Segons el text refós de la Llei de contractes del sector públic (art. 228 bis) s'estableix que les administracions públiques i altres ens públics contractants podran comprovar l'estricte compliment dels pagament que els contractistes adjudicataris dels contractes públics han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que particpen en els mateixos.

És per aquest motiu que l'ajuntament ha requerit els contractistes amb una xifra de negoci amb l'ajuntament superior a 50.000,00 euros / anys, que comuniquin el període mitjà de pagament als seus proveïdors.

NIF                  

Raó Social                    

Import operacions any 2016 (eur)

Període mitjà de pagament 2016 (dies)

Període mitjà de pagament 2015 (dies)

A28037224 

Fomento de Construcciones y Contratas, SA

1.839.388,55

116

99

A08146367

Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua. SAU

631.087,36

58

51

F17444225

Suara Serveis, SCCL

532.905,01

49

34

A08068975

Aigües de Matadepera,SA

175.000,00

47,37

45,46

B65543969

Treballs Forestals Presegué, SL

97.425,08

60

60

A08781882

Suministradora del Vallès, SA

75.493,75

36,20

30,81

A78788627

Gràficas de Prensa Diaria, SAU

59.997,51

111

97

A08001505

La Vallesana, SA

58.695,48

34

ND

B61607487

Edu Barcelona Disseny Urbà, SL

49.998,41

35

45