En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:

MARC SANCHEZ RODRÍGUEZ

CE-AM

Veure fitxa

NÚRIA FORN VILAMAJO

CE-AM

Veure fitxa

PAU PASTOR BRU

CE-AM

Veure fitxa

ROSA Mª RIBA BALCELLS

CE-AM

Veure fitxa

JOSEP LLORENS BALADA

CE-AM

Veure fitxa

LAIA VIÑALS FERRER

CE-AM

Veure fitxa

CLAUDI FARRÉ CLARAMUNT

CE-AM

Veure fitxa

L'Alcalde

L’Alcalde és el president de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració municipals.

b) Representar l’ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Dictar bans.

f) Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes.

g) Exercir el comandament superior de tot el personal de la corporació.

h) Exercir el comandament de la policia municipal, així com el nomenament i la sanció dels funcionaris que utilitzin armes.

i) Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.

j) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediatament al ple.

k) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

l) Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi el 5 per 100 dels recursos ordinaris del seu pressupost, ni el 50 per 100 del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legalment establert.

ll) Atorgar les llicències quan així ho disposin les ordenances.

m) Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

També correspon a l’Alcalde el nomenament dels Tinents d’Alcalde i pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Comissió de Govern i les esmentades als apartats a), e), g), i), i j).

L'Alcaldessa de Carme és la senyora Ildefonsa Tarrida Sardà del grup municipal de "Junts per Carme - Acord Municipal" (JC-AM).

El Ple

El Ple és l’òrgan suprem municipal format per tots els regidors agrupats en grups municipals i sota la presidència de l’Alcalde.

És la reunió de tots els regidors convocats per l’Alcalde i presidit per aquest mateix, per tal de discutir i aprovar afers de la seva competència. Al Ple hi assisteixen tots el regidors, i la secretària i la interventora de l’Ajuntament.

Les funcions que li corresponen al ple son les següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió previstos a la legislació urbanística.

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d’aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la corporació, llevat del que disposa l’article 99, número 4, d’aquesta Llei, i la ratificació de l’acomiadament del personal laboral.

j) L’exercici de les accions administratives i judicials.

k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

l) L’alienació del patrimoni.

ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.

m) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

També pertany al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

 

Els plens ordinaris se celebren el 2n divendres, no festiu, cada 2 mesos a les 20:00h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Carme.

Per consultar les convocatòries dels plens accediu als edictes i anuncis de l'Ajuntament de Carme a través d'aquest enllaç.

 

El Ple de Carme està format per l'Alcaldessa Ildefonsa Tarrida Sardà (JC-AM), el 1r Tinent d'Alcalde Joan Hernan Llorens (JC-AM), el 2n Tinent d'Alcalde Marcos Sánchez Rodríguez (JC-AM), i els regidors Albert Saumell Guixà (JC-AM), Eva Faura Farrés (JC-AM), Anca Maria Cocis (JC-AM) i Pau Pastaor Bru (JC-AM).