Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

Les competències d'aquest municipi estan regulades en:

- Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol. Disposicions sobre Règim Local (títol II, capítols VI i i VII, arts. 83-93 i 94; títol VI, capítol III, arts. 217-221). 

- Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text refós- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova  el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

- Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local.

- Normativa sectorial.

 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local:

Organització:

Article 20.

1. L’organització municipal respon a les regles següents:

a) L’alcalde, els tinents d’alcalde i el ple existeixen en tots els ajuntaments.

b) La comissió de govern existeix en els municipis amb una població de dret superior als 5.000 habitants i en els de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el ple del seu ajuntament.

c) La resta dels òrgans, complementaris dels anteriors, s’estableix i es regula pels mateixos municipis en els seus reglaments orgànics, sense cap altre límit que el respecte a l’organització determinada per aquesta Llei.

2. Sense perjudici del que disposa la regla c) del número anterior, les lleis de les comunitats autònomes sobre règim local poden establir una organització municipal complementària de la prevista en aquest text legal, que regeix en cada municipi en tot el que el seu reglament orgànic no disposi el contrari.

3. Tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a participar, mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos grups, en els òrgans complementaris de l’ajuntament que tinguin per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del ple.

Article 21.

1. L’alcalde és el president de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració municipals.

b) Representar l’ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualsevol altre òrgan municipal.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Dictar bans.

f) Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes.

g) Exercir el comandament superior de tot el personal de la corporació.

h) Exercir el comandament de la policia municipal, així com el nomenament i la sanció dels funcionaris que utilitzin armes.

i) Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.

j) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediatament al ple.

k) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

l) Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi el 5 per 100 dels recursos ordinaris del seu pressupost, ni el 50 per 100 del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legalment establert.

ll) Atorgar les llicències quan així ho disposin les ordenances.

m) Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

2. També correspon a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.

3. L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions del ple i de la comissió de govern i les esmentades als apartats a), e), g), i), i j) del número 1 d’aquest article.

Article 22.

1. El ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l’alcalde.

2. Corresponen, en tot cas, al ple les atribucions següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió previstos a la legislació urbanística.

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d’aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la corporació, llevat del que disposa l’article 99, número 4, d’aquesta Llei, i la ratificació de l’acomiadament del personal laboral.

j) L’exercici de les accions administratives i judicials.

k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

l) ’alienació del patrimoni.

ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.

m) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

3. També pertany al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

 

Competències:

Article 25.

1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

2. El municipi exerceix, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:

a) Seguretat en llocs públics.

b) Ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.

c) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.

d) Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió d’habitatges; parcs i jardins, pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies rurals.

e) Patrimoni historicoartístic.

f) Protecció del medi ambient.

g) Abastaments, escorxadors, fires, mercats i defensa d’usuaris i consumidors.

h) Protecció de la salubritat pública.

i) Participació en la gestió de l’atenció primària de la salut.

j) Cementiris i serveis funeraris.

k) Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.

l) Subministrament d’aigua i enllumenat públic; serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament d’aigües residuals.

ll) Transport públic de viatgers.

m) Activitats o instal·lacions culturals i esportives; ocupació del temps lliure; turisme.

n) Participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’Administració educativa en la creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics, intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.

3. Només la Llei determina les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article, de conformitat amb els principis establerts a l’article 2. 

Article 26.

1. Els municipis per si mateixos o associats han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

a) En tots els municipis: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i control d’aliments i begudes.

b) En els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, a més: Parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.

c) En els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, a més: Protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d’incendis, instal·lacions esportives d’ús públic i escorxador.

d) En els municipis amb una població superior als 50.000 habitants, a més: Transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi ambient. 

2. Els municipis poden sol·licitar a la comunitat autònoma respectiva la dispensa de l’obligació de prestar els serveis mínims que els corresponguin segons el que disposa el número anterior quan, per les seves característiques peculiars, sigui impossible o molt difícil complir l’establiment i la prestació d’aquests serveis pel mateix ajuntament.

3. L’assistència de les diputacions als municipis, que preveu l’article 36, s’ha d’adreçar preferentment a l’establiment i adequada prestació dels serveis públics mínims, així com la garantia del desenvolupament en les corporacions municipals de les funcions públiques a què es refereix el número 3 de l’article 92 d’aquesta Llei.

Article 27.

1. L’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes i altres entitats locals poden delegar en els municipis l’exercici de competències en matèries que afectin els seus interessos propis, sempre que amb això es millori l’eficàcia de la gestió pública i s’aconsegueixi més participació ciutadana. La disposició o l’acord de delegació ha de determinar l’abast, el contingut, les condicions i la durada d’aquesta, així com el control que es reserva l’Administració delegant i els mitjans personals, materials i econòmics que aquesta transfereix.

2. En tot cas, de l’Administració delegant pot emanar, per dirigir i controlar l’exercici dels serveis delegats, instruccions tècniques de caràcter general i recollir, en qualsevol moment, informació sobre la gestió municipal, així com enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a l’esmena de les deficiències observades. En cas d’incompliment de les directrius, denegació de les informacions sol·licitades o inobservança dels requeriments formulats, l’Administració delegant pot revocar la delegació o executar per si mateixa la competència delegada en substitució del municipi. Els actes d’aquest poden ser recorreguts davant els òrgans competents de l’Administració delegant.

3. L’efectivitat de la delegació requereix la seva acceptació pel municipi interessat, i, si s’escau, la prèvia consulta i informe de la comunitat autònoma, llevat que per llei s’imposi obligatòriament, cas en què ha d’anar acompanyada necessàriament de la dotació o l’increment de mitjans econòmics per desenvolupar-los.

4. Les competències delegades s’exerceixen d’acord amb la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes corresponents o, si s’escau, la reglamentació aprovada per l’entitat local delegant.

Article 28.

Els municipis poden dur a terme activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives a l’educació, la cultura, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient.