En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

És el règim jurídic en virtut del qual tot el personal que presta els seus serveis a l’administració pública, ja sigui funcionari o personal laboral, té prohibit exercir cap altra activitat professional o lucrativa, ja sigui al sector públic com al sector privat, llevat dels casos en què la llei ho permeti.

El ple de la corporació, o en delegació de la Junta de Govern Local, pot determinar amb caràcter general els llocs de treball del sector públic que es poden desenvolupar en règim de prestació a temps parcial.

El Ple de l'Ajuntament de Cardedeu ha autoritzat les següents compatibilitats:

 

2019 Regidor de Transició Energètica i de Desenvolupament Local

2019 Regidora de Comunicació i de Cultura

Secretària de l'Ajuntament de Cardedeu