En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l'administració municipal de l'Ajuntament de Cardedeu són els següents, donem breu informació de les funcions i marcat en color, els enllaços de les funcions i periodicitat de cada òrgan :

L'alcalde 

L’alcalde presideix la corporació i exerceix les atribucions que expressament li assignen les lleis.

L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de:
a. Convocar i presidir les sessions del Ple i la Junta de Govern Local.
b. Decidir els empats amb el vot de qualitat.
c. La concertació d’operacions de crèdit.
d. El comandament superior de tot el personal.
e. La separació del servei dels funcionaris.
f. L’acomiadament del personal laboral.
g. Dirigir el govern i l’Administració municipal.
h. Dictar bans.
i. L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat a un altre òrgan, i en les d’urgència, en matèries competència del Ple, sobre les quals es donarà compte en la sessió plenària següent per a la seva ratificació.
j. La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcalde.
k. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortuni públics o de greu risc, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediata al Ple.

L’alcalde pot efectuar delegacions a favor de la Junta de Govern Local. En tal cas, els acords adoptats per aquesta Junta tindran el mateix valor que les resolucions dictades per l’alcalde.

L’alcalde podrà també efectuar delegacions especials a favor de qualsevol regidor/a per a la direcció i gestió d’assumptes inclosos en les àrees. En aquest cas, el regidor/a que exerceixi una delegació genèrica tindrà facultat de supervisar l’actuació dels regidors/es amb delegacions especials de la seva àrea.
Les delegacions especials poden ésser de tres tipus:
a. Relatives a un projecte o assumpte determinat. En aquest cas, l’eficàcia de la delegació, que haurà de contenir les facultats delegables de l’alcalde/essa, inclosa la d’emetre actes que afectin tercers, es limitarà al temps de gestió o execució del projecte.
b. Relatives a un determinat servei. En aquest cas, la delegació comprendrà la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents.
c. Relatives a districte o barri. Podran incloure totes les facultats delegables de l’alcalde/essa pel que fa a certes matèries, però circumscrites a l’àmbit territorial de la delegació. En cas de coexistir aquest tipus de delegacions amb delegacions genèriques per àrees, els decrets de delegació establiran els mecanismes de coordinació entre unes i altres, de tal manera que quedi garantida la unitat de govern i gestió del municipi, al districte o barri.

 

Els tinents d'alcalde

L’alcalde designa i revoca lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local.
Els tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.
El nombre de tinents d’alcalde no podrà excedir del nombre de membres de la Junta de Govern Local.

Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l’alcalde/essa, de què es donarà compte al Ple, es notificarà als designats i es publicarà en els diaris oficials que corresponguin.

La condició de tinent d’alcalde es perd, també, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.

 

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és integrada per l’alcalde/essa i un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde/essa, que n’ha de donar compte al Ple.
Correspon a la Junta de Govern Local:
a. L’assistència a l’alcalde/essa en l’exercici de les seves atribucions.
b. Les atribucions que l’alcalde/essa li delegui.
c. Les atribucions que el Ple li delegui.

La Junta de Govern Local, per a l’exercici de les seves competències resolutòries –ja siguin delegades o bé d’atribució legal directa–, farà sessió ordinària segons la periodicitat i l’horari que fixarà l’alcaldia mitjançant Decret, i extraordinària quan ho decideixi l’alcaldia mateixa.
El secretari actuarà de fedatari dels acords de la Junta de Govern Local.

La convocatòria haurà d’expressar la relació d’assumptes que caldrà debatre, i els expedients corresponents. Quan necessitin l’informe jurídic de la Secretaria general, hauran de ser lliurats per a l’informe esmentat, amb una antelació mínima de vuit dies, llevat dels supòsits d’urgència qualificada. Tret dels casos d’urgència motivada, entre la convocatòria i la sessió de la Junta de Govern Local hi haurà d’haver un termini de dos dies hàbils.
La convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local haurà de ser notificada a cadascun dels seus membres, respectant sempre el termini anterior.
En tot cas, les sessions es faran a la casa consistorial i no seran públiques.
L’adopció d’acords es farà sempre per majoria simple dels membres assistents.

Competències del PLE a la JGL

 

La/les comissió/ons informativa/es

Sota la denominació de comissió informativa es constituirà un o més òrgans que tindran per objecte l’estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern Local i dels regidors que exerceixin delegacions.

Tots els grups municipals tindran dret a formar part d’aquestes comissions o comissió, que hauran de ser integrades pels membres que designin els diferents grups, d’acord amb els criteris que estableix l’article 20.1.c LRBRL. Les comissions seran formades per un nombre imparell de membres, i l’alcalde/essa en serà el president/a nat. L’alcalde/essa podrà delegar la seva representativitat en un president efectiu, el qual serà designat a proposta de la comissió corresponent, i serà elegit d’entre els membres que la integrin. Actuarà com a secretari el de l’Ajuntament o el funcionari en qui delegui. En el cas que es constitueixi una única comissió informativa serà presidida per l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.

L’adscripció a cada comissió dels regidors/es que corresponguin a cada grup municipal i les variacions durant el període de mandates decidiran per majoria dels integrants del mateix grup, ja sia manifestant-ho en sessió plenària, o bé mitjançant un escrit tramès a l’Alcaldia i del qual s’haurà de donar compte al Ple.

Les sessions de les comissions informatives podran fer-se a la casa consistorial o en un altre edifici municipal on radiquin les unitats administratives dels serveis de què tracti la comissió informativa corresponent.

 

La comissió Especial de comptes

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i l’informe del compte anual de la corporació, integrat per tota la documentació que exigeixi la normativa vigent aplicable.

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió podrà demanar la documentació complementària, per mitjà del president de la Comissió, que consideri necessària i la presència dels membres i dels funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin.
Tots els grups municipals, de manera proporcional a la seva representativitat, tindran dret a formar part de la Comissió, i designaran amb aquesta finalitat els regidors que hagin d’integrar-s’hi. Així mateix designaran un regidor substitut.

Correspon igualment a la Comissió Especial de Comptes, l’examen, l’estudi i l’informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la corporació, d’acord amb allò que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

La Comissió coneixerà la informació relativa a l’execució dels pressupostos i al moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la recaptació, en compliment del que s’estableix a
a l’article 207 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Per acord de la Junta de Portaveus la Comissió Informativa podrà actuar com a Comissió Especial de Comptes

 

El Ple

El Ple és integrat per tots els regidors/es i és presidit per l’alcalde.
Corresponen al Ple les atribucions que determina l’article 22.2 de la LRBRL i 52.2 del TRLMRLC, així com aquelles que determinin altres disposicions legals o reglamentàries. Amb caràcter informatiu i no limitatiu:
a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
b) Prendre acords participatius en organismes supramunicipals; l’alteració, creació o supressió del terme municipal; creació d’organismes descentralitzadors; alteració de la capitalitat del municipi; els canvis de nom del municipi, de les entitats esmentades, adopció o modificació dels símbols municipals.
c) Aprovació inicial i provisional dels planejaments generals i la finalització de la tramitació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió urbanística.
d) Aprovació de modificacions a aquest Reglament i d’altres ordenances.

e) Determinar recursos propis de caràcter tributari; aprovar i modificar pressupostos; disposar despeses en el afers de competència; aprovar o rebutjar comptes.
f) Aprovar formes de gestió dels serveis.
g) Acceptar o rebutjar delegacions de competències i plantejar conflictes que se’n derivin.
h) Aprovar tots els temes relacionats amb les plantilles de personal.
i) Exercir les accions administratives i judicials.
j) Alterar qualificacions jurídiques de béns de domini públic i alienar patrimoni.
k) Les que requereixin majories qualificades, que li corresponguin.
l) Les que expressament li atribueixin les lleis.
No son delegables les atribucions expressament reservades al Ple i les votacions sobre mocions de censura o de confiança.
Tot plegat, d’acord amb el que disposen les lleis i legislacions actuals vigents.

Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde/essa i sobre la qüestió de confiança, conformement amb allò que assenyala l’article 22.3 LRBRL i 52.3 del TRLMRLC i els articles 197 i 197 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG).
El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde/essa i en la Junta de Govern Local, llevat aquelles a què fa referència l’apartat 4 de l’article 22 LRBRL i 52.4 del TRLMRLC.

 

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Cardedeu és el que regula l'organització de l'Ajuntament i el funcionament dels òrgans municipals.

A l'enllaç: Comissions, hi trobareu qui en forma part i la periodicitat de les sessions informatives i de seguiments de l'Àrea d'Alcaldia i d'Organització i Govern Obert, l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, l'Àrea de Drets Socials i Habitatge i l'Àrea de Desenvolupament Comunitari.

 

Estructura d'Àrees i Regidories del Govern Municipal Mandat 2019-2023

Creació i composició de la Junta de Portaveus

Composicíó de les Comissions de Treball

Representants en altres organismes

Nomenament de membres en òrgans col·legiats