Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

Consitori - Enllaç web Ajuntament

 

Organització municipal:

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Cardedeu és el que regula l'organització de l'Ajuntament i el funcionament dels òrgans municipals.

L'organització municipal d'existència obligatòria està composta per (podeu consultar els enllaços):

a. L'alcalde/essa

b. Els tinents d'alcalde

c. La Junta de Govern Local -  Nomenament membres JGL i atribucions 2019 

d. La/les comissió/ons informativa/es -  La/les comissió/ons informativa/es 2019

e. La comissió Especial de comptes - La comissió Especial de comptes 2019

f.  La Junta de Portaveus 

g. El Ple

L'organització municipal es podrà completar amb:

a. Els regidors/es delegats

b. Els consells locals sectorials i territorials

c. Els òrgans de govern dels organismes autònoms municipals i de les societats municipals.

d. El defensor del ciutadà

 

Teniu a la vostra disposició el llistat dels Representants de l'Ajuntament en Institucions.

Podeu consultar l'estructura política de l'Ajuntament de Cardedeu al web Ajuntament

 

2019 Modificacions regidories