Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Licitacions en tràmit (perfil del contractant).  Disponible a: Mapa d'administració electrònica. Consorci AOC

Per la resta de contractacions, ja sigui modificacions, pròrrogues i amb resolucions anticipades, podeu consultar el Registre Públic de Contractes  tota la informació relativa a la contractació pública de l'Ajuntament de Cardedeu. En el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya es poden consultar les empreses registrades i les que tenen la prohibició de contractar amb el sector públic.

També podeu consultar la relació de contractes menors subscrits per l'Ajuntament de Cardedeu, on consten les dades: descripció del contracte, número d'expedient, data aprovació JGL, Àrea competent, tipus, import, adjudicat/da i CIF, Data Aprovació Pròrroga i Data Aprovació Renúncia (aquestes dues últimes, en cas que n'hi hagin).