En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament és el màxim òrgan de govern municipal i està compost per tots el regidors i regidores i presidit per l'alcalde/ssa.

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les Entitats a què es refereix l’article 45 de la Llei 7/1985; creació d’òrgans desconcentrats, l’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles Entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística.

d) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les Ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels Pressupostos, la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes, d’acord amb el que disposi la Llei d’Hisendes Locals.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels Serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i a altres Aministracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la determinació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels/de les funcionaris/àries i el nombre i règim del personal eventual.

j) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit a llarg termini, sempre que el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, i les operacions a curt termini quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment excedeixi el 15 per 100 dels ingressos corrents líquidats a l’exercici anterior, conformement al que disposi la legislació reguladora de les Hisendes Locals.

n) Les contractacions i concessions de tota mena sempre que llur quantia excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros €, així com totes les de caràcter plurianual quan llur durada sigui superior a quatre anys i aquelles en què l’import acumulat de totes les anualitats excedeixi el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior als sis milions d’euros.

o) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el Pressupost.

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els supòsits següents:- Les de béns immobles, o de mobles declarats de valor històric o artístic, i no estiguinprevistes en el Pressupost.- Les de béns immobles i mobles previstes en el Pressupost, quan superin els mateixospercentatges i imports establerts per a l’adquisició de béns.

q) Aquelles altres que corresponen al Ple per exigir llur aprovació una majoria especial.

r) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Membres de l'òrgan de govern:

Josep Maria Mosoll Sant

Endavant per Capolat

Veure fitxa

Neus Martínez Vilarrasa

Endavant per Capolat

Veure fitxa

Mireia Besora Sans

Som Capolat - AM

Veure fitxa
Funcions:

Les comissions estan formades pels membres que designin els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple. Correspon a les comissions les següents competències:

 

  • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple.
  • El seguiment de la gestió de l'alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb caràcter general, li correspon al Ple.
  • Aquelles que el Ple els delegui, d'acord amb el que disposa la llei.
  • També poden intervenir en relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la comissió de govern quan aquest òrgan els demani dictamen.

La Comissió especial de comptes vetlla pel correcte desenvolupament i seguiment pressupostari de l'ens.

Membres de l'òrgan de govern:

Josep Maria Mosoll Sant

Endavant per Capolat

Veure fitxa

Neus Martínez Vilarrasa

Endavant per Capolat

Veure fitxa

Mireia Besora Sans

Som Capolat - AM

Veure fitxa