No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

La sol.licitud d'accés a la informació pública és un formulari que permet a la ciutadania exercir el seu dret d'accedir a informació municipal en cumpliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest tràmit permet exercir el dret d’accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l’ens.

La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què es prefereix accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que es motivi la sol·licitud d’accés a la informació ni cal que es tingui un interès personal, si s’exposa els motius pels quals es sol·licita aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la sol·licitud.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d’edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Podeu obtenir mes informació accedint a aquest enllaç.