En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

L’Ajuntament de Capellades, es regeix per la normativa aplicable i pel seu propi Reglament orgànic. Així, segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són òrgans necessaris de la corporació:

  •  l’Alcalde
  •  el Ple Municipal
  •  la Junta de Govern Local.

D’altra banda, el Reglament orgànic corporatiu determina un seguit d’òrgans complementaris:

  • Comissions informatives
  • Comissió Especial de Comptes

Cadascun dels òrgans enumerats anteriorment té assignades una sèrie de tasques i funcions pel bon govern i correcte funcionament de l’Ajuntament.

L’Alcalde-President es qui dirigeix el govern i l’administració de l’ens, a més de ser-ne el seu representant legal. En cas que hagi de ser substituït puntualment per causes com vacant, absència o impossibilitat, són els tinents d’alcalde, per ordre de nomenament, els encarregats de substituir-lo.
El Ple municipal està format per 13 regidors i regidores, representants dels habitants de la vila de Capellades, de diferents grups polítics sorgits de les eleccions municipals. La seva funció és la d’aprovar les actuacions i polítiques de caire institucional.
La Junta de Govern Local és un òrgan d’assistència, format per cinc regidor i  dos que assisteixen com a convidats, i correspon l'assistència a l’Alcalde en l'exercici de les seves responsabilitats.

Pel que fa als òrgans complementaris,
Les comissions informatives són òrgans d’estudi, informe i consulta sobre els assumptes que seran sotmesos al Ple, i la Comissió Especial de Comptes és l’encarregada d’emetre informe sobre els comptes anuals de l’Ajuntament de Capellades.

 

 

ÒRGANS DE GOVERN


L’Alcalde-President
Sr.  Salvador Vives Alari - (ERC-AM),


Ple Municipal

El Ple de l’Ajuntament es el màxim òrgan col•legiat de govern i té funcions d’aprovació de les actuacions i de les polítiques municipals, i té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de de Catalunya..
El Ple estarà integrat per tots els Regidors que composen la corporació i serà presidit per l’Alcalde.
El Ple municipal celebra sessions ordinàries amb caràcter mensual i pot celebrar reunions extraordinàries. Totes les sessions són públiques i tenen lloc a la sala d’actes de la biblioteca municipal “El Safareig”.
Con a regla general, durant el present mandat, les sessions ordinàries del Ple municipal  se celebraran l’últim dimecres de cada mes.


Junta de Govern Local


La Junta de Govern és un òrgan col•legiat necessari del govern municipal que, assisteix a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions i com a òrgan executiu li corresponen les atribucions que el Ple i l’alcalde li delegui i les atribucions, que li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques
Celebra sessions ordinàries setmanalment, concretament el dilluns  i no té caràcter públic. Es pot consultar a la pàgina web l’ordre del dia i les actes de la Junta de Govern.

Membres de l’actual Junta de Govern Local

Salvador Vives Alari,             Alcalde  (ERC-AM)

Àngel Soteras Largo,            1er. Tinent d'Alcalde (ERC-AM)

Susana Moreno Blanco,        2a. Tinent d'Alcalde (VdC-CUP-AMUNT)

Jaume Solé Carol,                  3er. Tinent d’Alcalde (ERC-AM)

Marta Alarcón Chillón,         (ERC-AM)

Anna Maria Xaus Fló,            (ERC-AM)

Miquel Sabaté Solà,               (VdC-CUP-AMUNT)

Adela Morera Rodríguez,      (VdC-CUP-AMUNT) 
 


Comissions Informatives


Les Comissions Informatives són òrgans complementaris que tenen caràcter deliberant i no resolutiu, els hi correspon l’estudi previ dels assumptes que se sotmeten al Ple, a la Junta de Govern o .l’Alcalde. Estaran integrats exclusivament per membres de la Corporació.

Les Comissions informatives es constitueixen amb caràcter general i estable a l'inici de cada mandat corporatiu.

El Ple municipal, a proposta de l’Alcalde, determina les Àrees en què s’ha d’estructurar l’àmbit de competències de l’Ajuntament. L’Alcalde designa un regidor o regidora responsable de cada Àrea, que ostenta alhora la presidència de la Comissió respectiva. 

Comissions actualment constituïdes per a cada àrea competencial


COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA I SERVEIS TÈCNICS

President: l’alcalde, Sr. Salvador Vives Alari

Vocals dels Grups Municipals (titular i suplent):

Grup

Municipal

Titular

Suplent

ERC-AM

Sr. Salvador Vives Alari

Sr. Àngel Soteras Largo

VdC-CUP

-AMUNT

Sr. Susana Moreno Blanco

Sr. Miquel Sabaté Solà

Junts

Sr. Marcel·lí Martorell Font

Sr. Jordi Xaubet Pujadó

PSC-CP

Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez

Sra. Núria Bonfill Rocabert

CS

Sr. Valentín Guerra Burgos

--

Secretària: la secretària general de l’Ajuntament, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, o funcionari/a en qui es delegui.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAIS PÚBLICS I SOSTENIBILITAT

President: l’alcalde, Sr. Salvador Vives Alari

Vocals dels Grups Municipals (titular i suplent):

Grup

Municipal

Titular

Suplent

ERC-AM

Sr. Salvador Vives Alari

Sr. Jaume Solé Carol

VdC-CUP

- AMUNT

Sr. Miquel Sabaté Solà

Sra. Susana Moreno Blanco

Junts

Sr. Marcel·lí Martorell Font

Sr. Jordi Xaubet Pujadó

PSC-CP

Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez

Sra. Núria Bonfill Rocabert

CS

Sr. Valentín Guerra Burgos

--

Secretària: la secretària general de l’Ajuntament, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, o funcionari/a en qui es delegui.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

President: l’alcalde, Sr. Salvador Vives Alari

Vocals dels Grups Municipals (titular i suplent):

Grup

Municipal

Titular

Suplent

ERC-AM

Sr. Àngel Soteras Largo

Sra. Marta Alarcón Chillón

VdC-CUP

-AMUNT

Sr. Susana Moreno Blanco

Sra. Adela Morera Rodríguez

Junts

Sr. Marcel·lí Martorell Font

Sr. Jordi Xaubet Pujadó

PSC-CP

Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez

Sra. Núria Bonfill Rocabert

CS

Sr. Valentín Guerra Burgos

--

Secretària: la secretària general de l’Ajuntament, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, o funcionari/a en qui es delegui.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  D’EDUCACIÓ I FESTES

President: l’alcalde, Sr. Salvador Vives Alari

Vocals dels Grups Municipals (titular i suplent):

Grup

Municipal

Titular

Suplent

ERC-AM

Sra. Marta Alarcón Chillón

Sra. Anna Maria Xaus Fló

VdC-CUP

-AMUNT

Sr. Susana Moreno Blanco

Sr. Miquel Sabaté Solà

Junts

Sr. Jordi Xaubet Pujadó

Sr. Marcel·lí Martorell Font

PSC-CP

Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez

Sra. Núria Bonfill Rocabert

CS

Sr. Valentín Guerra Burgos

--

Secretària: la secretària general de l’Ajuntament, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, o funcionari/a en qui es delegui.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COMUNICACIÓ, GOVERNACIÓ I HISENDA

President: l’alcalde, Sr. Salvador Vives Alari

Vocals dels Grups Municipals (titular i suplent):

Grup

Municipal

Titular

Suplent

ERC-AM

Sr. Jaume Solé Carol

Sr. Àngel Soteras Largo

VdC-CUP

-AMUNT

Sr. Miquel Sabaté Solà

Sra. Adela Morera Rodríguez

Junts

Sr. Jordi Xaubet Pujadó

Sr. Marcel·lí Martorell Font

PSC-CP

Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez

Sra. Núria Bonfill Rocabert

CS

Sr. Valentín Guerra Burgos

--

Secretària: la secretària general de l’Ajuntament, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, o funcionari/a en qui es delegui.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  D’ACCIÓ SOCIAL, SANITAT I SALUT

President: l’alcalde, Sr. Salvador Vives Alari

Vocals dels Grups Municipals (titular i suplent):

Grup

Municipal

Titular

Suplent

ERC-AM

Sra. Marta Alarcón Chillón

Sra. Anna Maria Xaus Fló

VdC-CUP

-AMUNT

Sra. Adela Morera Rodríguez

Sra. Susana Moreno Blanco

Junts

Sr. Jordi Xaubet Pujadó

Sr. Marcel·lí Martorell Font

PSC-CP

Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez

Sra. Núria Bonfill Rocabert

CS

Sr. Valentín Guerra Burgos

--

Secretària: la secretària general de l’Ajuntament, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, o funcionari/a en qui es delegui.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  D’ESPORTS I RECURSOS HUMANS

President: l’alcalde, Sr. Salvador Vives Alari

Vocals dels Grups Municipals (titular i suplent):

Grup

Municipal

Titular

Suplent

ERC-AM

Sra. Anna Maria Xaus Fló

Sra. Marta Alarcón Chillón

VdC-CUP

-AMUNT

Sr. Adela Morera Rodríguez

Sr. Miquel Sabaté Solà

Junts

Sr. Jordi Xaubet Pujadó

Sr. Marcel·lí Martorell Font

PSC-CP

Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez

Sra. Núria Bonfill Rocabert

CS

Sr. Valentín Guerra Burgos

--

Secretària: la secretària general de l’Ajuntament, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, o funcionari/a en qui es delegui.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  DE JOVENTUT, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

President: l’alcalde, Sr. Salvador Vives Alari

Vocals dels Grups Municipals (titular i suplent):

Grup

Municipal

Titular

Suplent

ERC-AM

Sra. Anna Maria Xaus Fló

Sra. Marta Alarcón Chillón

VdC-CUP

-AMUNT

Sr. Miquel Sabaté Solà

Sra. Adela Morera Rodríguez

Junts

Sr. Jordi Xaubet Pujadó

Sr. Marcel·lí Martorell Font

PSC-CP

Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez

Sra. Núria Bonfill Rocabert

CS

Sr. Valentín Guerra Burgos

--

Secretària: la secretària general de l’Ajuntament, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, o funcionari/a en qui es delegui.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  D’HABITATGE I EQUITAT

President: l’alcalde, Sr. Salvador Vives Alari

Vocals dels Grups Municipals (titular i suplent):

Grup

Municipal

Titular

Suplent

ERC-AM

Sra. Marta Alarcón Chillón

Sra. Anna Maria Xaus Fló

VdC-CUP

-AMUNT

Sra. Adela Morera Rodríguez

Sra. Susana Moreno Blanco

Junts

Sr. Marcel·lí Martorell Font

Sr. Jordi Xaubet Pujadó

PSC-CP

Sr. Aarón Alcázar Gutiérrez

Sra. Núria Bonfill Rocabert

CS

Sr. Valentín Guerra Burgos

--

Secretària: la secretària general de l’Ajuntament, Sra. Milagros de Legorburu Martorell, o funcionari/a en qui es delegui.

 


COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES


La Comissió especial de comptes es una comissió informativa obligatòria i de caràcter especial,  té la funció d’examinar i informar el comptes generals de l’Ajuntament tancat a 31 de desembre de cada any al efectes que sigui exposat al públic i posteriorment del tràmit d’informació pública sigui aprovat pel Ple de la Corporació, està formada per l’Alcalde com a President de la Comissió i un regidor/a de cada grup municipal que componen de dret la Corporació.

Es reuneix, com a mínim un cop l’Any.