Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

 

L' Ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos dels veïns de la vila de Capellades.

Les funcions de l'Ajuntament són les que s'estableixen a la normativa vigent, és a dir:

- Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol. Disposicions sobre Règim Local (títol II, capítols VI i i VII, arts. 83-93 i 94; títol VI, capítol III, arts. 217-221). 

- LLei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text refòs- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova  el Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

-Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local.

- Normativa sectorial.