La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

0 Registres carregats

 

A)  FUNCIONARIAT DE CARRERA

 

I.-Amb habilitació de caràcter nacional

 

- Codi de la plaça:787

- I.1.Secretari

- Nombre de places: 1

- Grup: A1

- Nivell 25

- Escala :Habilitació nacional

 

- Codi de la plaça: 572

- I.2. Interventor

- Grup A1

- Nivell 22

- Escala : Habilitació nacional

- Nombre de places:1 vacant

 

II.- Escala d’Administració General 

 

II.2 Subescala Auxiliar

- Codi de la plaça: 154

- Auxiliar-administratiu/va

- Nombre de places:6

- Grup :C2

- Nivell: 18

- Escala :Administració General

- Subescala :Auxiliar

- Places vacants :0

 

III.1Escala d’Administració Especial

 

III.1Subescala de Serveis Especials

 

1.1 Cap policia local

 • - Codi de la plaça:211

 • - Nombre de places:1

 • - Grup C2

 • - Nivell 18

 • - Subescala :Policia Local

 • - Places vacants:0

 •  

  1.2 Policia Local

  - Codi de la plaça: 161

  - Policia Local

  - Nombre de places:6

  - Grup :C2-D

  - Nivell: 18

  - Subescala :Policia Local

  - Places vacants :1

   

  1.3 Vigilants

  - Codi de la plaça: 161

  - Vigilant

  - Nombre de places:2

  - Grup :C2 - E

  - Nivell: 13

  - Escala :Administració Especial

  - Subescala :Vigilant

  - Places vacants :0

   

  B.-PERSONAL LABORAL .-

   

   

  1.-Estructura

   

  - Codi del llocs de treball: 787

  - Denominació del lloc de treball: Coordinador /a SP-Tècnic/a de Patrimoni

  - Nombre de llocs: 1

  - Grup A1

  - Nivell 25

   

             2.-Urbanisme

   

  - Codi del lloc de treball: 704

  - Lloc de treball que es modifica :

  - Denominació del lloc de treball: Arquitecte/a tècnica municipal

  - Nombre de llocs:1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral no permanent.

  - Grup A2

  - Nivell 18

  - Jornada a temps parcial (25 hores)

   

   

  3.- Serveis socials

   

  - Codi lloc de treball: 342

  - Denominació del lloc de treball: Treballadora Social

  - Nombre de llocs: 1

  - Grup A2

  - Nivell 18

  Jornada a temps parcial (20 hores ,23 hores setmanals a partir de juny, augment motivat per una subvenció de la Diputació de Barcelona).

   

   

  4.- Cultura i comunicació

   

  - Codi del llocs de treball: 253

  - Denominació del lloc de treball: Tècnic/a auxiliar de cultura i festes

  - Nombre de llocs: 1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral  no permanent.

  - Grup C2

  - Nivell 14

   

   

  - Codi lloc de treball : 218

  - Denominació del lloc de treball: Directora biblioteca municipal

  - Nombre de llocs:1

  - Grup A2

  - Nivell 18

  -Nombre de llocs: 1

   

   

   

  - Codi lloc de treball: 342

  - Denominació del lloc de treball: responsable de comunicació i biblioteca

  - Nombre de llocs 1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral no permanent.

  - Grup C2

  - Nivell 18

   

  - Codi lloc de treball:154

  - Denominació del lloc de treball:Auxiliar tècnic /a de radio

  - Nombre de llocs: 1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

  - Grup C2

  - Nivell 12

  - A temps parcial (20 hores)

   

   

  5.-Brigada d’Obres

   

  - Codi lloc de treball:302

  - Denominació del lloc de treball: Cap de brigada

  - Nombre de llocs: 1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

  - Grup C2

  - Nivell 14

   

  - Codi lloc de treball:167

  - Denominació del lloc de treball: Oficial polivalent de la brigada de la brigada

  - Nombre de llocs: 1(vacant).Coberta per contracte laboral dec caràcter no permanent.

  - Grup C2

  - Nivell 10

   

   

  - Codi lloc de treball: 221

  - Denominació del lloc de treball: Oficial de primera especialista  paleta

  - Nombre de llocs:1

  - Grup E

  - Nivell 14

   

   

   

  - Codi lloc de treball: 221

  - Denominació del lloc de treball: Oficial especialista d’obres de la brigada

  - Nombre de llocs: 2  (vacants). Cobertes actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

  - Grup E

  - Nivell 12

   

   

   

  - Codi lloc de treball: 221

  - Denominació del lloc de treball: Oficial especialista d’obres de la brigada

  - Nombre de llocs: 1  (vacant). Cobertes actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

  - Grup E

  - Nivell 14

   

  - Codi lloc de treball:167

  - Denominació del lloc de treball: Oficial de jardineria

  - Nombre de llocs: 2 (vacants). Coberta actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

  - Grup E

  - Nivell 10

   

   

  - Codi lloc de treball: 123

  - Denominació del lloc de treball: peó

  - Nombre de llocs:2 (vacants). Cobertes actualment per personal laboral de caràcter  no permanent.

  - Grup E

  - Nivell 10

   

   

  6.-Neteja

   

  - Codi lloc de treball: 123

  - Denominació del lloc de treball: Operari/ària de neteja viària

  - Nombre de llocs: 5 (vacants). Cobertes actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

  - Grup E

  - Nivell 10

   

  - Codi lloc de treball: 123

  - Denominació del lloc de treball: Operari/ària de neteja d’instal·lacions municipals.

  - Nombre de llocs: 1 (vacant). Cobertes amb personal  laboral de caràcter no

               permanent

  - Grup E

  - Nivell 10

   

   

   

  7.-Educació

   

  - Codi lloc de treball: 133

  - Denominació del lloc de treball: Conserge/a d’escola

  - Nombre de llocs: 1 (vacant). Coberta actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

  - Grup E

  - Nivell 10

   

   

   

  C) PERSONAL LABORAL EVENTUAL

   

  1.- Educació

  - Tècnic d’educació contractat per a la realització dels següents projectes:

            - Pla de millora de l’èxit escolar

            - Oficina Municipal d’Escolarització

            - Gestió de beques

   

RESUM

Funcionaris:__________17

Laboral FiX:___________   4

Laboral Temporal:____20

Laboral Eventual:_____1

 

TOTAL PLANTILLA: 42

 

 

 

 

 

Plantilla de l’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL MUSEU MOLÍ PAPERER

 

PERSONAL LABORAL

MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES

LLOC DE TREBALL

 

 

Directora

1 VACANT

Coberta actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

 

Conservador

1 VACANT

Coberta actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

 

Bibliotecari

1 VACANT

Coberta actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

 

Paperer

1 VACANT

Coberta actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

 

Administrativa

1 VACANT

Coberta actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

 

Guia

4VACANTS

 

Coberta actualment per personal laboral de caràcter no permanent.

 

 

Laboral Temporal:_____10

 

 

TOTAL PLANTILLA: 10

 

 

Plantilla de l’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL LLAR D’INFANTS “VAILETS”

Personal laboral:

- 1. Codi de la plaça: 427

- Denominació del lloc de treball: Directora escola bressol

- Nombre de llocs: 1

 -Vacant:0

- Grup A2

- Nivell 18

 

- 1. Codi de la plaça: 426

- Denominació del lloc de treball: Mestre escola bressol

- Nombre de llocs: 1 (vacant)

- Grup A2

- Nivell 16

 

 

- 2. Codi de la plaça: 197

- Denominació del lloc de treball: Educador/a escola bressol

- Nombre de llocs: 6 (vacants). Coberts actualment per personal laboral de caràcter no permanent .

- Grup C1

- Nivell 12

 

- 3. Codi de la plaça: 182

- Denominació del lloc de treball: cuinera escola bressol

- Nombre de llocs: 1.

- Grup C1

- Nivell 12

 

 

RESUM

Funcionaris:__________0

Laboral FiX:___________2

Laboral Temporal:____7

Laboral Eventual:____ 0

 

TOTAL PLANTILLA: 9