Si l'administració té contractes signats amb alguna empresa concessionària, aquí hi pots trobar la relació de llocs de treball d'aquestes empreses que depenen de l'ens.

Conjunt de dades que recullen els contractes signats amb alguna empresa concessionària.

0 Registres carregats

Segons l'article 9.1h)  de la LLei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'ha de publicar al portal de Transparència la relació de llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris del contractes signats amb l'Administració que, en virtud del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependènbcia o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d'quest perssonal i les tasques que duu a terme.

Es demanarà aquesta informació en els futurs contractes de serveis i concessions de l'Ajuntament de Capellades.