Hi ha alguna subvenció, concedida per l'ens a persones jurídiques, que superi els 10.000 euros? Si és així, aquí hi trobaràs publicades les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat o l'organització beneficiària.

 

De conformitat amb l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiàries de subvencions per un import superior a 10.000€ hauran de comunicar la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

 

L'Ajuntament de Capellades no ha atorgat cap subvenció d'aquesta quantitat.