Tauler d'edictes i anuncis Disponible a: https://www.aoc.cat/

A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
19-05-2021 Lista provisional dels aspirants d’admesos i exclosos

ANUNCI

 

Primer.- Aprovar la llista provisional dels aspirants d’admesos i exclosos per a prendre part en el procés selectiu per a cobrir amb caràcter interí la plaça de Secretaria Intervenció de l'agrupació dels Ajuntament de Capafonts i Mont-ral, reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional:

Admesos: 1 ... 912-Z 4 ... 940-K 7 ... 541-A 2 ... 266-G 5 ... 732-X 8 ... 023-Q 3 ... 866-T 6 ... 418-H 9 ... 196-R Exclosos: 1 ... 208-N

Motiu: Presentada fora de termini Els aspirants tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de la present resolució a la seu electrònica per a formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

 

Segon.- Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la composició que determinen les bases:

President Titular: Sr. Joan Plana Sola, proposat per la Direcció General d’Administració Local.

Suplent: Sr. Xavier Fàbregas Minguillón, proposat per la Direcció General d’Administració Local.

Vocals: Titular: Sr. Josep Arjona Cruz, secretari interventor del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.

Suplent: Sr. Jordi Monrós Gárate, secretari interventor del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.

Titular: Sr. Josep Guinovart Mallafrè, secretari interventor del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.

Suplent: Sr. Joan Escoda Piñol, secretari interventor del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

Secretari: El tribunal escollirà el/la secretari/ària d’entre els seus membres. Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tercer.- El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són convocats per a la realització del primer exercici a Capafonts, el dia 10 de juny de 2021 a les 9.00 hores. El mateix dia s’anunciarà la data, hora i lloc de realització del segon exercici, mitjançant exposició pública en la seu electrònica de l’Ajuntament. L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra J, d’acord amb el resultat del sorteig realitzat en el dia 28 de febrer de 2019, per la Diputació de Tarragona, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de Data 6 de març de 2019.

Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 

Tanmateix, es fa avinent que el tribunal es constituirà a les dependències de la Sala Municipal, situada al carrer de les Fonts, núm. 11.

 

Capafonts, 19 de maig de 2021

El secretari

Lista provisional dels aspirants d’admesos i exclosos 02-05-2021 4303980001-2021-0000048 No
11-05-2021 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Capafonts per a la delegació al Consell Comarcal del Baix Camp de les competències municipals en matèria de sanejament en alta


ANUNCI


L’Ajuntament en Ple en la sessió ordinària celebrada el dia 16 d’abril de 2021, va aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Capafonts per a la delegació al Consell Comarcal del Baix Camp de les competències municipals en matèria de sanejament en alta, el qual se sotmet a informació pública durant el termini de vint dies, a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.


Durant aquest termini, el text inicial del conveni el pot examinar qualsevol interessat a les dependències municipals a dalt referenciades, perquè es formulin les al·legacions que es considerin convenients.
Capafonts, 30 d’abril de 2021,

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Capafonts per a la delegació al Consell Comarcal del Baix Camp de les competències municipals en matèria de sanejament en alta No
11-03-2021 Oferta per cobertura vacant Secretaria - Intervenció agrupació Capafonts - Mont-ral S'estableix un termini de 5 dies hàbils per la presentació entre les persones funcionàries de carrera amb habilitació de caràcter nacional de l'escala, per manifestar l'interès per la cobertura de la vacant de la plaça de Secretaria Intervenció de l'agrupació Capafonts - Mont-ral, en alguna de les formes de provisió dels arts. 49 a 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març. 19-03-2021 4303980001-2021-0000020 No