PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN DE CANYELLES

(2016-2019)

 

INTRODUCCIÓ

 

L'actualitat de les administracions públiques locals ha obert portes a noves oportunitats per millorar, si bé es fa necessari un esforç per treballar amb més rigor, diligència i integritat. I encara més, quan la ciutadania continua exigint de ladministració, no només no perdre qualitat sinó fins i tot, més i millors serveis, reclama un tracte més personalitzat i amb majors nivells doptimització de la gestió on la prestació de serveis públics es basi en criteris deficàcia, eficiència, economia, transparència i participació.

 

Valors com “lètica política", "la bona administració", "transparència i participació" són essencials pel bon funcionament de l'administració pública i els seus governs municipals.

 

Els comportaments de les autoritats locals es conformen basant-se en la garantia de la seva qualitat democràtica i de la seva eficàcia, i per tant, és evident que el respecte pel mandat de lelectorat va indissolublement unit  respecte dunes normes ètiques.

 

En definitiva, l'objectiu a aconseguir és el d'una “bona administració”, ja que es considera un dret propi dels ciutadans i ciutadanes vers les institucions públiques. El significat de “bona administració” assoleix la seva màxima expressió si es considera com el millor instrument per a construir un sistema d'alta qualitat de vida per al conjunt de la ciutadania.

En els darrers anys la societat ha anat conscienciant-se cada cop més de la necessitat de defensar un desenvolupament sostenible, de lluitar per a una major justícia social o de la preservació del medi, les administracions, que són les garants de l’interès general, no poden quedar-se enrere i hi han dassumir el seu paper en tota la seva dimensió pública.

 

És en aquest context on el PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN DE CANYELLES ofereix un espai estratègic idoni per a desenvolupar una administració relacional; una administració que, a més de coordinar-se més i millor en l’àmbit intern, es vinculi amb el seu entorn, simpliqui i sobri a la ciutadania i als diferents agents socials, econòmics, culturals... des duna perspectiva de diàleg, responsabilitat, transparència, col·laboració i participació, alhora que es reforci i contribueixi així a la millora de la qualitat democràtica a Canyelles.

 

La "transparència" és un valor pel qual es garanteix el principi que diu que només són correctes i justes aquelles decisions o actuacions que poden ser publicades. Mentre que és una prova del bon govern i de la integritat dels polítics, aporta a la ciutadania la informació imprescindible perquè puguin participar i col·laborar en les actuacions municipals.

 

Per això el PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN DE CANYELLES serà cabdal per impulsar les accions a dur a terme, les propostes i també les recomanacions de lactuació del govern municipal i ladministració pública de Canyelles en aquest nou entorn més complex i exigent, en el qual la ciutadania pren més relleu i reclama més obertura, rigor i transparència.

El resultat ens ajudarà a la justificació del projecte del govern municipal. Les transformacions econòmiques i socials causades per la irrupció de les noves tecnologies i la consegüent globalització no afebleixen sinó que més aviat reforcen el paper dels entorns locals.

 

Aquesta major capacitat de l'administració pública local suposa també una major responsabilitat: l’ajuntament és vist, cada vegada més, com el principal agent promotor tant de l'activitat econòmica com del benestar públic en la seva comunitat.

Planificar vol dir decidir, preveure i ordenar, a través de la raó, l’acció que es vol dur a terme. La racionalitat només es pot concebre com el resultat final d’una reflexió col·lectiva, en la qual s’hagin pogut expressar lliurement les diverses raons que conviuen a la ciutat i per això és cabdal en aquest camí  la participació en els afers públics per part de tothom.

 

El PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN DE CANYELLES és continuar amb la feina feta i fer-la encara millor.

 

MISSIÓ

 

L'actual missió és la de desenvolupar el PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN DE CANYELLES i de garantir uns bons  mecanismes de seguiment i avaluació.

 

OBJECTIUS

 

1. Incorporar al debat públic l’acció política i la visió estratègica del govern de Canyelles.

 

El PLA s’ha centrat en objectius i accions de govern a curt i llarg termini.

No obstant això, el fet d’obrir processos de diagnosi i de debat ciutadà, propis de la metodologia dels plans estratègics, han permès dotar al document d’una visió global.

 

2. El PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN DE CANYELLES suposa dotar a l’Ajuntament d’un instrument de planificació sòlid, públic i consensuat amb els ciutadans i ciutadanes.

 

Per això les accions d'aquest pla incorporen el compromís del govern de:

 1. Millorar el nivell d’anàlisi de la realitat com a pas previ a l'execució de les propostes en les accions a realitzar.
 1. Ajudar a donar una fonamentació política i també tècnica, quan fos necessari, a les accions a realitzar.
 1. Contrastar els resultats de les accions realitzades amb els ciutadans i incorporar-ne de noves, en cas que fossin ben fonamentades i no entressin en contradicció amb la voluntat de l’equip de govern.
 1. Continuar amb un constant clima de diàleg i de possibilitat real de participació.
 1. Ampliar la consciència ciutadana de compromís amb un projecte compartit de poble i les accions realitzades.
 1. Delimitar de forma clara i entenedora els valors, els objectius i les possibilitats d’acció.
 1. Continuar amb el model de participació a Canyelles amb la finalitat d'una bona governança i transparència en l'execució de les accions.
 1. Amb l'avaluació s’incidirà en la transformació interna de l’administració municipal, amb l’objectiu de fer-la més eficient, més eficaç i més propera a les persones.

 

L'actual govern de Canyelles vol reforçar la capacitat d'administració municipal per relacionar-se amb el seu entorn i aconseguir efectes positius pel que fa al seu reconeixement professional i públic.

 

METODOLOGIA

 

L'equip de govern de Canyelles te una dinàmica participativa i transparent, de seguiment i execució mitjançant la implicació de responsables polítics, responsables tècnics de tots els serveis municipals i la ciutadania.

 

Per complementar-ho crearà un bon sistema d’indicadors que permeti l'execució de les accions. D'aquesta manera donarà compte de la seva actuació a través d'aquest sistema d'avaluació.

 

En definitiva, l'objectiu final és garantir un bon govern, participatiu, transparent i eficaç.

 

CONCLUSIONS

 

El PLA servirà per avaluar els resultats obtinguts al final del procés d'execució de les activitats realitzades pel govern municipal i retre comptes a la ciutadania.

 

1.- Resultats com a objectius assolits que s'hauran  d'esmentar.

2.- Resultats com a objectius no assolits que s'hauran d'explicar i establir.

3.- Resultats com a elements de millora pel futur.

 

PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN DE CANYELLES

(2016-2019)

 

L'actual govern de Canyelles vol que el pla estigui inspirat i impregnat pels següents valors:

 

A partir d’aquests tres valors, es vol generar la confiança suficient per gestionar amb rigor i solvència per tal d'aconseguir credibilitat en les accions desenvolupades per l'Ajuntament.

 

El pla es divideix en quatre eixos que conformen les quatre grans prioritats de l'actual govern:

           

En definitiva:

1) oferir més i millors oportunitats econòmiques, d'ocupació i de creació de riquesa.

2) ser un referent com a administració de proximitat i, en l'atenció i serveis a les persones per garantir una qualitat de vida, especialment als més necessitats.

3) gestionar un desenvolupament urbanístic i mediambiental sostenible i al servei d'un espai públic de qualitat, net i segur.

 

Eix 1 PROMOCIÓ ECONÒMICA I ACTIVITATS

Eix 2. BENESTAR SOCIAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVENCIÓ I SEGURETAT

Eix 3. URBANISME I SOSTENIBILITAT

Eix 4. SERVEIS INTERNS I TRANSVERSALS

 

EIX 1 PROMOCIÓ ECONÒMICA I ACTIVITATS

 

Des de l'Ajuntament cal promoure una economia que generi noves oportunitats d'ocupació, de creació de riquesa i donar un impuls a la creativitat i innovació.

L'actual pla pretén desenvolupar l'estratègia adequada per aprofitar tots els actius que té el municipi de Canyelles per aconseguir aquest objectiu.

La reactivació econòmica és cabdal per millorar l’ocupació, especialment entre els col·lectius menys afavorits i per impulsar les polítiques actives que facilitin la competitivitat empresarial.

L'Ajuntament ha d'oferir la garantia d'unes finances sanejades i d’una gestió rigorosa dels recursos que permetin l'estabilitat i solvència necessàries per realitzar les inversions adients al municipi.

 

1.1 PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

L'objectiu principal és generar riquesa a través de la reactivació econòmica del poble que fomenti, en primer lloc l’ocupació de les persones amb més necessitats, impulsant i prioritzant aquelles polítiques actives que facilitin la competitivitat empresarial i la millora de la capacitació dels ciutadans i les ciutadanes.

 

1.1.1 Promoció Econòmica i altres activitats econòmiques.

FIRA de Sta. Llúcia.

 1. Seguirem potenciar les activitats econòmiques i l'activitat firal (especialment la Fira de Santa Llúcia i el Projecte econòmic de "Nadal Canyelles").
 1. Acompanyar a l’emprenedoria e innovació per a cercar recursos i finançament.
 1. Impuls de les noves tecnologies.

 

Fira del Solstici

Vade Fires 

Fira de Santa Llúcia

 

1.1.2 TURISME FAMILIAR i altres iniciatives econòmiques d'investigació i desenvolupament.

 1. Donarem a conèixer els serveis de restauració, gastronomia i el lleure local.
 1. Implementarem el Pla de senyalització de les rutes verdes i els circuits esportius treballant per la conservació del nostre entorn natural.
 1. Creant itineraris històrics i culturals visitables.

 

1.1.3   Formació i ocupació. Suport a les arts i oficis: Projecte ARTÍFEX

 1. Pla de millora de l'ocupació.

 

SERLOC (Servei Local d'Ocupació)

 

 1. Continuar amb el projectes de l’escola d’arts i oficis (Artífex). Impulsar les beques municipals de les arts i de les oportunitats de cooperatives artesanes.

 

Projecte Artífex

 

1.2 CULTURA, ESPORTS I ALTRES

 

L'atenció a les persones també és garantir la convivència, la seguretat, la cultura, l’educació i l’accés a l’esport de tothom.

 

1.2.1 ACCIONS CULTURALS

 1. Continuarem la remodelació de la Sala Multicultural per dinamitzar les activitats culturals per a persones joves i grans, i farem una programació estable en els àmbits del teatre, la dansa, la música i el cant coral.
 1. Lluitarem per l'ampliació del patrimoni històric, a fi de consolidar el fons pictòric, fotogràfic i de la història del poble.
 1. Continuarem impulsant la cultura i la tradició popular per ser un referent a la comarca.
 1. Continuarem donant suport a les entitats, incentivant més la seva participació dins i fora del nostre municipi (per a la seva externalització i internacionalització), participant en festes i tradicions.
 1. Posarem en funcionament la Junta de Patrimoni i crearem els itineraris històrics i culturals de Canyelles per potenciar el turisme.
 1. Fomentarem les activitats per a la gent gran.
 1. Incentivarem el grup de savis, persones voluntàries de la gent gran que intercanvien la seva experiència, coneixement cultural i patrimonial del nostre poble a través del Projecte memòria Històrica Capítol II.
 1. Continuarem participant en la restauració amb l’àmbit patrimonial.
 1. Continuarem treballant per l'àmbit de la cultura.

 

1.2.2 ACCIONS ESPORTIVES

 1. Farem la darrera fase d'ordenació de la zona esportiva municipal amb la creació d'un pavelló per a la pràctica del bàsquet, patinatge, i vòlei, així com un skate park per als nostres joves.
 1. Potenciarem i seguirem apostant per l'esport d'iniciació i l’esport de base.
 1. Farem la senyalització de diferents circuits de senderisme al nostre entorn natural per facilitar l'esport familiar i turístic.

Donarem seguretat per a la pràctica de l'esport del motor de muntanya.

 

Programa d'esdeveniments esportius anual

Potenciar l'associacionisme esportiu

Promoció del turisme esportiu familiar

Beques per activitats esportives

Gestió Instal·lacions esportives municipals

 

1.2.3 ALTRES ACCIONS

 

EIX 2. BENESTAR SOCIAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVENCIÓ I SEGURETAT

 

L'actual pla vol donar rellevància a la comunitat amb l'objectiu d'aconseguir millor qualitat de vida i un entorn segur i saludable.

L'atenció  a les persones buscant el seu benestar socials s'erigeix com un dels pilars bàsics de les actuacions que preveu desplegar el pla, on les polítiques socials garanteixin els drets abàsics de les pesones que viune al municipi.

Prioritzar els recursos econòmics i socials per atendre als més vulnerables i necessitats serà l'objectiu principal del departament de benestar social.

Es desenvoluparan les accions necessàries per millorar la transparència i la participació ciutadana per aconseguir un bon govern. En aquest sentit aquest pla preveu anar avaluant les accions i activitats que es vagin desenvolupant.

Per últim, el sentiment de seguretat de la ciutadania es vital, per això seguirem treballant per gestionar els serveis amb la finalitat d'oferir la màxima seguretat al municipi com venint fent amb un increment de la mateixa, any rere any.

Tanmateix es prioritzarà la relació amb la ciutadania com a eina fonamental del treball i la gestió del dia a dia de l'Ajuntament.

Es realitzaran millores de l'actual punt d’atenció al ciutadà alhora que es preveu l'augment dels tràmits on-line per facilitar l'accés directe a través de les noves tecnologies.

 

2.1 BENESTAR SOCIAL

2.1.1  COMUNITARI

 1. Promoure un punt de suport al voluntariat.
 1. Establir un cicle mensual de cinema jove i familiar.
 1. Adequar l'espai punt de trobada per que sigui una zona adient per concerts i pic nic.
 1. Garantia de subministrament elèctric.
 1. Continuarem gestionant les campanyes de millora.
 1. Continuarem millorant l’atenció dels serveis viaris.

 

Oficina Mòbil del Consumidor

 

2.1.2 MÉS SERVEIS A LES POLÍTIQUES SOCIALS

 1. Targeta T3G descomptes i avantatges i seguirem bonificant els transports públics.
 1. Continuarem donant suport a les persones amb capacitats diferents.
 1. Continuarem endavant amb els d’horts urbans.
 1. Servei d’orientació jurídica per als col·lectius vulnerables.
 1. Seguirem treballant per a la igualtat d'oportunitats home-dona.

 

Ajuts d'urgència social

Banc aliments

Dependència

Discapacitats

Dona

Drogodependències

Família

Infància i Adolescència

SAD (Servei d'atenció domiciliària)

TLA (Servei de teleassitència domiciliària)

 

2.1.3 ATENDRE LA GENT GRAN

 1. Treballarem en la creació d’un centre de dia el proper 2018.
 1. Programació estable d’activitats lúdiques, esportives i culturals.
 1. El Grup de Savis, portarà a terme el voluntariat d’intercanvi d’experiències i els coneixements (intergeneracionalment) de memòria històrica.
 1. Continuarem donant suport a un espai propi per a les activitats de la gent gran.

 

Diada de la gent gran de canyelles

Intercanvi casal Tona

Xerrades a l'espai de la gent gran

 

2.1.4 EDUCACIÓ

 1. Ampliarem la nostra escola d'idiomes municipals per a totes les edats.
 1. Continuarem donant suport a la gent amb pocs recursos en l’àmbit de les arts i a través del projecte ARTIFEX.
 1. Continuar gestionant l’àmbit del voluntariat com a una prioritat primera, al igual que fem amb el grup de savis.
 1. Proporcionarem mesures de millora en la senyalització dels camins escolars segurs.
 1. Continuarem donat suport econòmic, tècnic i material als centres educatius i les Associacions de pares i mares.
 1. Organitzarem xerrades-taller de suport a la funció educativa de les famílies.
 1. Col·laborarem en projectes dels centres educatius a través del programa de diversificació curricular de pràctiques d’alumnat a empreses.
 1. Donarem continuïtat al programa iniciat el curs 2016-2017 “Anem al teatre”.
 1. Organitzarem i farem difusió de les Jornades de Portes Obertes dels centres educatius.
 1. Potenciarem els Espais Familiars de la Llar d’ Infants.
 1. Continuarem oferint bonificacions per la taxa de la Llar d’Infants Municipal.
 1. Potenciarem activitats diverses de sensibilització envers el medi ambient als centres educatius.
 1. Continuarem organitzant tallers d’educació per la salut als centres educatius.

 

Activitats d’ Educació per la Salut

Informació procés de preinscripció i matrícula

Llar Infants Municipal

Programa de diversificació curricular Institut Pla del Bosc- Conveni amb el centre i empreses.

Projecte CUEME

Suport econòmic als centres educatius i Associacions de Pares i Mares

 

2.1.5 SANITAT

 1. Treballarem per millorar la sanitat en general i prepararem un pla especial de prevenció sobre les drogues.

Desenvoluparem un conveni anual amb la Creu Roja.

 

Entorn sense fum

Sanitat - conveni creu Roja

Sanitat -DEA

 

2.1.6 JOVENTUT

 1. Establirem un cicle mensual de cinema pels joves.
 1. Construirem una zona de skate park per als nostres joves.
 1. Gestionarem millor un espai propi per a les activitats juvenils.

 

Full Cny's Rap

Local Espai Jove

Radio Canyelles

Estiu Actiu, estiu jove

 

2.2 PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPARÈNCIA i BON GOVERN

 1. L’Ajuntament ha de ser un element que faciliti les gestions a persones i empreses, permetent i possibilitant que tots els tràmits amb l’administració es realitzin de manera ràpida i eficient.
 1. Continuarem treballant en la reducció progressiva de l’endeutament municipal.
 1. Es millorarà l'actual oficina d’atenció ciutadana (OAC) i s'augmentaran els tràmits on-line per facilitar l'accés directe de la ciutadania a través de les noves tecnologies

 

2.3 PREVENCIÓ I SEGURETAT CIUTADANA

 1. Volem que el cos de agents municipals que sigui garantia de seguretat i convivència.
 1. Prioritzarem la seguretat viària en horari escolar.
 1. Continuarem incrementant la seguretat de la ciutadania a través dels acords que tenim amb els altres cossos de seguretat.
 1. Recolzarem les tasques de voluntariat dels ADF en la lluita contra el foc.

Professionalització Serveis

Serveis altres Cossos Seguretat

Serveis Diaris

Serveis Puntuals

 

EIX 3. URBANISME I SOSTENIBILITAT


 

L'actual pla té l'objectiu de desenvolupar i finalitzar l'ordenació urbanística del municipi. Cal fer-ho amb accent social i sostenible.

Tanmateix la descentralització i atenció territorial es vital en un municipi com el nostre.

Per últim, seguirem treballant amb sensibilitat vers la sostenibilitat com un dels accents importants del planejament i desenvolupament.

 

3.1 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

 1. La prioritat serà desenvolupar i finalitzar l'ordenació urbanística del municipi.
 1. Seguirem fent una bona gestió en:
   
  • Reparcel·lacions
  • Legalitzacions
  • Recepció
 1. En aquest context assegurar i garantir que els serveis de neteja i l’enllumenat ofereixin la màxima qualitat.

 

3.2 DESCENTRALITZACIÓ TERRITORIAL

 1. Continuarem treballant per la conservació d’espais i serveis públics a les urbanitzacions. Impulsar les fases de reparcel·lació, legalització i recepció de cada urbanització segons l’estat legal en la que es trobi.
 1. Continuarem treballant en les millores de totes i cada una de les urbanitzacions del nostre municipi i atenent els seus serveis.
 1. Clavegueram i enllumenat públic de la urbanització de les Palmeres.

 

3.3 SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

 1. Continuarem donant suport a les campanyes de sensibilització per a la conservació i el respecte del nostre entorn.
 1. Continuarem treballant en polítiques d'estalvi energètic establertes fa cinc anys. 
 1. Un altre aspecte important en el nostre municipi és la lluita contra el foc, amb un pla estratègic, per això continuarem donant suport als ADF i plans de seguretat.
 1. Volem seguir sent un municipi defensor dels animals amb polítiques de control, com continuar treballant per establir lleis de rebuig, com els circ d’animals  i, col·locació de xips i  ajudes per el control d’infeccions entre les colònies de gats fetes durant aquest mandat.
 1. Continuarem treballant en la gestió de residus per fer de Canyelles un municipi més sostenible.

 

Gestió de residus - Compostatge

Gestió de residus- Recollida de saques

Gestió Residus- Deixalleria Municipal

Senbilització mediambiental- Campanyes

Sensibilitació mediambiental- Setmana del Medi Ambient

Sensibilització mediambiental - formació

Sensibilització mediambiental - meteorologia

Sensibilització mediambiental - projectes

Sensibilització mediambiental- Dia de l'arbre

 

3.4 OBRA PÚBLICA

 1. Equipaments
 1. Infraestructures

 

EIX 4. SERVEIS INTERNS I TRANSVERSALS

 

Són serveis que donen suport a diferents departaments municipals per tal que aquests puguin desenvolupar les seves funcions, objectius i finalitats.

 

4.1 SECRETARIA / INTERVENCIÓ

L’Àrea de secretaria intervenció continuarà treballant en l’assessorament jurídic i la secretaria en general, així com també en la gestió de facturació i comptabilitat.

 

4.2 RECUROS HUMANS / OAC

El Servei de Recursos Humans continuarà treballant en la gestió del personal i activitat professional, en la selecció i accés de personal, vinculació contractual i gestió de la vida laboral de les persones, així com dels temes retributius, qüestions vinculades amb temes de desenvolupament i organitzatius (formació, desenvolupament competencial, valoració dels llocs de treball...), les relacions laborals i l’atenció i l’assessorament en matèria de personal als treballadores i treballadors.

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà continuarà gestionant el registre d’entrada i sortida d’instàncies, l’atenció telefònica al ciutadà, realització de tràmits municipals relacionats amb l'empadronament, del cens d'animals domèstics, gestió de  targetes d'autobusos municipals, realització de duplicats de rebuts pagats, inscripcions a casals d'estiu, cursos i tallers i cobrament de diverses taxes i preus públics, entre d’altres coses.

 

4.3 BRIGADA MUNICIPAL

L’Àrea municipal continuarà treballant en els treballs d'adequació de la via pública i la neteja viària, les actuacions en matèria d´obres i de jardineria per executar els diferents plans de re pavimentació de carrers, reposició de l´arbrat, arranjaments de places,  senyalització de la via pública i preparació de materials i espais per a esdeveniments i actes culturals i festius.

 

4.4 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

El servei de la tecnologia de la informació és l'aplicació d'ordinadors i d'equipaments de telecomunicacions per emmagatzemar, recuperar, transmetre i manipular informació i en aquest sentit es vetllarà que es faci de la millor manera possible. El terme s'utilitza sovint com a sinònim per a ordinadors i xarxes de computadores, però també engloba altres distribucions de tecnologia com la televisió i els telèfons.

Així, l’Àrea de Tecnologies de la Informació de l’Ajuntament de Canyelles dona servei intern als diferents departaments i seus municipals per tal que aquests puguin desenvolupar les seves funcions amb normalitat i diligència. Els àmbits principals de la seva gestió són els següents:

 • Gestió dels servidors i dels equips client
 • Gestió de la infraestructura de xarxa
 • Gestió dels aplicatius de Gestió Integral d’Expedients
 • Gestió de la telefonia, fixa i mòbil
 • Gestió del parc d’impresores i equips multifunció
 • Suport al parc informàtic de l’IES Pla del Bosc
 • Suport/gestió en projectes transversals que entren en l’àmbit de les tecnologies
 • Disseny de material de difusió no externalitzat
 • Disseny i manteniment dels webs i aplicatius mòbils municipals

 

4.5 COMUNICACIÓ

El servei de comunicació vetlarà per fer arribar a la ciutadania la informació més rellevant del municipi de la forma més clara, concisa i concret a través dels mitjans de comunicació més adients.