Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Decret de l'Alcaldia 2020-1201, de 24 de novembre. Adjudicació contracte menors d'obres pels treballs necessaris per facilitar la mobilitat i l'accessibilitat als domicilis inclosos dins el "Programa d'arranjaments d'habitatges Edició 2020".

Decret de l'Alcaldia 2020-1191, de 20 de novembre. Ampliació aixecament parcial dictat per Decret de l’Alcaldia 2020-1131, de 13 de novembre, de la suspensió dictada per decret de l’Alcaldia 2020-1057, de 26 d’octubre, i autoritzar la celebració parcial del mercat no sedentari de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-1170, de 18 de novembre. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma i ampliació reforma i adequació deles instal·lacions d’enllumenat públic de la zona compresa entre els carrers Molí de la Sal, Roser i Av. Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-1131, de 13 de novembre. Aixecament parcial de suspensió de la celebració i reobertura del mercat de venda no sedentària de Canovelles, a partir del dia 15 de novembre de 2020.

Decret de l'Alcaldia 2020-1111, de 9 de novembre.  Aprovació de la certificació final referent a les obres de reforma de la Biblioteca municipal "Frederica Montseny".

Decret de l'Alcaldia 2020-1108, de 6 de novembre. Adjudicació contracte menor de serveis assumpció de la direcció facultativa de les obres de reforma del pavelló Tagamanent.

Decret de l'Alcaldia 2020-1107, de 6 de novembre. Adjudicació contracte menor de serveis assumpció de la direcció d'execució de les obres de reforma del pavelló Tagamenent.

Decret de l'Alcaldia 2020-1106, de 6 de novembre. Adjudicació contracte menor de serveis assumpció de la coordinació de seguretat i salut de les obres de reforma del pavelló Tagamanent.

Decret de l'Alcadia 2020-1018, de 16 d'octubre. Aprovació del Protocol d’Adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per al període 2021-2024.

Decret de l'Alcaldia 2020-1082, de 28 d'octubre. Aprovació quotes urbanització restants, referents a les obres d'urbanització del Sector Z 5a fase, pas inferior via fèrria.

Decret de l'Alcaldia 2020-1066, de 28 d'octubre. Adjudicació del contracte d'execució d'obres de reforma i millora de les instal·lacions de climatització de l'Escola Joan Miró.

Decret de l'Alcaldia 2020-1060, de 26 d'octubre. Regulació del permís retribuït recuperable dels empleats públics.

Decret de l'Alcaldia 2020-1047, de 22 d'octubre. Sol.licitud subvenció Programa de contractació de joves en pràctiques de Garantia juvenil 

Decret de l'Alcaldia 2020-1061, de 26 d'octubre. Ordenant la clausura i determinant la prohibició d’ús d'espais de titularitat municipal.

Decret de l'Alcaldia 2020-1057, de 23 d'octubre. Aprovació suspensió celebració del mercat de venda no sedentària de Canovelles del dia 25 d'octubre de 2020, i edicions següents.

Decret de l'Alcaldia 2020-1054, de 23 d'octubre. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Canovelles a la segona pròrroga de l'acord marc de servei de manteniment d'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius, a les entitats locals de Catalunya, i del seu contracte basat.

Decret de l'Alcaldia 2020-1043, de 21 d'octubre. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Canovelles a l'acord marc de serveis i subministraments d'elements  d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya, i del seu contracte basat.

Decret de l'Alcaldia 2020-1031, de 17 d'octubre. Aprovació preventiva de la suspensió del mercat de venda no sedentària de Canovelles del dia 18 d'octubre de 2020.

Decret de l'Alcaldia 2020-0997, de 13 d'octubre. Acceptació subvenció Treball i Formació Covid 19.

Decret de l'Alcaldia 2020-0952, de 29 de setembre. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut de les obres de reforma i adequació de les instal·lacions d'enllumenat públic de la zona compresa entre els carrers Molí de la Sal-Roser-Av. Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0936, de 24 de setembre. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Canovelles a la segona pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02).

Decret de l'Alcaldia 2020-0876, de 14 de setembre. Aprovació liquidació i certificació final en relació a les obres d'urbanització de l'illa formada entre els carrers d'Isidre Duran i Diagonal de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0840, de 30 de juliol. Atorgament llicència de gual al c. Verge de Montserrat, 30 local esquerra.

Decret de l'Alcaldia 2020-0819, de 29 de juliol. Adjudicació del contracte menor dels treballs d'arranjament dels paviments de la planta baixa de l'edifici “El Local de Joves”.

Decret de l'Alcaldia 2020-0818, de 29 de juliol. Adjudicació del contracte menor d'obres de repintat d'elements interiors de la planta baixa de l'edifici “El Local de Joves”.

Decret de l'Alcaldia 2020-0817, de 29 de juliol. Adjudicació del contracte menor d'obres de reparació de sots al paviment asfàltic del carrer Gregorio Marañón.

Decret de l'Alcaldia 2020-0815, de 29 de juliol. Aprovació de la 10a certificació d'obres de millora de l'aïllament i de les instal·lacions de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2020-0810, de 29 de juliol. Adjudicació del contracte menor d'obres de tancament de l'escala de la zona de bar de l'edifici “El Local de Joves”.

Decret de l'Alcaldia 2020-0808, de 28 de juliol. Declarant finalitzat el cur escolar 2019/2020 de l'escola bressol Marta Mata i ordenant el tancament.

Decret de l'Alcaldia 2020-0805, de 28 de juliol. Adjudicació del contracte menor d'obres de repintat d'elements interiors de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2020-0804, de 28 de juliol. Adjudicació del contracte menor de subministrament i instal·lació d'ombracles al pati d'infantil de l'Escola Els Quatre Vents.

Decret de l'Alcaldia 2020-0800, de 24 de juliol. Aprovació de la pròrroga de l’adhesió de l’Ajuntament de Canovelles a l’Acord marc de l'ACM-CCDL pel servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (s/expedient 2017.06).

Decret de l'Alcaldia 2020-0799, de 24 de juliol. Aprovació de l'Adhesió de l’Ajuntament de Canovelles a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar la pòlissa relativa al Lot 4. Defensa jurídica i reclamació de danys.

 

Decret de l'Alcaldia 2020-0785, de 23 de juliol. Delegació de funcions d'alcalde.

Decret de l'Alcaldia 2020-0783, de 22 de juliol. Aprovació de la 8a certificació de les obres de millores d'asfaltats, voreres i accessibilitat del municipi.

Decret de l'Alcaldia 2020-0767, de 17 de juliol. Aprovació de l'adhesió de l’Ajuntament de Canovelles a l’Acord marc de l'ACM-CCDL pel servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (s/Expedient 2018.07). 

Decret de l'Alcaldia 2020-0733, de 10 de juliol. Aprovació de la 4a certificació referent a les obres d'urbanització de l'illa formada entre els carrers d'Isidre Duran i Diagonal de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0711, de 5 de juliol. Aprovació de la 9a certificació d'obres de millora de l'aïllament i de les instal·lacions de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2020-0709, de 5 de juliol. Aprovació de la 8a certificació d'obres de millora de l'aïllament i de les instal·lacions de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2020-0701, de 3 de juliol. Aixecament total de la suspensió de la celebració del mercat no sedentari, i autoritzant la celebració del mercat no sedentari de Canovelles, en els espais habituals, amb condicions i mesures.

Decret de l'Alcaldia 2020-0679, de 26 de juny. Aprovació de la pròrroga de les pòlisses d’assegurances de vida-accidents i de vehicles, i de les seves modificacions.

Decret de l'Alcaldia 2020-0668, de 23 de juny. Aprovació de la 6a certificació d'obres de millora d'asfalts, voreres i accessibilitat del municipi.

Decret de l'Alcaldia 2020-0667, de 23 de juny. Aprovació de la 7a certificació d'obres de millora d'asfalts, voreres i accessibilitat del municipi.

Decret de l'Alcaldia 2020-0649, de 19 de juny. Ampliació de la reobertura parcial del mercat de venda no sedentària de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0698, de 13 de juny. Aixecament mesura preventiva de tancament de l’Escola bressol municipal Marta Mata, i procedint a la reobertura a partir del dia 15 de juny de 2020.

Decret de l'Alcaldia 2020-0571, de 5 de juny. Determinació de les mesures organitzatives bàsiques per establir els criteris de funcionament dels diferents serveis municipals amb motiu de la reincorporació del personal als serveis i equipaments municipals, motivat pel virus SARS-CoV-2 (coronavirus COVID 19).

Decret de l'Alcaldia 2020-0566, de 5 de juny. Aprovació de la certificació d’obres núm. 6 presentada per FERKUMA MAQUINARIA SL, adjudicatària de les obres d’urbanització del Camí de la Font de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0557, de 4 de juny. Reprogramació espectacles del 1r semestre de 2020 de Can Palots.

Decret de l'Alcaldia 2020-539, d'1 de juny. Aprovació dels comptes justificatius d'ajuts de material escolar i llibres cursos 2018-2019 i 2019-2020 i reconeixement d'obligació i ordenació de pagament.

Decret de l'Alcaldia 2020-0532, de 28 de maig. Aprovació de la certificació núm. 3 referent a les obres de reforma de la Biblioteca municipal Frederica Montseny.

Decret de l'Alcaldia 2020-0518, de 27 de maig.  Aprovació de la certificació núm. 3 referent a les obres d'urbanització de l'Illa formada entre els carrers d'Isidre Duran i Diagonal de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0516, de 27 de maig. Aprovació de la certificació núm. 13 referent a les obres d'edificació de la pista poliesportiva i polivalent amb coberta i reforma de vestidors. 

Decret de l'Alcaldia 2020-0510, de 22 de maig. Adequació de les condicions de l’aixecament parcial de la suspensió i reobertura parcial del mercat de venda no sedentària de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0496, de 15 de maig. Aixecament parcial de la suspensió i reobertura parcial del mercat de venda no sedentària de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0481, d'11 de maig. Aprovació de la certificació núm. 2 referent a les obres d'urbanització de l'Illa formada entre els carrers d'Isidre Duran i Diagonal de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0472, de 7 de maig. Aprovació de la certificació núm. 12 referent a les obres d'edificació de la pista poliesportiva i polivalent amb coberta i reforma de vestidors. 

Decret de l'Alcaldia 2020-0471, de 7 de maig. Aprovació de la certificació núm. 1 referent a les obres d'urbanització de l'Illa formada entre els carrers d'Isidre Duran i Diagonal de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0455, de 28 d'abril.  Aprovació de la certificació núm. 2  referent de les obres de reforma de la Biblioteca municipal  "Frederica Montseny".

Decret de l'Alcaldia 2020-0450, de 24 d'abril. Aprovació de la sisena certificació referent a les obres d'urbanització del sector Z "Can Xarlet i Can Ferran" 5a fase (pas inferior via fèrria).

Decret de l'Alcaldia 2020-0446, de 23 d'abril. Aprovació de la 7a certificació de les obres de millora de l'aïllament i de les instal·lacions de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2020-0445, de 23 d'abril. Aprovació de la 6a certificació de les obres de millora de l'aïllament i de les instal·lacions de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2020-0444, de 23 d'abril. Aprovació de la 5a certificació de les obres de millora dels asfaltats, voreres i accessibilitat del municipi.

Decret de l'Alcaldia 2020-0443, de 23 d'abril. Aprovació de l'Annex 1 al Pla de seguretat i salut en el treball de les obres d'edificació de la pista poliesportiva i polivalent.

Decret de l'Alcaldia 2020-0438, de 20 d'abril. Aprovació de l'Annex del Pla de seguretat i salut de les obres de reforma de la Biblioteca municipal "Frederica Montseny.

Decret de l'Alcaldia 2020-0435, de 17 d'abril. Aprovació de l'Annex del Pla de seguretat i salut de les obres de millora d'asfaltats, voreres i accessibilitat del municipi, amb motiu de l'emergència sanitària per coronavirus.

Decret de l'Alcaldia 2020-0434, de 17 d'abril. Aprovació de l'Annex del Pla de Seguretat i salut de les obres de Millora d'aïllament i d'instal·lacions de l'Escola Bressol Municipal Marta Mata, amb motiu de l'ermergència sanitària per coronavirus.

Decret de l'Alcaldia 2020-0427, de 15 d'abril. Aprovació de la 4a certificació de les obres de millora d'asfaltats, voreres i accessibilitat del municipi de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0423, de 14 d'abril, d'esmena de l'aprovació de la sol·licitud d'adhesió a la xarxa CORH de la Diputació de Barcelona i d'acceptació del Protocol General d'adhesió.

Decret de l'Alcaldia 2020-0422, de 14 d'abril, de modificació de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament.

Decret de l'Alcaldia 2020-0421, de 13 d'abril. Mesures organitzatives per establir els criteris de funcionament dels diferents obres i serveis municipals amb motiu del virus SARS-CoV-2 (coronavirus COVID 19)

Decret de l'Alcaldia 2020-0420, de 13 d'abril. Tercera modificació de mesures organitzatives per establir els criteris de funcionament dels diferents serveis municipals amb motiu del virus SARS-CoV-2 (coronavirus COVID 19).

Decret de l'Alcaldia 2020-0419, de 10 d'abril, d'aprovació de la sol·licitud d'adhesió a la xarxa CORH de la Diputació de Barcelona i d'acceptació del Protocol General d'adhesió.

Decret de l'Alcaldia 2020-0409, d'1 d'abril. Segona modificació de mesures organitzatives per establir els criteris de funcionament dels diferents serveis municipals amb motiu del virus SARS-CoV-2 (coronavirus COVID 19).

Decret de l'Alcaldia 2020-0407, d'1 d'abril. Aprovació de l'onzena certificació referent a les obres d'edificació de la pista poliesportiva i polivalent amb coberta i reforma de vestidors al passeig de Mercè Rodoreda s/n.  

Decret de l'Alcaldia 2020-0406, d'1 d'abril. Rectificació Decret Alcaldia 2019-1680, sobre assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2020-0402, de 29 de març. Primera modificació de mesures organitzatives per establir els criteris de funcionament dels diferents serveis municipals amb motiu del virus SARS-CoV-2 (coronavirus COVID 19).

Decret de l'Alcaldia 2020-0401, de 28 de març. Prorrogant la suspensió de la celebració del mercat no sedentari de Canovelles amb caràcter permanent, fins a que es puguin adoptar totes les mesures necessàries en compliment de les normatives dictades i que en endavant es puguin dictar.

Decret de l'Alcaldia 2020-0400, de 27 de març. Productivitat 2019_2020.

Decret de l'Alcaldia 2020-0395, de 26 de març. Fons d'Acció Social 2019.

Decret de l'Alcaldia 2020-0372, de 17 de març. Posposant la celebració de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del mes de març i les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, amb motiu de la situació d'excepcionalitat.

Decret de l'Alcaldia 2020-0370, de 16 de març. Mesures organitzatives per establir els criteris de funcionament dels diferents serveis municipals amb motiu del virus SARS-CoV-2 (coronavirus COVID 19).

Decret de l'Alcaldia 2020-0365, de 12 de març. Activació del Pla d’Emergència Municipal i designació de comitè de seguiment i control d’actuacions.

Decret de l'Alcaldia 2020-0364, de 12 de març. Aprovant la suspensió de l’activitat del mercat de venda no sedentària de Canovelles els dies 15 i 22 de març de 2020.

Decret de l'Alcaldia 2020-0363, de 12 de març. Mesures adoptades en relació al coronavirus, que afecten als equipaments culturals i esportius i a l’Escola Bressol Municipal i a diferents serveis municipals.

Decret de l'Alcaldia 2020-0355, de 10 de març. Inici de l'expedient administratiu per a la contractació del Servei d'Acollida del Teatre Auditori Can Palots. Exp. 476/2020

Decret de l'Alcaldia 2020,-0345, de 6 de març. Aprovació de la primera certificació referent a les obres de reforma de la Biblioteca municipal Frederica Montseny.  Exp. 1564/2019. 

Decret de l'Alcaldia 2020-0325, de 5 de març.  Aprovació de la cinquena certificació referent a les obres d'urbanització del sector Z  5a fase, pas inferior via fèrria.  Exp. 1247/2018.

Decret de l'Alcaldia 2020-0324, de 5 de març.  Aprovació de la necessitat i conveniència de tramitar l'expedient per a la licitació de del servei de creació de continguts, disseny, impremta i distribució del butlletí municipal Avui Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2020-0334, de 5 de març. Adjudicació del contracte menor Projecte de dinamització de carrer per a joves de Canovelles. Expedient 240/2020.

Decret de l'Alcaldia 2020-0327 de 5 de març. Aprovació de la 3a certificació de les obres de millores d'asfaltat, voreres i accessibilitat del municipi.

Decret de l'Alcaldia 2020-0326 de 5 de març. Aprovació de la 5a certificació de les obres de millora d'aïllament i d'instal·lacions de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2020-0302, de 28 de febrer. Aprovació sol·licitud de subvenció en espècie, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat, corresponents a l'any 2020. Expedient 448/2020

Decret de l'Alcaldia 2020-0301, de 28 de febrer. Adjudicació contracte menor de serveis pels treballs d'un suport jurídic extern especialitzat en matèria d'habitatge.  Exp. 236/2020.

Decret de l'Alcaldia 2020-0205 de 18 de febrer. Autoritzant el canvi de titularitat de la concessió del nínxol 916-1r.

Decret de l'Alcaldia 2020-0195 de 14 de febrer. Acceptant la reversió de la concessió del nínxol 229-4t.

Decret de l'Alcaldia 2020-0186 de 13 de febrer. Adjudicació pel procediment d’oferta publica, per a la transmissió de la titularitat de les autoritzacions al mercat de venda no sedentària. Adjudicació definitiva. Expedient 1097.

Decret de l'Alcaldia 2020-0167 d'11 de febrer. Acceptant la reversió de la concessió del nínxol 1783-4t.

Decret de l'Alcaldia 2020-0161 de 10 de febrer. Aprovació homologació pla autoprotecció Revetlla de Carnestoltes 2020 al pavelló Tagamanent  Exp. 390/2020.

Decret de l'Alcaldia 2020-0159 de 10 de febrer. Autoritzant el canvi de titularitat de la concessió del nínxol 1244-5è.

Decret de l'Alcaldia 2020-0129 de 31 de gener. Adjudicació el contracte del servei d’assessorament i assistència tècnica per la sonorització i il·luminació dels diversos espais municipals i de les activitats que realitzi l’Ajuntament de Canovelles, així com de l’arrendament, manteniment i reparació dels equips audiovisuals dels diversos edificis municipals.

Decret de l'Alcaldia 2020-0130 de 31 de gener. Aprovació de l'addenda número 10,  de data 22 de gener de 2020, del conveni de col·laboració interadministrativa entre els ajuntament de l' Ametlla del Vallès, Canovelles, les Franqueses del Vallès, Figaró-Montmany, la Garriga i Tagamanent per a la promoció i desenvolupament econòmic.

Decret de l'Alcaldia 2020-0112 de 29 de gener. Aprovació de la 4a certificació referent a les obres d'urbanització del sector Z 5a fase, pas inferior via fèrria.

Decret de l'Alcaldia 2020-0074 de 23 de gener. Rectificació d'error material observat al Decret de l'Alcaldia número 2020-0061, consistent al número de nínxol de la concessió (correcte 887-2n).

Decret de l'Alcaldia 2020-0070 de 22 de gener. Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball relatiu a les obres d'urbanització de l'illa formada entre els carrers d'Isidre Duran i Diagonal de Canovelles. 

Decret de l'Alcaldia 2020-0061 de 20 de gener. Autoritzant el canvi de titularitat de la concessió del nínxol 877-2n.

Decret de l'Alcaldia 2019-1690 de 20 de desembre. Aprovació liquidació definitiva aportació al conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses i el Consorci Localret per portar a terme l’elaboració i redacció del Pla Director Participatiu per a la Societat del Coneixement.

Decret d'Alcaldia 2019-1698 de 20 de desembre. Adquisició d'un vehicle elèctric en base a l'Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02).

Decret de l'Alcaldia 2019-1696 de 20 de desembre. Adjudicació del contracte d'execució de les obres de millora de les instal·lacions d'enllumenta públic de la zona compresa entre les carrers Molí de la Sal, del Roser i l'Avinguda de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2019-1695 de 20 de desembre. Adhesió a la pròrroga de l'Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) i adquisició de furgoneta elèctrica.

Decret de l'Alcaldia 2019-1694 de 20 de desembre. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2019-1692 de 20 de desembre. Adjudicació del contracte menor de tancament de la caixa i intal·lació d'un muntacàrregues a un dels camions gestionats pel departament de Serveis.

Decret de l'Alcaldia 2019-1689. Aprovació liquidació Contracte Programa CCVOR 2016-2017-2018

Decret de l'Alcaldia 2019-1686 de 20 de desembre. Atorgament/denegació d'ajuts per activitats esportives i d'estiu. Any 2019.

Decret de l'Alcaldia 2019-1680 de 20 de desembre. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2019-1669 de 19 de desembre. Adjudicació del contracte menor de millora dels tancaments (finestres i porta) de la zona de bar de l'edifici "El Local", per adeqüar-los a normativa vigent.

Decret de l'Alcaldia 2019-1671 de 19 de desembre. Aprovació de la certificació de final de les obres d'asfaltat de la Pl. Constitució.

Decret de l'Alcaldia 2019-1669 de 19 de desembre. Adjudicació del contracte menor de subministrament i instal·lació de jocs infantils al Bosc de Ca la Tona.

Decret de l'Alcaldia 2019-1663 de 18 de desembre. Aprovació de la despesa que correspon assumir a aquest ajuntament segons el pla d’acció de turisme 2019 emmarcat dins del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental.

Decret de l'Alcaldia 2019-1661 de 18 de desembre. Aprovació de la 2a certificació de les obres de millora d'asfaltats, voreres i accessibilitat del municipi.

Decret de l'Alcaldia 2019-1662 de 18 de desembre. Aprovació de la 1a certificació de les obres de millora d'asfaltats, voreres i accessibilitat del municipi.

Decret de l'Alcaldia 2019-1659 de 18 de desembre. Adjudicació del contracte menor d'obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram del c.Nord, entre els carrers Catalunya i Pi.

Decret de l'Alcaldia 2019-1658 de 18 de desembre. Adjudicació del contracte menor d'obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram del c.Can Duran al seu pas pel Torrent de Fangues.

Decret de l'Alcaldia 2019-1645 de 17 de desembre. Adjudicació del contracte menor per a la redacció del projecte executiu de reforma i ampliació de l'edifici del serveis centrals de l'Ajuntament de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2019-1660 de 18 de desembre. Aprovació de la 4a certificació de les obres de millora d'aïllament i d'instal·lacions de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'alcaldia 2019-1641 de 16 de desembre. Prórroga de l'adhesió a l’Acord marc del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra ACM. Adquisició d'equipament informàtic.

Decret de l'Alcaldia 2019-1626 de 16 de desembre. Atorgament/denegació d'ajuts destinats a finançar les despeses de transport adaptat a les persones amb discapacitat intel·lectual 2018-2019

Decret de l'Alcaldia 2019-1618 de 12 de desembre. Aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball relatiu a les obres de reforma i millora de la Biblioteca municipal Frederica Montseny.

Decret de l'Alcaldia 2019-1617 de 12 de desembre.  Aprovació de l'homologació del pla d'autoprotecció de la Festa de Cap d'Any al pavelló Tagamanent.

Decret de l'Alcaldia 2019-1603 d'11 de desembre. Adjudicació de les obres de reforma del pavelló poliesportiu Tagamanent, ubicat al carrer Diagonal 52.

Decret de l'alcaldia 2019-1596 d'11 de desembre. Alta nous tràmits al servei FUE (Finestreta Única Empresarial).

Decret de l'Alcaldia 2019-1584 de 4 de desembre. Aprovació de la 5a certificació de les obres d'urbanització del Camí de la Font de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2019-1559 de 2 de desembre. Adhesió al contracte derivat (Exp. 2015.05.D02) de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, de l'1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020 prorrograble 9 mesos més.

Decret de l'Alcaldia 2019-1558 de 2 de desembre. Aprovació de la 3a certificació de les obres de millora d'aïllament i d'instal·lacions de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2019-1546 de 27 de novembre. Inici expedient administratiu per a la contractació del servei de gestió i control del mercat de venda no sedentària de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2019-1539 de 27 de novembre. Aprovació de la 1a certificació de les obres d'urbanització del sector Z "Can Xarlet i Can Ferran" 5a fase (pas inferior via fèrria).

Decret de l'Alcaldia 2019-1527 de 25 de novembre. Aprovació de la 2a certificació de les obres de reforma i millora de l'aïllament i de les instal·lacions de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2019-1502 de 21 de novembre. Adjudicació de les obres d'extensió de la xarxa de subministrament d'aigua potable per a l'hidrant i l'escomesa d'aigua potable i contraincendis de la pista esportiva municipal, ubicada al Pg. Mercè Rodoreda.

Decret de l'Alcaldia 2019-1476 de 15 de novembre. Aprovació de l'adhesió a la 1a pròrroga de l'acord marc del servei de manteniment d'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02).

Decret de l'Alcaldia 2019-1415 de 5 de novembre. Adjudicació contracte d'execució de les obres de reforma de la Biblioteca municipal "Federica Montseny" de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2019-1351 de 22 d'octubre. Aprovació de la 1a certificació de les obres de reforma i millora de l'aïllament i de les instal·lacions de l'EBM Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2019-1294 de 15 d'octubre. Adjudicació contracte de les obres d'urbanització de l'illa formada entre els carrers d'Isidre Duran i Diagonal de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2019-1245 de 8 d'octubre. Iniciant expedient administratiu per a la contractació de les obres de millora de les instal·lacions d'enllumenat públic de la zona compresa entre els carrers Molí de la Sal, del Roser i l'Av. Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2019-1216 de 30 de setembre. Aprovació de l'adhesió a la primera pròrroga del contracte basat a l'acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), d'ACM-ENDESA.

Decret de l'Alcaldia 2019-1212 de 27 de setembre. Modificació dels nomenaments de director de l’execució de l’obra i coordinador de seguretat i salut, a les obres adjudicades de millora d'asfaltats, voreres i accessibilitat del municipi de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2019-1209 de 27 de setembre. Inici d'expedient de la licitació del servei de recollida, acollida i assistència d'animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, i protecció, defensa i foment de l'adopció.

Decret de l'Alcaldia 2019-1202 de 25 de setembre. Aprovació de plecs i convocatòria de la licitació per a la contractació de les obres de reforma del Pavelló Tagamanent.

Decret de l'Alcaldia 2019-1143 de 18 de setembre. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2019-1142 de 18 de setembre. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2019-1135 de 16 de setembre. Aprovació de la tercera certificació obres d'urbanització del Camí de la Font.

Decret de l'Alcaldia 2019-1130 de 13 de setembre. Aprovació de l'inici d'expedient de licitació per a la contractació del servei de neteja ordinària de diversos edificis i equipaments municipals.

Decret de l'Alcaldia 2019-1008 de 30 de juliuol. Proposta ajuntaments per a la representació en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.

Decret de l'Alcaldia 2019-1001 de 26 de juliol. Aprovació del programa i la realització de l'activitat de la Diada Nacional de Catalunya Onze de Setembre de 2019.

Decret de l'Alcaldia 2019-0988 de 25 de juliol. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2019-0986 de 25 de juliol. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2019-0982 de 25 de juliol. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2019-0950 de 18 de juliol de 2019. Concessió d'exempcions i/o bonificacions de la taxa per a la prestació del servei d'escola bressol municipal curs 2019-2020 /documents/2562153/9096415/Decret+Alcaldia+2019-0950/83ab8a24-8c0e-46fd-9b2a-b1a1151f5f25

Decret de l'Alcaldia 2019-0951 de 18 de juliol. Delegació de funcions d'alcalde.

Decret de l'Alcaldia 2019-0897 de 10 de juliol. Aprovació de la 2a certificació de les  obres d'urbanització del Camí de la Font. Exp. 3308/2018.

Decret de l’Alcaldia 2019_0727 de 10 de juny de 2019. Adjudicació d’un contracte menor de serveis pel desenvolupament del programa “Formació Joves i Esport”

Decret de l'Alcaldia 2019-0872 de 8 de juliol. Adjudicació del contracte menor de subministrament i instal·lació de jocs infantils als patis de la nova Escola Els Quatre Vents (exp. 1541/2019).

Decret de l'Alcaldia 2019-0871 de 8 de juliol. Adjudicació del contracte menor d'obres d'instal·lació de sistemes d'alarma antirobatori i dels equips de telecomunicació de la Central Receptora d'Alarmes (CRA) (exp. 1175/2019).

Decret de l'Alcaldia 2019-0870 de 8 de juliol. Aprovació de les actuacions realitzades per emergencia de reparació d’un tram de clavegueram al Pg. Alzina-c.Til·lers, i la despesa derivada de la reparació (exp. 1671/2019).

Decret de l'Alcaldia 2019-0865 de 5 de juliol. Rectificació d'error material al punt tercer de la resolució d'Alcaldia 2019-0854 (exp. 1367/2019).

Decret de l'Alcaldia 2019-0854 de 3 de juliol. Adhesió a l’Acord marc de l'ACM-CCDL dels serveis d’assegurances de vida i de responsabilitat civil patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 1367/2019).

Decret de l'Alcaldia 2019-0850 de 3 de juliol. Canvi data Sessió Plenària ordinària del mes de juliol.

Decret de l'Alcaldia 2019-0837 de 28 de juny. Requeriment a IRON GLOBAL SL com a segon classificat a la licitació de les obres de millora d’aïllament i d'instal·lacions de l’EBM Marta Mata (exp. 1080/2019)

Decret de l'Alcaldia 2019-0836 de 28 de juny. Retirada de l'oferta presenada per MONTCRUMA SLU a la licitació de les obres de millora d’aïllament i d'instal·lacions de l’EBM Marta Mata (exp. 1080/2019)

Decret de l'Alcaldia 2019-0810 de 21 de juny. Devolució de garantia definitiva en l’adjudicació de l’adquisició d’equips de processament informàtic.

Decret de l'Alcaldia 2019-0806 de 21 de juny. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2019-0799 de 20 de juny. Incoació de la licitació per a la contractació de l’execució de les obres de reforma de la Biblioteca municipal Federica Montserny.

Decret de l'Alcaldia 2019-0790 de 19 de juny. Adjudicació del contracte menor de valoració de les ofertes que es presentin a la licitació pel contracte del servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de resudis del municipi.

Decret de l'Alcaldia 2019-0722 de 10 de juny. Adjudicació del contracte menor de redacció de plecs tècnics per a la licitació del servei de neteja ordinària d'alguns edificis i equipaments municipals.

Decret de l'Alcaldia 2019-0691 de 4 de juny. Adjudicació del contracte menor de subministrament en lloguer d'equips de climatització per a l'Escola Bressol Municipal  Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2019-0677 de 30 de maig. Adjudicació del contracte menor de reparació i millora de les xarxes de protecció del Camp de Futbol municipal.

Decret de l'Alcaldia 2019-0582 de 16 de maig. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2019-0547 de 9 de maig. Adjudicació contracte menor treballs elaboració i impressió paperetes Eleccions Locals 2019.

Decret de l'Alcaldia 2019-538 de 16 de maig. Aprovació Conveni Liceu a la Fresca

Decret de l'Alcaldia 2019-0524 de 3 de maig. Autorització de canvi de titularitat del nínxol 713-5è del Cementiri municipal.

Decret de l'Alcaldia 2019-0477 de 25 d'abril. Incoació d'expedient per a la contractació de les obres de reforma del pavelló poliesportiu Tagamanent, ubicat al c. Diagonal número 52.

Decret de l'Alcaldia 2019-0413 de 3 d'abril. Aprovació definitiva del projecte d'obres de millora de l'aïllament i les instal·lacions de l'Escola Bressol Municipal Marta Mata.

Decret de l'Alcaldia 2019-0355 de 21 de març. Rectificació d'error material de la resolució 2019-0329.

Decret de l'Alcaldia 2019-0329 de 14 de març. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres de millora de l'accessiblitat a les cruïlles del c. Enric Gurgui amb els carrers Camprodon i Tagamanent.

Decret de l'Alcaldia 2019-0316 de 12 de març. Incoació licitació Servei de neteja i desinfecció de les instal·lacions municipals i dels centres d'ensenyament del municipi, per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Decret de l'Alcaldia 2019-0309 de 8 de març. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2019-0297 de 6 de març. Sol·licitud Subvenció Programa.cat

Decret de l'Alcaldia 2019-0107 de 24 de gener. Anul·lació rebut octubre 2017 Centre Cultural.

Decret de l'Alcaldia 2018-1630 de 21 de desembre. Atorgament subvenció a la Secció Sindical de l’Ajuntament de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2018-1629 de 21 de desembre. Atorgament subvenció a la Secció Sindical de l’Ajuntament de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2018-1618 de 20 de desembre de 2018. Acceptació subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Decret de l'Alcaldia 2018-1616 de 20 de desembre de 2018. Aprovació conveni amb el Departament d'Interior en matèria d'actuacions jurídiques i tècniques.

Decret de l'Alcaldia 2018-1615 de 20 de desembre de 2018. Adjudicació contracte obres d'edificació de la pista poliesportiva i polivalent amb coberta i reforma de vestidors al passeig de Mercè Rodoreda.

Decret de l'Alcaldia 2018-1606 de 18 de desembre de 2018. Contractació Fersix Serigrafia, SL.

Decret de l'Alcaldia 2018-1604 de 18 de desembre de 2018. Acceptació subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Decret de l'Alcaldia 2018-1578 de 14 de desembre de 2018. Sol·licitud subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya.

Decret de l'Alcaldia 2018-1576 de 14 de desembre de 2018. Acceptació subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Decret de l'Alcaldia 2018-1490 de 5 de desembre de 2018. Adjudicació contracte menor reconstrucció virtual del patrimoni històric-artístic de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2018-1485 de 5 de desembre de 2018. Adjudicació contracte menor exposició permanent sobre la història i el patrimoni de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2018-1474 de 4 de desembre de 2018. Contractació de l'Associació La Calòrica per l'Espectacle Fairfly

Decret de l'Alcaldia 2018-1460 de 30 de novembre de 2018.Contracte menor d'obres condiconament rotondes Ronda Nord

Decret de l'Alcaldia 2018-1424 de 22 de novembre de 2018. Contractació de l'Associació Barna-Bé per l'Espectacle Bomber's.

Decret de l'Alcaldia 2018-1467, de 30 de novembre de 2018. Contractació del subministrament de material esportiu inventariable.

Decret de l'Alcaldia 2018-1348, de 7 de novembre de 2018. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2018-1272 de 26 d'octubre. Aixecament reparament i aprovació activitats Centre Cultural 2018-19

Decret de l'Alcaldia 2018-1235, de 23 d'octubre de 2018. Programa de Crèdit Local.

Decret de l'Alcaldia 2018-1231, de 23 d'octubre de 2018. Adjudicació contracte menor del servei d'actualització de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Canovelles a 31.12.2018.

Decret de l'Alcaldia 2018-1197, de 16 d'octubre de 2018. Adjudicació contracte menor subscripció a la Plataforma Corporativa de Espublico.

Decret de l'Alcaldia 2018-1215, de 18 d'octubre. Incoació licitació del Servei de recollida, acollida i assistència dels animals de companyia abandonats, perduts i ensalvatgits al municipi.

Decret de l'Alcaldia 2018-1110, d'1 d'octubre de 2018. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2018-1082, de 21 de setembre de 2018. Modificació delegacions competència Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Decret de l'Alcaldia 2018-0909, de 31 de juliol de 2018. Adjudicació contracte menor procés pressupostos participatius.

Decret de l'Alcaldia 2018-0865, de 20 de juliol de 2018. Adjudicació contracte menor campanya informativa "No és No".

Decret de l'Alcaldia 2018-0858, de data 20 de juliol de 2018. Delagació de funcions d'Alcalde.

Decret de l'Alcaldia 2018-0844, de data 18 de juliol de 2018. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2018-0826, de data 13 de juliol de 2018. Modificació aplicació pressupostària subvenció Diputació de Barcelona.

Decret de l'Alcaldia 2018-0797, de data 9 de juliol de 2018. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2018-0645, de data 5 de juny de 2018. Adjudicació contracte menor preparació documentació processos selectius.

Decret de l'Alcaldia 2018-0615, de data 29 de maig de 2018. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2018-0512, de data 8 de maig de 2018. Modificació membres que integren el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.

Decret de l'Alcaldia 2018-0398, de data 10 d'abril de 2018. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2018-0392, de data 10 d'abril de 2018. Proposta de festes locals a fixar per a l'any 2019.

Decret de l'Alcaldia 2018-0372, de data 4 d'abril de 2018. Sol·licitud Subvenció Programa.cat  

Decret de l'Alcaldia 2018-0330, de data 15 de març de 2018.Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2018-0303, de data 8 de març de 2018. Adjudicació contracte menor d’obres de reparació de la màquina de climatització ubicada al Teatre-Auditori Can Palots de Canovelles.

Decret de l'Alcaldia 2018-0236, de data 26 de febrer de 2018. Sol·licitud de subvenció en espècie adquisició llibres biblioteca pública.

Decret de l'Alcaldia 2018-0235, de data 26 de febrer de 2018. Sol·licitud de subvenció adquisició llibres biblioteca pública.

Decret de l'Alcaldia 2018-0222, de data 22 de febrer de 2018. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2018-0196, de data 20 de febrer de 2018. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2017-1473, de data 8 de novembre 2017. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2017-1333, de data 9 d'octubre de 2017. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2017-1110, de data 2 d'agost de 2017. Modificació del Decret de l'Alcaldia de delegació de funcions d'Alcalde.

Decret de l'Alcaldia 2017-1072, de data 26 de juliol de 2017. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2017-1027, de data 19 juliol 2017. Assignació de funcions de cap de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia 2017-1023, de data 18 juliol 2017. Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil.

Decret de l'Alcaldia 2017-0979, de data 13 juliol 2017. Delegació de funcions d'Alcalde.