En aquest apartat trobareu les decisions preses en el marc de les reunions dels diferents òrgans de govern de l’ens, sense dades de caràcter personal.

Data Òrgan Descripció Més informació Documents
17-11-2020 Junta de Govern Local Aprovació/denegació d’ajuts de suport a l’estudi per a estudiants universitaris, de cicles formatius i batxillerat per al curs 2019-2020 Certificat JGL exp. 949 2020
03-11-2020 Junta de Govern Local Aprovació del compte justificatiu corresponent convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2019 Certificat JGL exp. 1670 2019
27-10-2020 Junta de Govern Local Aprovació/denegació d’ajuts per al pagament de les quotes de transport adaptat a les persones amb discapacitat intel·lectual de Canovelles, curs 2019-2020 Certificat JGL exp. 948 2020
20-10-2020 Junta de Govern Local Aprovació dels comptes justificatius dels ajuts de material escolar i llibres de l’Ajuntament de Canovelles per als cursos 2018-2019 i 2019-2020. Certificat JGL 665 2019
20-10-2020 Junta de Govern Local Aprovació/denegació d’ajuts sobre l’import de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles a favor de subjectes passius amb condició de titulars de família monoparental, corresponents a l’any 2020. Certificat JGL exp 569 2020
14-10-2020 Junta de Govern Local Aprovació/denegació de la condició de beneficiari del Programa d’arranjament d’habitatges per a l’any 2020 Certificat JGL exp 3534 2019
24-09-2020 Ple de l'Ajuntament Nomenament de representants en el Consell Escolar Municipal. CertificatPlePunt12_24092020
06-10-2020 Junta de Govern Local Aprovació de la convocatòria d’atorgament de les subvencions del sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la situació de COVID-19. Certificat d'acord JGL
15-09-2020 Junta de Govern Local Aprovació de la convocatòria de subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2020-2021 Certificat JGL exp 568_2020
16-07-2020 Ple de l'Ajuntament Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Canovelles en l’àmbit de la UA-20 “Pallarés” de Canovelles”, versió de maig de 2020 Certificat PLE 16 07 2020 punt 13 Exp 1533 2020.pdf
16-07-2020 Ple de l'Ajuntament Desestimació del recurs de reposició presentat, contra l’acord de Ple de data 16/12/2019, pel qual s’acorda sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, la declaració de la manca d’efectes ambientals significatius quant a la modificació puntual del PGOU, a l’àmbit de la UA-20 “Pallarés” Certificat PLE 16 07 2020 Punt 12 Exp 3375 2019.pdf
16-07-2020 Ple de l'Ajuntament Aprovació de l’addenda de l'exercici 2020 i seu annex I del conveni amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental per a la gestió dels residus municipals i dels residus comercials fracció voluminosos. Certificat PLE 16072020 punt 11_Exp 464-2020
17-07-2020 Junta de Govern Local Aprovació del programa i la realització de l’activitat Festa Major 2020, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari. Certificat JGL 17072020 exp 1363_2020
10-07-2020 Junta de Govern Local Aprovació de la convocatòria per a l'obtenció de la condició de beneficiari del Programa d’arranjament d’habitatges per a l’any 2020, per a gent gran i/o persones dependents Certificat JGL exp 3534_2019
03-07-2020 Junta de Govern Local Aprovació de la convocatòria per a l'obtenció d’ajuts destinats a activitats esportives i d’estiu 2020 Certificat JGL exp 950_2020
03-07-2020 Junta de Govern Local Aprovació de la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció d’ajuts destinats a donar suport a l’estudi dels estudiants universitaris, de cicles formatius i de batxillerat del curs 2019-2020 Certificat JGL exp 949_2020
03-07-2020 Junta de Govern Local Aprovació de la convocatòria per a l'obtenció d’ajuts destinats a finançar les despeses de transport adaptat a les persones amb discapacitat intel·lectual, per al curs 2019-2020. Certificat JGL exp 948_2020
26-06-2020 Junta de Govern Local Aprovació de la convocatòria per a l'obtenció d’ajuts sobre l’import de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles a favor dels subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família monoparental, corresponent a l’any 2020 Certificat JGL exp 569_2020
26-06-2020 Ple de l'Ajuntament Modificació del contracte del Servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals del municipi de Canovelles Certificat Ple 28052020 Exp. 1623_2018
27-04-2020 Ple de l'Ajuntament Modificació del nomenament de representants a ens i òrgans col·legiats. CertificatPunt10Ple27042020
14-02-2020 Junta de Govern Local Aprovació del programa i de la realització de l’activitat “Carnaval 2020”, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari. Certificat JGL 14022020 exp 3352_2019
17-01-2020 Junta de Govern Local Adquisició agendes escolars curs 2019-2020 Agendes escolars curs 2019-2020
07-02-2020 Junta de Govern Local Aprovació de la Programació febrer-juny 2020 de Can Palots. Expedient 3421/2019 Certificat JGL Exp 3421.2019
30-01-2020 Ple de l'Ajuntament Adjudicació del contracte del Servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals, i requeriment per a formalització (exp. 1623/2018). Certificat PLE 30012020 punt 11_exp 1623-2018
30-01-2020 Ple de l'Ajuntament Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Canovelles i de L'Ametlla del Vallès, exp. núm. 2222/2019 CERTIFICAT PLE 30 01 2020.pdf
24-01-2020 Junta de Govern Local Aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Benestar Social i Igualtat d’Oportunitats per a l’any 2020, a favor d’entitats sense finalitat de lucre. Expedient 51/2020 Certificat JGL exp.51_2020
13-12-2019 Junta de Govern Local Aprovació/denegació de l'atorgament d'ajuts sobre l'import de la quota íntegra de l'impost sobre bens immobles a favor dels subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família monoparental, corresponent a l'any 2019. Expedient núm. 3709/2018 Certificat JGL exp 3079_2018
13-12-2019 Junta de Govern Local Aprovació/denegació ajuts de suport a l'estudi per a estudiants universitaris de cicles formatius i batxillerat. Curs 2018-2019. Expedient núm 411/2019 Certificat JGL exp 411_2019
13-12-2019 Junta de Govern Local Aprovació/denegació de l’atorgament d’ajuts de material escolar i llibres per al curs 2018-2019 i 2019-2020. Expedient núm. 665/2019 Certificat JGL exp 665_2019
13-12-2019 Junta de Govern Local Aprovació del programa “Activitats Infantils de Nadal 2019” i de la realització de les activitats com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari 20191216_Certificat_Certificat Junta de Govern_Certificat d'acord.pdf
13-12-2019 Junta de Govern Local Aprovació del programa “Cavalcada de Reis” i de la realització de l’activitat consistent com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari. Certificat JGL 13122019 exp 2963_2019
28-11-2019 Ple de l'Ajuntament Aprovació de la denominació de la plaça ubicada al xamfrà dels carrers del Nord i de la Indústria del Sector Can Ravenisses de Canovelles, exp. núm. 943/2019 Certificat PLE 28112019 punt 02.pdf
28-11-2019 Ple de l'Ajuntament Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Canovelles i de Les Franqueses del Vallès, exp. núm. 2223/2019 Certiticat PLE 28112019 punt 10
28-11-2019 Ple de l'Ajuntament Aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica per part del CCVOr (exp. 2973/2019). Certificat PLE 28112019 punt 14_exp 2973-2019
04-10-2019 Junta de Govern Local Aprovació Programació Tardor 2019 de Can Palots Certificat JGL Expedient 1977 de 2019
27-09-2019 Junta de Govern Local Aprovació de la revisió del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2019. Certificat_JGL_27092019_exp1027_2019
20-09-2019 Junta de Govern Local Aprovació de la devolució de la garantia definitiva dipositada per atendre les obligacions de la pròrroga del contracte del servei de lloguer d’equips i d’assistència tècnica en la sonorització i il·luminació dels diferents espais municipals, en els actes que realitzi l’Ajuntament de Canovelles. Certificat JGL Exp 1031
19-07-2019 Junta de Govern Local Revisió de preus del contracte del servei extern de neteja ordinària d'edificis municipals (exp. 1840/2019) Certificat JGL 19072019_exp 1840-2019
12-07-2019 Junta de Govern Local Aprovació del programa i la realització de l’activitat “Festa Major de Canovelles 2019”, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari. Expedient núm. 1479/2019 Certificat JGL 12072019 exp 1479_2019
21-05-2019 Junta de Govern Local Aprovació de la devolució a l’empresa Producciones Mic, SL, de la garantia definitiva dipositada per atendre les obligacions del contracte del servei d’edició i de repartiment del butlletí municipal Avui Canovelles. Expedient 1143/2019 Certificat JGL 21052019 exp1143-2019
21-05-2019 Junta de Govern Local Aprovació convocatòria ajuts pagament IBI per a famílies monoparentals per a l'any 2019. Exp. 3079/2018 Certificat JGL 21052019 exp 3709_2018
07-05-2019 Junta de Govern Local Aprovació exempció taxa casal infantil municipal. Expedient núm. 428/2019 Certificat JGL exempció taxa casal
23-04-2019 Junta de Govern Local Aprovació de l'activitat solidària "6a Marxa-Cursa Candela" Exp. 1030/2019 CertificatJGL_23042019 exp.1030_2019
28-03-2019 Ple de l'Ajuntament Aprovació del conveni de desplegament de l'atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Canovelles de gestió dels residus municipals i comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (exp. 1934/2018). Certificat PLE 28032019 punt num 11_exp 1934-2018
26-03-2019 Junta de Govern Local Acceptació del suport econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona corresponent a la concessió de fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals”. Certificat JGL 26032019 exp 897_2019
02-04-2019 Junta de Govern Local Aprovació del programa i de la realització de l’activitat “Aplec i Sant Jordi 2019”, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari. Certificat JGL 02042019 exp 452_2019
18-03-2019 Ple de l'Ajuntament Aprovació actualització barems i criteris atorgament prestacions econòmiques urgència social. Certificat PLE 18032019_baremsPrestacionsUrgenciaSocial
19-03-2019 Junta de Govern Local Aprovació de la pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, Defensa Jurídica i reclamació de danys (exp. 611/2019) Certificat JGL 19032019_exp 611-2019
18-03-2019 Ple de l'Ajuntament Aprovació d'expedient de contractació harmonitzat, per procediment obert i tramitació ordinària, per contractar el servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals (exp. 1623/2018) Certificat PLE 18032019 punt num 06_exp 1623-2018
19-03-2019 Junta de Govern Local Aprovació de la pròrroga d'adhesió a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 609/2019) Certificat JGL 19032019_exp 609-2019
26-02-2019 Junta de Govern Local Adjudicació autoritzacions municipals per a la venda no sedentària del mercat del diumenge de Canovelles. Certificat JGL 26022019 exp 2848_2017
28-02-2019 Junta de Govern Local Aprovació del programa "Formació Joves i Esports 2019" Programa formació joves i esports
26-02-2019 Junta de Govern Local Aprovació del programa i la realització de l’activitat consistent en “Ball de Disfresses 2019”, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari Certificat JGL 260219 exp 236_2019
26-02-2019 Junta de Govern Local Aprovació del programa i la realització de l’activitat consistent en “Carnaval 2019”, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari Certificat JGL 260219 exp 3320_2018
19-02-2019 Junta de Govern Local Aprovació Pròrroga Circuit ODA Pròrroga Circuit ODA
03-07-2018 Junta de Govern Local Aprovació de la realització de l’activitat “Festa Major de Canovelles 2018”, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, i del pressupost. Expedient núm. 1049/2018 Certificat JGL 03072018_Exp. 1049-2018
29-11-2018 Ple de l'Ajuntament Ratificació aprovació inicial modificació Estatuts Consorci de Residus del Vallès Oriental. Certificat 07 Ple 29 11 2018
18-12-2018 Junta de Govern Local Aprovació de la programació gener-juny 2019 de Can Palots. Expedient núm. 3731/2018 Certificat Aprovació JGL Programació Gener-Maig 108 Can Palots
13-11-2018 Junta de Govern Local Aprovació del programa i la realització de l’activitat consistent en “Cavalcada de Reis 2019” com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari. Certificat JGL 13112018 exp 3302-2018
02-10-2018 Junta de Govern Local certif. acord taxa E.B. exp. 3022 aprovació exempció taxa per a la prestació del servei d'escola Bressol M. 2018-19
18-09-2018 Junta de Govern Local Aprovació de la despesa corresponent als serveis per a la gestió, tractament i eliminació de la brossa d’origen domiciliaria o assimilable que realitza a Canovelles el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (exp. 564/2018) Certificat JGL 18092018_Exp 0564-2018.pdf
02-10-2018 Junta de Govern Local Aprovació del programa "EINA activitats físiques i de lleure pels disminuïts psíquics i sensorials de Canovelles" 20181002_Certificat d'acord EINA.pdf
25-09-2018 Junta de Govern Local Aprovació de la Programació Tardor 2018 de Can Palots. Expedient núm. 2290/2018 20180926_Certificat d'acord
24-07-2018 Junta de Govern Local Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació Gats Canovelles, destinada a finançar el projecte d’activitats de l’any 2018, i del conveni regulador de la subvenció (Exp. 2488/2018). "Programa de gestió i control de gats ferals del municipi de Canovelles" Certificat JGL 24072018_Exp 2488-2018.pdf
17-07-2018 Junta de Govern Local Aprovació del programa i de la realització de l’activitat de la “Diada Nacional de Catalunya Onze de Setembre de 2018”, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari Certificat JGL 17072018 Exp 2212-2018
03-07-2018 Junta de Govern Local Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Canovelles a l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.06), tramitat pel Consorci Català de Desenvolupament Local. Expedient núm. 1290/2018 Certificat JGL 03072018_Exp 1290-2018.pdf
12-07-2018 Ple de l'Ajuntament Aprovació conveni de col·laboració projecte Escena Gran. Certificat 08 Ple12072018
26-06-2018 Junta de Govern Local Adjudicació del contracte menor per al subministrament de l’aplicació mòbil, APP de Canovelles. Expedient núm. 1822/2018 Certificat JGL 26062018 exp 1822-2018
15-05-2018 Junta de Govern Local Aprovació de l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04), Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys. Expedient núm. 1291/2018 Certificat JGL 15052018_Exp 1291-2018.pdf
15-05-2018 Junta de Govern Local Aprovació de la pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01), i a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) Lot 5: Responsabilitat civil patrimonial. Expedient núm. 317/2018 Certificat JGL 15052018_Exp 317-2018.pdf
31-05-2018 Ple de l'Ajuntament Formalització amb la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación de l’acord d’adhesió genèric a la Central de Contratación del Estado. Certificat 14 Ple31052018
31-05-2018 Ple de l'Ajuntament Modificació del nomenament de representants de la corporació a ens i òrgans col·legiats. Certificat 05 Ple31052018
31-05-2018 Ple de l'Ajuntament Modificació dels membres que integren la Comissió Especial de Comptes. Certificat 04 Ple31052018
31-05-2018 Ple de l'Ajuntament Modificació dels membres que integren les Comissions Informatives de caràcter permanent. Certificat 03 Ple31052018
05-06-2018 Junta de Govern Local Aprovació de la modificació de l’empresa adjudicatària de la realització de les activitats lúdiques en el marc del programa de l’Aplec 2018. Certificat JGL 05062018 exp 3348_2017
25-04-2018 Ple de l'Ajuntament Proposta de les festes locals a fixar per a l'any 2019. Certificat 03 Ple25042018
17-04-2018 Junta de Govern Local Acceptació de l’ajut de suport econòmic corresponent a la concessió de fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors” atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Local 2016-2019. Expedient núm. 982/2018 Certificat JGL 17042018 exp 982_2018
17-04-2018 Junta de Govern Local Aprovació del programa i de la realització de l’activitat Sant Jordi 2018, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari. Expedient núm. 784/2018 Certificat JGL 17042018 exp 784_2018
20-03-2018 Junta de Govern Local Aprovació del programa i de la realització de l’activitat “Aplec de Canovelles 2018”, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari. Expedient núm. 3348/2017 Certificat JGL 20032018 exp 3348_2017
15-03-2018 Ple de l'Ajuntament Constitució de la Comissió municipal de delimitació del terme municipal de Canovelles

 

 

CertificatPunt8Ple15032018
27-03-2018 Junta de Govern Local Aprovació del text del Protocol d’Adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançat el Servei de l’Oficina de Difusió Artística (ODA). Certificat Acord Protocol ODA exp1012_2017
27-03-2018 Junta de Govern Local Aprovació del programa i la realització de la “Primavera Clàssica a Sant Fèlix 2018”, com a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari. Certificat JGL Primavera Clàssica Exp 588_ 2018
20-03-2018 Junta de Govern Local Aprovació de l’exempció del preu públic per a la prestació del servei de casal infantil municipal, del curs 2017-2018. Certificat JGL 20032018 ex 389_2018
13-03-2018 Junta de Govern Local Acord Aprovació de la Programació gener-maig 2018 de Can Palots i aprovació del pressupost de la programació. Expedient núm. 3346/2017 Certificat Aprovació JGL Programació Gener-Maig 108 Can Palots
17-10-2017 Junta de Govern Local Acord Aprovació de la Programació Tardor 2017 del Teatre-Auditori Can Palots. Expedient núm. 2591/2017 Acord Tardor 2017 Can Palots
20-02-2018 Junta de Govern Local Concessió de llicència d'usos provisionals a favor del Sr. Antonio Salazar Puertas, per a l'activitat de bar restaurant al local situat al carrer de la Riera núm. 74 bxs de Canovelles Certificat JGL 20022018 ex 1089_17
25-01-2018 Ple de l'Ajuntament Acord fixant data Sessió Plenària ordinària del mes de març de 2018. certificat 04 Ple25012018
25-01-2018 Ple de l'Ajuntament Ratificació Decret Alcaldia 2017-1668, de rectificació del Decret Alcaldia 2017-1614, sol·licitud adjuts a la Diputació de Barcelona "Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals". certificat 03 Ple25012018
25-01-2018 Ple de l'Ajuntament Ratificació Decret Alcaldia 2017-1614, sol·licitud ajuts a la Diputació de Barcelona, "Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals". certificat 02 Ple25012018
28-09-2017 Ple de l'Ajuntament Acord aprovació i text íntegre bases reguladores concessió ajuts suport a persones amb discapacitat intel·lectual que realitzen activitats en centres especialitzats per al curs 2016/2017, i en endavant. Bases ajuts discapacitats
28-09-2017 Ple de l'Ajuntament Acord aprovació i text íntegre bases reguladores concessió ajuts de suport a l'estudi, per a estudiants universitaris, de cicles formatius i batxillerat curs 2016/2017, i en endavant. Bases ajuts universitaris
28-09-2017 Ple de l'Ajuntament Acord aprovació i text íntegre bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a activitats esportives 2017, i en endavant. Bases activitats esportives
10-10-2017 Junta de Govern Local Certificat desestimació recurs ajuts universitaris 2016 2017 Acord desestimació recurs ajuts universitaris 2016 2017
13-07-2017 Ple de l'Ajuntament Aprovació definitiva Bases reguladores concessió ajuts destinats a finançar despeses de transport adaptat a les persones amb discapacitat intel·lectual. Acord Ple 13 07 17 aprovació definitiva bases
18-07-2017 Junta de Govern Local Acord adjudicació del contracte menor per al subministrament i instal·lació dels equips de so del Campanar, a l’empresa ARA SO, Sonorització i Il·luminació, SL punt6JGL23