Vols conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del teu ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobaràs tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

 

Registre d’activitats de tractament (RAT) – Ajuntament de Canet de Mar

 

L’Ajuntament de Canet de Mar ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert en l’article 5.2 de l’RGPD.

D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada, parcial o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l’Ajuntament.

Control de versions

 

Acte d’aprovació i data

 

Versió vigent

Núm. de tractaments identificats

 

Versió inicial

Decret d’Alcaldia/Acord de la Junta de Govern 2021/169 de 25 de gener

 

A partir del 26 de gener de 2021

 

16

Identificació del responsable

 

 

Responsable

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Ajuntament de Canet de Mar

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar

Tel. 93 794 39 40 – Fax 93

794 12 31

canetdemar@canetdemar.cat

 

 

Identificació del delegat de protecció de dades (DPD)

 

Delegat

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

 

DSTSC-SAMSE

 

 

Diputació de Barcelona

Recinte Mundet-Migjorn

Bloc B (2a planta)

 

934 726 500

 

samse.dpd@diba.cat

 

Pg. de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona

 

 

 

Relació de les activats de tractament en qualitat de responsable:

 

 

 

 

 

ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Data d’aprovació o de darrera modificació

1

Padró Municipal d’Habitants

26.01.2021

2

Recursos humans

26.01.2021

3

Expedients administratius no inclosos en altres àmbits

26.01.2021

4

Gestió econòmica, tresoreria i contractació

26.01.2021

5

Gestió tributària

26.01.2021

6

Registres municipals

26.01.2021

7

Usuaris de serveis municipals

26.01.2021

8

Educació

26.01.2021

9

Videovigilància

26.01.2021

10

Registre d’interessos

26.01.2021

11

Participació ciutadana

26.01.2021

12

Promoció econòmica i ocupació

26.01.2021

13

Relacions institucionals

26.01.2021

14

Gestió dels sistemes d’informació i de la seguretat

26.01.2021

15

Serveis socials

26.01.2021

16

Seguretat ciutadana

26.01.2021

 

Detall dels tractaments en qualitat de responsable:

 

Consulteu el document complet. Us el podeu descarregar en format word i en format pdf.