Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

Les competències d'aquest municipi estan regulades en:
 • Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol. Disposicions sobre Règim Local (títol II, capítols VI i VII, arts. 83-93 i 94; títol VI, capítol III, arts. 217-221).
 • Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text refós-Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.-

Normativa sectorial

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local:

Organització

Article 20

 1. L’organització municipal respon a les regles següents:
  1. L’alcalde, els tinents d’alcalde i el ple existeixen en tots els ajuntaments.
  2. La Junta de Govern Local existeix en els municipis amb una població de dret superior als 5.000 habitants i en els de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el ple del seu ajuntament.
  3. Als municipis de més de 5.000 habitants, i als de menys en què així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el ple, hi ha d’haver, si la seva legislació autonòmica no preveu en aquest àmbit una altra forma organitzativa, òrgans que tinguin per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del ple, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la junta de govern local i els regidors que tinguin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors que hi pertanyen en proporció amb el nombre de regidors que tinguin al ple.
  4. La comissió especial de suggeriments i reclamacions existeix als municipis que assenyala el títol X, i en aquells altres en què el ple així ho acordi, pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, o així ho disposi el seu reglament orgànic.
  5. La comissió especial de comptes existeix en tots els municipis, d’acord amb l’estructura que preveu l’article 116.
 2. Sense perjudici del que disposa la regla 3  del número anterior, les lleis de les comunitats autònomes sobre règim local poden establir una organització municipal complementària de la prevista en aquest text legal, que regeix en cada municipi en tot el que el seu reglament orgànic no disposi el contrari.
 3. Els municipis mateixos, als reglaments orgànics, poden establir i regular altres òrgans complementaris, de conformitat amb el que preveuen aquest article i les lleis de les comunitats autònomes a les quals es refereix el número anterior.
Article 21
 1. L’alcalde és el president de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:
  1. Dirigir el govern i l’administració municipals.
  2. Representar l’ajuntament.
  3. Convocar i presidir les sessions del ple, de la junta de govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
  4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
  5. Dictar bans.
  6. Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes al pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
  7. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concurs de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques,
  8. Exercir el comandament superior de tot el personal de la corporació.
  9. Exercir el comandament de la policia municipal, així com el nomenament i la sanció dels funcionaris que utilitzin armes.
  10. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
  11. Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
  12. La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.
  13. Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediatament al ple.
  14. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
  15. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost
  16. Atorgar les llicències quan així ho disposin les ordenances.
  17. Ordenar la publicació, execució acompliment dels acords de l’ajuntament.
  18. Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
 2. També correspon a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.
 3. L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions del ple i de la junta de govern i les esmentades als apartats 1, 5, 7, 9 i 10 del punt 1 d’aquest article.

Article 22

 1. El ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l’alcalde.
 2. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments, i a l’assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les atribucions següents:
  1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
  2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut.
  3. L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió previstos a la legislació urbanística.
  4. L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
  5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.
  6. L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
  7. L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  8. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
  9. L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d’aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la corporació, llevat del que disposa l’article 99, número 4, d’aquesta Llei, i la ratificació de l’acomiadament del personal laboral.
  10. L’exercici de les accions administratives i judicials.
  11. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  12. L’alienació del patrimoni.
  13. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per contractar-los o concedir-los, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.
  14. Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.
  15. Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 3. També pertany al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Competències:

Article 25

 1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
 2. El municipi exerceix, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:
  1. Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió d’habitatges; parcs i jardins, pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies rurals.
  2. Protecció del medi ambient.
  3. Subministrament d’aigua i enllumenat públic; serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament d’aigües residuals.
  4. Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.
  5. Ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.
  6. Transport públic de viatgers.
  7. Activitats o instal·lacions culturals i esportives; ocupació del temps lliure; turisme.
  8. Abastaments, escorxadors, fires, mercats i defensa d’usuaris i consumidors.
  9. Protecció de la salubritat pública.
  10. Cementiris i serveis funeraris.
  11. Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
  12. Participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’Administració educativa en la creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics, intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
  13. Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  14. Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere.
  15. Seguretat en llocs públics.
  16. Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
  17. Patrimoni historicoartístic.
  18. Participació en la gestió de l’atenció primària de la salut.
 3. Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article s’han de determinar per llei i s’ha d’avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals de conformitat amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

Article 26

 1. Els municipis per si mateixos o associats han de prestar, en tot cas, els serveis següents:
  1. En tots els municipis: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques
  2. En els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, a més: Parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.
  3. En els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, a més: Protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d’incendis, instal·lacions esportives d’ús públic i escorxador.
  4. En els municipis amb una població superior als 50.000 habitants, a més: Transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi ambient.
 2. En els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants és la diputació provincial o entitat equivalent la que ha de coordinar la prestació dels serveis següents:
  1. Recollida i tractament de residus.
  2. Proveïment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
  3. Neteja viària.
  4. Accés als nuclis de població.
  5. Pavimentació de vies urbanes.
  6. Enllumenat públic.
 3. Els municipis poden sol·licitar a la comunitat autònoma respectiva la dispensa de l’obligació de prestar els serveis mínims que els corresponguin segons el que disposa el número anterior quan, per les seves característiques peculiars, sigui impossible o molt difícil complir l’establiment i la prestació d’aquests serveis pel mateix ajuntament.
 4. L’assistència de les diputacions als municipis, que preveu l’article 36, s’ha d’adreçar preferentment a l’establiment i adequada prestació dels serveis públics mínims, així com la garantia del desenvolupament en les corporacions municipals de les funcions públiques a què es refereix el número 3 de l’article 92 d’aquesta Llei.
Article 27
 1. L’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes i altres entitats locals poden delegar en els municipis l’exercici de competències en matèries que afectin els seus interessos propis, sempre que amb això es millori l’eficàcia de la gestió pública i s’aconsegueixi més participació ciutadana. La disposició o l’acord de delegació ha de determinar l’abast, el contingut, les condicions i la durada d’aquesta, així com el control que es reserva l’Administració delegant i els mitjans personals, materials i econòmics que aquesta transfereix.
 2. En tot cas, de l’Administració delegant pot emanar, per dirigir i controlar l’exercici dels serveis delegats, instruccions tècniques de caràcter general i recollir, en qualsevol moment, informació sobre la gestió municipal, així com enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a l’esmena de les deficiències observades. En cas d’incompliment de les directrius, denegació de les informacions sol·licitades o inobservança dels requeriments formulats, l’Administració delegant pot revocar la delegació o executar per si mateixa la competència delegada en substitució del municipi. Els actes d’aquest poden ser recorreguts davant els òrgans competents de l’Administració delegant.
 3. L’efectivitat de la delegació requereix la seva acceptació pel municipi interessat, i, si s’escau, la prèvia consulta i informe de la comunitat autònoma, llevat que per llei s’imposi obligatòriament, cas en què ha d’anar acompanyada necessàriament de la dotació o l’increment de mitjans econòmics per desenvolupar-los.
 4. Les competències delegades s’exerceixen d’acord amb la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes corresponents o, si s’escau, la reglamentació aprovada per l’entitat local delegant.

Article 29

 1. Funcionen en Consell Obert:
  1. Els municipis que tradicionalment i voluntàriament comptin amb aquest singular règim de govern i administració.
  2. Els altres en els quals per la seva localització geogràfica, la millor gestió dels interessos municipals o altres circumstàncies ho facin aconsellable.
  3. La constitució en consell obert dels municipis a què es refereix l’apartat b del número anterior, requereix petició de la majoria dels veïns, decisió favorable per majoria de dos terços dels membres de l’Ajuntament i aprovació per la Comunitat Autònoma.
  4. En el règim de Consell Obert, el govern i l’administració municipals corresponen a un alcalde i una assemblea veïnal de la qual formen part tots els electors. Ajusten el seu funcionament als usos, costums i tradicions locals i, si no, al que estableixen aquesta Llei i les lleis de les comunitats autònomes sobre règim local.
  5. No obstant això, els alcaldes de les corporacions de municipis de menys de 100 residents poden convocar els seus veïns a Consell Obert per a decisions d’especial transcendència per al municipi. Si així ho fan, s’han de sotmetre obligatòriament al criteri de l’assemblea veïnal constituïda a l’efecte.
   Els municipis que amb anterioritat estaven obligats per Llei en funció del nombre de residents a funcionar en Consell Obert, poden continuar amb aquest règim especial de govern i administració si després de la sessió constitutiva de la Corporació, convocada l’assemblea veïnal, així ho acorden per unanimitat els tres membres electes i la majoria dels veïns.