Accedeix a la informació sobre la destinació donada pels diferents grups polítics municipals a les aportacions econòmiques que reben de l'Ajuntament per al seu funcionament:

Prohibicions legals. Article 73.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Control Financer. ROM - Article 29è Punt 4.

Mandat 2015-2019

Acord del Ple que fixa les aportacions.

 

Mandat 2019-2023

Acord del Ple que fixa les aportacions.

ERC

PSC

CUP

JXC

PPC