Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Legislació:

 • Article 75 de la llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local
 • Article 166 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 • Articles 13 i següents del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986

a) Retribucions:

Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions han d’assumir el pagament de les quotes.

Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de la consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que correspongui a cadascun d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat.

b) Indemnitzacions:

Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia justificació documental, segons les normes de general aplicació en les administracions públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple.

c) Assistències:

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació.

d) Assignació als grups polítics municipals:

Amb càrrec al pressupost anual de la Corporació, es podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells

 

Situació Municipal:

Acord del Ple de l'Ajuntament de Cabrils

 

Les retribucions, indemnitzacions, assistències dels càrrecs electes i assignacions als grups polítics municipals per al mandat 2019-2023 han estat assignades per l'acord del Ple de data 18 de juliol de 2019 i amb el següent resultat:
- 12 vots a favor [ERC-AM (5),  JxCC (3), UNITS, (2), MUC (1) i PSC (1)]
- 1 vot en contra [C's (1)]

Document de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Cabrils:
Règim de retribucions i indemnitzacions mandat 2019-2023

 
Què s'estableix

Les retribucions del càrrecs electes, actualitzades amb l'augment de l'IPC de l'1.1% a data 1 de setembre de 2020, són les següents: 

Regidors/es amb dedicació:

 • Maite Viñals Clement (ERC - AM). Alcaldessa amb dedicació parcial (85% amb efectes 01/08/2021): 2.320,25€ bruts x 14 pagues
 • Sílvia Vallbona Blanch (ERC - AM). 1a Tinença d'Alcaldia. Regidora delegada amb dedicació exclusiva: 1.860,24€ bruts x 14 pagues
 • Pere Cos Carreras (ERC - AM). Regidor delegat amb dedicació parcial (40% amb efectes 01/12/2021): 744,10€ bruts x 14 pagues
 • Isabel Tamboleo Villalobos (UnitsxCabrils). Regidora delegada amb dedicació parcial (75%): 1.395/18€ bruts x 14 pagues
 • Miguel Doñate Sastre (MUC). Regidor delegat amb dedicació parcial (75% amb efectes 03/11/2021): 1.395,18€ bruts x 14 pagues

Regidors/res sense dedicació:

Regidors/res delegats:

 • Jordi Campos Guitart (ERC - AM). 2a Tinença d'Alcaldia. Percepció per dret d'assistència a sessions de Ple i Junta de Govern Local.
 • Mónica Casco Estevez (ERC - AM). 3a Tinença d'Alcaldia. Percepció per dret d'assistència a sessions de Ple i Junta de Govern Local.
 • Avelina Morales Serra (UnitsxCabrils). 4a Tinença d'Alcaldia. Percepció per dret d'assistència a sessions de Ple, Comissió informativa i Junta de Govern Local. 

Regidors/res oposició:

 • Marta Gomez Pons (JuntsxC). Portaveu de grup. Percepció per dret d'assistència a sessions de Ple i Comissió informativa.
 • Francesc Xavier Almirall García (JuntsxC). Percepció per dret d'assistència a sessions de Ple.
 • Xavier Badia Campos (JuntsxC). Percepció per dret d'assistència a sessions de Ple.
 • Anabel Sorroche Martí (PSC - CP). Percepció per dret d'assistència a sessions de Ple i Comissió informativa.
 • Jose Alfredo Pérez Martín (regidor no adscrit). Percepció per dret d'assistència a sessions de Ple i Comissió informativa (amb efectes 29/07/2021)

Regidors/es que han presentat la renúncia durant el mandat 2019-2023

 • Maria Gràcia Marquès Piris (Ciutadans). Percepció per dret d'assistència a sessions de Ple i Comissió Informativa. (Renúncia amb efectes 28/05/2021)
 • Pere Sáez Mora (ERC - AM). 1a Tinença d'Alcaldia. Regidor delegat amb dedicació exclusiva: 1.860,24€ bruts x 14 pagues. (Renúncia amb efectes 28/10/2021)

 

Càrrec electe Sessió Periodicitat Percepció
Regidor/a delegat/da Junta de Govern Local quinzenal 430,18 €
Regidor/a-portaveu de grup municipal Comissió informativa (prèvia al ple, especial de comptes...) bimestral   87,20 €
Regidor/a Ple (ordinari, extraordinari...) bimestral 290,66 €

 

Documents dels acords de modificacions:

Decret 2019-0944 - Dedicacions exclusives (24/07/2019)

Decret 2019-0963 - Modificació dedicacions (26/07/2019)

Decret 2019-0970 - Rectificació error material (30/07/2019)

Acord Ple - Modificació dedicacions (29/07/2021)

Decret 2021-0969 - Modificació dedicacions (03/11/2021)

Decret 2021-1059 - Dedicació parcial (30/11/2021)

Retribucions al detall

 

Per a més informació, i més detallada, sobre les retribucions mensuals, cliqueu aquí.