Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

L'Ajuntament de Cabrera de Mar no té cap estudi d'impacte ambiental i paisatgístic realitzat fora del seu planejament i projectes puntuals.

Amb la intenció de publicar el màxim d'informació, a continuació trobareu l'enllaç a la Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística, (http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-i-urbanisme/paisatge/estudis_dimpacte_i_integracio_paisatgistica_eiip/),  una pauta metodològica facilitada per la Generalitat per orientar en la redacció d'aquests instruments previstos per la legislació paisatgística i urbanística de Catalunya per promoure una bona inserció de les activitats en el paisatge.