Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Logo JUNTS

JAVIER ROMERO AZNAR

Alcalde

JUNTS

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple de la Corporació
  • Junta de Govern Local
  • Alcaldia
  • Rrelacions amb les entitats, comunicació, festes i personal

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats

RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS REGIRORS

 

 

Nom i Cognoms Regim de dedicació Dedicació (Hores setmanals) Retribució (Euros Bruts Anuals)
Sergi Ferré Gabarró Exclusiva 37,5 hores 19600

 

Règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
 

1. Ple, 100 euros/sessió.

2. Junta de Govern Local, 50 euros/ sessió.

3. Per assistència a la Comissió especial de Comptes:100 Euros