Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

Fons de l'arxiu de l'Ajuntament de Bordils.

1. Administració general.

         1.1. Òrgans col·lectius de govern.

                   1.1.1 Ple de l'ajuntament i acords municipals. (1851 – 1986)

                   1.1.2. Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent. (1930 – 1932)

         1.1.3. Ordenances i reglaments.

         1.2. Alcaldia. (1930 – 1939)

         1.3. Serveis jurídics. Expedients de causes. (1913 i 1947)

         1.4. Personal. Contractació, oposicions, concursos. (1904 - 1931)

         1.5. Correspondència. (1850 – 1990)

                   1.5.1. Llibres de registre de correspondència (1920 – 1987)

                   1.5.2. Correspondència (1850  - 1951)

         1.6. Associacions intermunicipals.

         1.7. Assegurances ajuntament.

         1.8. Relacions entre l'ajuntament i el Jutjat de Pau i l'administració de justícia.

         1.9. Sancionadors mediambientals.

2. Hisenda.

         2.1. Patrimoni.

                   2.1.1. Descripcions generals. Inventaris de béns.

2.1.2. Adquisicions, vendes, permutes de béns del municipi. (1871 – 1908)

         2.2. Intervenció.

                   2.2.1. Pressupostos. (1881 – 1956)

                   2.2.2. Comptes. (1866 – 1983)

         2.3. Tresoreria.

                   2.3.1. Caixa. (1886 – 1986)

                   2.3.2. Habilitació. (1929)

                   2.3.3. Participació d'ingressos.

         2.4. Fiscalitat.

                   2.4.1. Cadastre. (1740, 1771 i 1929)

                   2.4.2. Repartiments. (1924 – 1934)

                   2.4.3. Impostos municipals i estatals. (1846 – 1957)

2.4.4. Multes. (1892 – 1893)

         2.5. Pòsit. (1957 – 1979)

         2.6 Fons de cooperació local.

3. Proveïments.

3.1. Delegació local de proveïments. Servei nacional del blat. (1942 – 1947) 

3.2. Junta d'aigües

3.3. Mercats i fires

4. Beneficència i assistència social.

         4.1. Assistència social. (1926 – 1934)

         4.2. Juntes, comissions, patronats, junta local de reformes socials. (1923 – 1942)

         4.3. Ajuts per a la cooperació internacional.

5. Sanitat.

         5.1. Cementiri. (1932)

5.2. Farmàcia. (1947)

         5.3. Junta de Sanitat. (1901 – 1912)

         5.4. Centres sanitaris municipals.

         5.5. Control d'animals domèstics.

6. Obres i urbanisme.

         6.1. Obres d'infraestructura

                   6.1.1. Enllumenat. (1928 – 1932)

                   6.1.2. Camins, carreteres, ponts, ports. (1916 - 1951)

                   6.1.3. Clavegueram.

                   6.1.4. Semàfors i senyalització.

         6.2. Vialitat.

         6.3. Immobles municipals: compra, construcció i manteniment.

         6.4. Extracció d'àrids.

         6.5. Activitats classificades i obertura d'establiments.

         6.6. Telecomunicacions.

   

7. Seguretat pública.

         7.1. Passaports. Passis de radi. (1939 – 1947)

7.2. Junta local de llibertat vigilada (1915 – 1953)

 

8. Serveis militars.

8.1. Quintes, allistaments, lleves forçoses. (1857 – 1996)

         8.2. Béns subjectes a requisa militar. (1926 – 1935)

 

9. Població.

         9.1. Estadístiques generals de població. Censos. (1920 i 1930)

         9.2. Padró municipal d'habitants. (1857 – 1936)

         9.3. Registre de moviment de població. (1864 – 1865)

         9.4. Junta municipal del cens de població. (1920 – 1921)

         9.5. Refugiats de guerra. (1939)

 

10. Eleccions.

         10.1. Eleccions municipals. (1847 – 1948)

         10.2. Eleccions de diputats provincials. (1871 – 1915)

10.3. Eleccions generals: Corts, Senat, Congrés i presidència de la república. (1868 – 1936)

         10.4. Referèndum de successió. (1947)

         10.5. Junta local del cens electoral. (1862 – 1951)

 

11. Instrucció pública.

11.1. Junta local de primera ensenyança (1891 – 1938)

11.2. Llars d’infants.

 

12. Serveis agropecuaris.

12.1. Censos de ramaderia. (1904 – 1932)

12.2. Juntes i comissions locals agropecuàries. (1930 – 1935)

 

13. Cultura i associacions veïnals.

         13.1. Activitats i iniciatives culturals, recreatives i esportives.

         13.2. Serveis de joventut.

         13.3. Associacions de veïns.

 

Fons del jutjat municipal.

 

1. Jutjat municipal.

         1.1. Presa de possessió de jutges, fiscals i secretaris. (1875 – 1946)

         1.2. Correspondència. (1896 – 1977)

         1.3. Afers civils. (1852 – 1977)

         1.4. Afers penals. (1870 – 1944)

         1.5. Taxes judicials i liquidacions. Llibres de comptes. Inventaris. (1910 – 1957)

 

2. Registre civil.

         2.1. Llibres oficials del registre civil. (1897 – 1935)

         2.2. Inscripcions i rectificacions d'inscripcions al registre civil. (1871 – 1876)

         2.3. Estadística, visites d'inspecció al registre civil. (1877 – 1951)

 

Fons de particulars.

Escriptures notarials.

         Capítols matrimonials. (1792 – 1901)

         Testaments. (1896)

         Vendes perpètues. (1862 - 1929)

         Transacció. (1891)

         Inventari. (1865)

         Carta de pagament. (1876)

 

Fons d'associacions.

Movimiento (1939)

Hermandad sindical de labradores y ganaderos de Bordils. (1962 – 1971)