No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple de l'Ajuntament 8-2016

Data d'inici de la sessió 02-06-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, ordinària de 12 de maig de 2016.
 2. Despatx Oficial.
 3. Proposta de creació  de la Comissió de Coordinació de Govern.
 4. Proposta de modificació del regim d’indemnitzacions en concepte d’assistències a les sessions del òrgans col·legiats.
 5. Proposta de baixa de l’Associació de Municipis per la Independència
 6. Proposta de baixa de la Federació de Municipis de Catalunya.
 7. Proposta d’alta a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
 8. Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Bordils, per executar el Pla d’Acció i de Treball de l’Agent d’Ocupació i desenvolupament local, en el marc del Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació del Ter –Gavarres 2013-2020.
 9. Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Bordils, per executar el Pla de Treball de l’Agent d’Ocupació i desenvolupament local, en el marc del Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació del Ter –Gavarres 2013-2020. Recuperació de l’activitat primària i el foment de la producció de productes agroalimentaris de proximitat i artesanals.
 10.  Acords d’urgència.
 11.  Informacions
 12.  Precs i preguntes.

Ple de l'Ajuntament 7-2016

Data d'inici de la sessió 01-06-2016

Hora d'inici de la sessió 13h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Sorteig per a la formació de les meses electorals de les properes eleccions a Corts Generals.

Ple de l'Ajuntament 6-2016

Data d'inici de la sessió 12-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, dels esborranys des les dues actes de les sessions anteriors, ordinària de 7 d’abril i extraordinària de caràcter urgent de 20 d’abril de 2016.
 2. Despatx Oficial.
 3. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consorci de Benestar  Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Bordils, per a executar el servei de Mediació intercultural dins el programa d’acollida del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt al municipi de Bordils.

 1. Donació de comptes de la gestió recaptatòria de l’exercici 2015.
 2. Aprovació de les Bases corresponents a la convocatòria per a la selecció de dos peons  de brigada jove.
 3. Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Ampliació d’espais complementaris del pavelló Blanc i Verd i del Plec de clàusules administratives particulars  que han de regir la licitació.
 4. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit número 3 al Pressupost general de la corporació per a l’exercici 2016.
 5. Moció de suport als ajuntaments  investigats per l’Audiència Nacional  i al dret a decidir.
 6. Moció fem un pas més  cap a la independència sense por.
 7.  Moció per a la reformulació dels serveis funeraris.
 8.  Acords d’urgència.
 9.  Informacions
 10.  Precs i preguntes.

Ple de l'Ajuntament 5-2016

Data d'inici de la sessió 20-04-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Pronunciament sobre la urgència.

2.- Aprovació del conveni de transacció entre l’Ajuntament de Bordils i Agrícola i Forestal del Gironès S.L.

3.- Modificació de l’Inventari de camins agrícoles i forestals del terme municipal de Bordils.

Ple de l'Ajuntament 4-2016

Data d'inici de la sessió 07-04-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta  de la sessió anterior, ordinària de  3  de març  de 2016.
 2. Despatx Oficial.
 3. Proposta d’aprovació del Pla Local de Joventut a Bordils, pel quadrienni 2016-2019.
 4. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Celrà, Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet per a l’edició conjunta de la Revista La Llera del Ter.

 1. Proposta d’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal.
 2. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre l’Institut Montilivi i l’Ajuntament de Bordils.
 3. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 al Pressupost general del 2016.
 4. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i l’Ajuntament de Celrà, pel que es regula el subministrament d’aigua potable de Celrà a Bordils.
 5. Proposta d’aprovació de l’expedient de baixa de drets per prescripció, insolvència i altres causes.
 6.  Acords d’urgència.
 7.  Informacions
 8.  Precs i preguntes.

Ple de l'Ajuntament 3-2016

Data d'inici de la sessió 01-03-2016

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, ordinària de 4 de febrer de 2016.
 2. Despatx Oficial.
 3. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Bordils al Pla Agrupat de Formació Continua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques .
 4. Proposta de renovació del jutge de Pau Titular i el seu substitut.
 5. Proposta d’adjudicació del 50%, propietat de l’Ajuntament de Bordils, de la parcel·la núm. 13 del Pla Suardell.
 6. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, dins la línia “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural” any 2016.
 7. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, dina la línia “Actuacions en camins rurals i matèria forestal” any 2016.
 8. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, dina la línia “Instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals” any 2016.
 9. Acords d’urgència.
 10. Informacions
 11. Precs i preguntes.

Ple de l'ajuntament 2-2016

Data d'inici de la sessió 03-02-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, ordinària de 14 de gener de 2016.
 2. Despatx Oficial.
 3. Aprovació dels padrons de contribuents i llistes cobradores de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i Taxa per pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans i del calendari fiscal .
 4. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Ampliació d’espais complementaris del pavelló Blanc i Verd”.
 5. Proposta d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bordils, per al desenvolupament  del Programa Treball i Formació per a persones beneficiaries de la renda mínima d’inserció al Gironès.
 6. Acords d’urgència.
 7. Informacions
 8. Precs i preguntes.