Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, en concordança amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, interpretats d’acord amb la seva Disposició Addicional, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec.

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents:

 

Primer.- Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, que l’alcalde de l’Ajuntament de Biosca, exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial, és a dir una retribució mensual de 539,95 € amb 14 pagues, corresponent a una dedicació del 40%, i en el seu cas, serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

 

La percepció d’aquestes retribucions, en règim de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Segon.- Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions següent:

 

  1. Per assistència a les sessions de Ple: 50 €

 

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

 

Entre aquests, s’estableix el preu de quilometratge: 0,40 € per quilòmetre