En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Ple municipal

El Ple municipal és la reunió general de la Corporació i l’òrgan de poder més gran de l’Ajuntament. L’integren tots els regidors, en el cas de Bigues i Riells del Fai, pertoquen tretze persones d’acord amb la població, i és presidit per l’alcalde. El ple se celebra l’últim dijous de cada mes imparell de manera ordinària a les vuit del vespre al Centre Cívic i Cultural el Rieral. En el cas que un dia de ple coincideixi amb una jornada festiva, la sessió es fa el dia que acordi la Junta de Portaveus.

 

Les sessions del Ple són cada dos mesos, són públiques i sempre s’informa de la seva celebració al tauler d’anuncis del web municipal. De la a mateixa manera, totes les actes del Ple es poden consultar aquí.

 

Les competències del Ple municipal estan establertes a l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 50 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i les que les despleguen. Entre altres funcions li correspon l'aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l'aprovació de reglaments i d'ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l'aprovació del pressupost, l'aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l'aprovació de projectes i la contractació d'obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc

 

El Ple de Bigues i Riells del Fai està format pels següents membres des de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019:

 

 Alcalde President – Joan Josep Galiano Peralta

 

Grup d'ERC – Maria Teresa Escobar Gomera

 

Grup d'ERC– Jose Antonio Tripiana Rivas

 

Grup d'ERC Antoni Verdugo Pérez

 

Grup d'ERC– Eva Martínez Olambrada  

 

Grup d'ERC – Jesús Cano Sánchez  

 

Grup d'ERC – Margarida Fontcuberta Tura 

 

Grup d'ERC – Francisco Javier Torre-Marin Rodríguez

 

Grup d'ERC – Nico Mayolas Sebastián

 

Grup PSC- Joan Moreno León

 

Grup Ciutadans – Féliz Pardo Novo

 

Agrupació Veïnal Bigues i Riells – Joan Vila Massagué

 

Grup Mixt - José Gómez Tornero

 

En el marc d’aquest acte s’utilitza terminologia especialitzada que sovint genera dubtes. Per tal de facilitar la comprensió del contingut del ple s’expliquen els termes següents, definits al Règim d’Ordenació Municipal:

 

Dictamen: Proposta d'una comissió informativa que té una part expositiva i uns acords a adoptar.

Proposició: Proposta d'inclusió d'un assumpte a l'ordre del dia, formulada per un grup polític o un regidor, que hagi estat tramesa a l'Alcaldia amb suficient antelació.

Moció: Proposta sotmesa directament al ple, de la qual cal justificar-ne la urgència.

Esmena: Proposta de modificació d’un dictamen, proposada per un portaveu d'un grup polític o regidor en el moment de debatre-la en el Ple.

Vot particular: Proposta de modificació d’un dictamen de comissió informativa, formulada per un regidor que en formi part d’aquesta.

 Prec: Petició formulada per un regidor en el punt corresponent de l'ordre del dia, perquè en quedi constància a l'acta.

Pregunta: Sol·licitud d'informació formulada en el punt corresponent de l'ordre del dia, i que podrà ser contestada en la mateixa sessió de forma oral o ajornada per la següent sessió i, si és el cas, per escrit.

 

Alcaldia

L’alcalde és el President de la Corporació i com a tal representa el poble i en defensa els interessos. És el cap de govern i de l’Administració municipal i, per tant, presideix dels òrgans municipals, llevat dels que tenen un altre president designat pel Ple. Les seves atribucions estan establertes a l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

L’alcalde té competències específiques i s’anomenen delegacions d’Alcaldia. N’hi ha de personal, de contractacions i concessions, i d’urbanisme.

 

Pel que fa el personal té el deure d’aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla acordats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. També li correspon declarar les situacions administratives del personal i la jubilació. A més li pertoca negociar les sancions de tot el personal de la corporació, excloent la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral.

 

En el que fa referència a les contractacions i concessions, l’alcalde es reserva les competències dels contractes menors d’obres subministrament i serveis.   L’adjudicació de concessions sobre béns de l’entitat i l’adquisició de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial.

 

En matèria d’urbanisme li correspon atorgar llicències d’obres majors i les preceptives liquidacions, emetre l’informe vinculant en els expedients d’autorització ambiental i atorgar les llicències ambientals. També li pertoca resoldre els expedients d’adequació de les activitats dels tipus esmentats i les corresponents liquidacions, aprovar projectes d’obres i de serveis quan estiguin previstos en el pressupost municipal i autoritzar els instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple.

 

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan presidit per l’alcalde i integrada, com a màxim, per una tercera part del nombre total de regidors. Tots els municipis de més de 5.000 habitants estan obligats a constituir aquest ens. La junta celebra sessió ordinària els dijous cada quinze dies i l’ordre del dia apareix tauler d’anuncis del web municipal. Les sessions no són públiques, però s'obre la participació a la resta de grups municipals.

Les seves funcions vénen definides a l’article 23 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 52 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i al cartipàs municipal. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. També se li atribueixen totes les funcions que l’alcalde, un altre òrgan municipal o la Llei li deleguin.

A Bigues i Riells del Fai la formen :

Joan Josep Galiano Peralta 

        

Maria Teresa Escobar Gomera  

 

Josep Anton Tripiana Rivas 

 

Jesús Cano Sánchez

 

Antoni Verdugo Pérez

         

 

Tinents d'Alcaldia

L'alcalde designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, d'entre els regidors. La funció dels tinents d'alcalde és substituir l'alcalde, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

Conselleres i consellers delegats

Són les regidores i els regidors en qui l’alcalde delega alguna de les seves competències, que hauran de gestionar i sobre la qual hauran de prendre totes les decisions corresponents. Hauran de respondre de l’exercici de les facultats delegades, així com comparèixer i donar compte de la seva gestió quan així ho requereixi el Ple municipal o la comissió informativa corresponent.

 

Representants de l’Ajuntament en altres òrgans col·legiats (pdf o text web)

 

Mancomunitat de la Vall del Tenes:

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

                                

                                              

 

Consorci de Turisme Vallès Oriental

Regidor:            Antoni Verdugo Pérez

 

 

Fundació Museu de Bigues i Riells

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

 

 

Consell Escolar Municipal

Regidors:      Eva Martínez Olombrada

                       

 

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs

Regidor:        Jesús Cano Sánchez

 

 

Agrupació Defensa Forestal  El Pinyó

Regidor:        Joan Josep Galiano Peralta

 

 

Consorci per la Gestió  de Residus del Vallès Oriental

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

 

Consorci Televisió Digital Terrestre -  Localred

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

 

 

Normalització Lingüística

Regidor:       Jesús Cano

 

 

Associació Municipis Transport Urbà

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

 

 

 

Comissió de delimitació territorial amb els municipis limítrofs

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

Regidors:      Joan Moreno León

                      Joan Vila Massagué

 

Urbanitzacions –Entitats urbanístiques:

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

Regidor:        Antoni Verdugo

 

 

Associació de Municipis per la Independència (AMI)

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

 

 

Òrgans complementaris 

Són òrgans complementaris dels òrgans de govern, creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal. Aquests òrgans no tenen atribucions resolutòries sinó que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple.

Comissions Informatives Permanents

 

En les sessions de les Comissions Informatives es dóna compte dels decrets signats per l’alcalde delegats i presidents de les comissions informatives i dels acords de la comissió de govern, així com de les línies d’actuació dels diferents departaments municipals. La Comissió també informa les propostes que ha d’aprovar el Ple. Les sessions de les Comissions Informatives no són públiques però hi poden assistir regidors que no en formin part, amb veu però sense vot.

Hi ha dues comissions informatives permanents: la Comissió Informativa Assessora del Ple Municipal i la Comissió de Seguiment d’Òrgans Executius. Ambdues estan formades per sis membres. L’alcalde les presideix i hi participa un regidor de cada grup polític, respectant la proporcionalitat existent entre els diferents grups representats a la Corporació, aplicant el sistema de vot ponderat. A l’Ajuntament de Bigues i Riells les formen els membres següents:

Joan Josep Galiano Peralta ERC

Maria Teresa Escobar Gomera ERC

Joan Moreno León PSC

Félix Pardo Novo Ciutadans

Joan Vila Massagué Agrupació Veïnal Bigues i Riells

José Gómez Tornero Grup Mixt

 

Comissió Especial de Comptes

 

La Comissió Especial de Comptes s’encarrega de supervisar els òrgans municipals i emetre’n un informe preceptiu. Està formada per un representant de cada grup municipal i el president l’ha de convocar abans de l’1 de juny de cada any i els comptes s’han d’aprovar abans de l’1 de setembre. La Comissió Especial de Comptes de Bigues i Riells està formada pels membres següents:

 

Joan Josep Galiano Peralta, d’ ERC

Maria Teresa Escobar Gomera, d’ERC

Juan Moreno León, del PSC

Félix Pardo Novo Ciutadans

Joan Vila Massagué Agrupació Veïnal Bigues i Riells

José Gómez Tornero Grup Mixt

 

La Comissió Especial de Comptes té per objecte l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació que inclouen el compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliar del pressupost. Aquesta comissió es regula, principalment, a l’article 58 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya. Les sessions de la Comissió especial de comptes no són públiques però les designacions han de ser comunicades a l'alcalde, que en dóna compte al Ple municipal.

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot requerir, per mitjà de l’Alcalde, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la Corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin. La Comissió fa un informe sobre les reclamacions o al·legacions que hagin estat formulades i tramita l’expedient al Ple municipal per la seva aprovació abans de l1 d’octubre. Un cop aprovat, el compte General es posa a disposició del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes. La Comissió Especial de comptes pot actuar com a Comissió Informativa permanent pels assumptes relatius a economia i hisenda.

 

Comissió Especial d’estudi sobre la ponència dels valors cadastrals

 

Aquesta comissió busca treballar amb totes les qüestions relatives a l’IBI de manera concreta. La Comissió Especial d’estudi sobre la ponència dels valors cadastrals de Bigues i Riells està formada pels membres següents:

 

Joan Josep Galiano Peralta, d’ ERC

Maria Teresa Escobar Gomera, d’ERC

Juan Moreno León, del PSC

Félix Pardo Novo Ciutadans

Joan Vila Massagué Agrupació Veïnal Bigues i Riells

José Gómez Tornero Grup Mixt