No saps com es regula la participació ciutadana en aquest ens? Aquí trobaràs les normes d'intervenció de la ciutadania en els assumptes públics.

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ VILATANA

 

PREÀMBUL

L’equip de govern de l’Ajuntament de Besalú valora molt positivament la participació ciutadana en els diferents mecanismes de la vila.

 

ARTICLE 1.- CONSELL D’ENTITATS MUNICIPAL

Al municipi de Besalú hi ha un teixit associatiu divers, ampli, motivat, i va ser un repte per a l’ajuntament crear un consell d’entitats l’any 2014 per reforçar el compromís municipal amb tota la ciutadania, amb l’objectiu de promoure des de l’ajuntament de Besalú la participació social, individual i associativa, en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític de la vila.

El Consell d’Entitats Municipal de Besalú és un projecte compartit que ha de permetre millorar la participació i la relació entre ajuntament i entitats, i entre les entitats mateixes.

El Consell d’Entitats ha de servir com a espai d’informació, de consulta i de coneixement, i ha de ser útil, pràctic i adequat a la realitat i a les necessitats de les entitats i el municipi.

El Consell ha de fer possible crear una xarxa i potenciar les entitats, augmentant el potencial i compartint experiències pròpies i d’altres, ha de facilitar la comunicació amb l’ajuntament, ha de facilitar l’organització d’activitats disposant d’un calendari conjunt, ha de potenciar l’ús de les tecnologies de la informació oferint formació i les eines adequades, entre d’altres qüestions.

 

ARTICLE 2. – EL CONSELL MUNICIPAL DE DONES

El Consell Municipal de Dones és l’òrgan de consulta i participació democràtica de les dones de Besalú i de les seves associacions en els assumptes municipals.

El Consell té com a finalitat l’elaboració de propostes per a fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, educativa i social del municipi de Besalú.

Reglament intern del Consell Municipal de Dones

 

ARTICLE 3. – PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Des de l’Ajuntament de Besalú vol decidir amb els veïns i veïnes de la vila una part de les inversions del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius de Besalú, un procés de participació on els ciutadans i ciutadanes determinen el destí de 50.000€ del pressupost de l’any vigent. Els ciutadans podrán a fer propostes, prioritzar-les i votar-les

 

DISPOSICIÓ FINAL


Sens perjudici dels mecanismes que estableix la Llei per a la modificació de reglaments i ordenances municipals, aquest reglament parcial de participació ciutadana es concep com un document obert que ha de ser validat per la pràctica.


L’Ajuntament es compromet a revisar regularment el seu desplegament i a modificar-ne el text, si s’escau, tenint molt en compte tant l’experiència pròpia com les innovacions que es vagin produint.