En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de la corporació està format per 11 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde.

És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble.

Té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

Competències del Ple

 
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari del Ple

 

El Ple de l’ajuntament de Besalú celebra sessió ordinària el darrer dilluns de cada dos mesos, a les 19:00 hores, al saló de sessions de l’ajuntament, essent la primera sessió plenària ordinària la del dia 30 de setembre de 2019.

En cas que el dia establert per celebrar sessió ordinària sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora.

E. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència, sempre que aquest canvi sigui justificat”.

Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Portaveus

 
 • JxCAT-JUNTS
  Sra. Josefina Surina i Gelis, i com a portaveu suplent la Sra. Maria Goretti Blanc i Llosa.  
 • ERC-+B-AM (ERC-AM)Sr. Josep Alfred Cairó i Munné, i com a portaveu suplent el Sr. Ramon Brugada i Terradellas.

Secretari

 
 • Sr. Josep Pomés Comas

Clica aquí per consultar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Besalú del 8 de juliol de 2019 on s’anuncia el carpitàs de l’Ajuntament de Besalú per la legislatura 2019-2023

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Lluís Guinó i Subirós

Lluís Guinó i Subirós

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto Josep Alfred Cairó i Munné

Josep Alfred Cairó i Munné

ERC-+B-AM (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Josefina Surina i Gelis

Josefina Surina i Gelis

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto Laura Segura i Jordà

Laura Segura i Jordà

ERC-+B-AM (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Ramon Brugada i Terradellas

Ramon Brugada i Terradellas

ERC-+B-AM (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Vanessa Duran i Barceló

Vanessa Duran i Barceló

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto Daniel Balés i Juanola

Daniel Balés i Juanola

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto Marta Roca i Guirado

Marta Roca i Guirado

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto Oriol Ortega Torras

Oriol Ortega Torras

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto German Mas Hormigo

German Mas Hormigo

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, qui en dóna compte al Ple.

Té com a finalitat col·laborar amb l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l’alcalde i el ple hi deleguin.

Competències de la Junta de Govern Local

 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Besalú té les atribucions següents:

1) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

2) El reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no hi hagi dotació pressupostària.

3) L’autorització o denegació d’incompatibilitats als funcionaris.

4) Atorgar subvencions amb càrrec a les consignacions globals del pressupost.

5) La rectificació anual de l’Inventari de Béns i Drets de la Corporació Municipal.

6) Aprovar els Plecs de Condicions per a les diferents modalitats de contractació.

7) Les resolucions de reclamacions per danys i perjudicis, sempre que la quantia sol·licitada sigui assumible per les consignacions pressupostàries.

8) Ordres d’execució mitjançant el sistema d’execució subsidiària.

9) Resoldre motivadament els recursos per a la provisió de llocs de treball vacants prèvia proposta del Tribunal.

10) Petició de subvencions o ajudes a qualsevol organisme oficial, quan els compromisos de l’aportació municipal no excedeixin les consignacions pressupostàries.

11) La iniciació dels expedients d’expropiació forçosa.

12) Aprovació dels Projectes d’Actuació Urbanística en sòl no urbanitzable.

13) Realització d’obres, serveis i subministraments d’emergència, a causa d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitat que afectin directament la seguretat ciutadana, amb subjecció al règim que estableix l’article 117 del R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local, i s’ha de donar coneixement al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri.

14) Totes aquelles altres que sent de la competència del Ple de la Corporació, de conformitat amb la seva normativa específica, no es trobin recollides en els apartats anteriors, siguin susceptibles de delegació en la Junta de Govern Local i no requereixin per a la seva aprovació una majoria especial.

Es delega, també, a la Junta de Govern Local les atribucions següents:

1.- En matèria d’organització i recursos humans:

a) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel ple.

b) Convocatòria d’oposicions i concursos i aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal.

c) Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d’oposició, concurs-oposició, o concurs, a proposta del Tribunal qualificador, i resoldre i adjudicar els guanyadors de concursos i les beques de durada igual o superior a un any.

d) Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència.

e) Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l’entitat local, o d’una altra administració pública.

f) Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat.

g) Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i laboral, i concedir les jubilacions de qualsevol tipus.

h) Autoritzar l’exercici d’un segon lloc de treball de caràcter públic al personal dependent de l’entitat local.

i) Aprovar quan sigui amb caràcter d’urgència les bases per la selecció de personal no permanent.

j) Aprovar els plans de formació del personal.

k) Aprovar els plans generals de vacances del personal.

l) Corregir i sancionar el personal funcionari i laboral, segons el procediment corresponent, per la comissió d’infraccions lleus, greus o molt greus, tret de la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral.

m) Reconèixer els triennis o punts d’antiguitat al personal de l’ajuntament.

n) Nomenar el tribunal de selecció del personal funcionari o laboral, i aprovar les llistes d’aspirants admesos i exclosos i fixació de dates de selecció.

2.- Contractació:

a) Contractació d’obres, serveis, subministres i concessions quan la seva quantitat superi 3.000€ però no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris, incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior als 4 anys, que en ambdós supòsits serà competència del Ple.

b)Aprovació dels projectes d’obres quan la Junta de Govern sigui l’òrgan competent de contractació i estiguin previstes en el pressupost.

3.- Patrimoni:

a) Adquisició de béns i drets, acceptació de donacions i l’alienació de béns patrimonials sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris ja que llavors serà competència del Ple. L’alienació de patrimoni anirà referida als casos següents:

 • 1r.- La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.
 • 2n.- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no estigui prevista al pressupost.

4.- Medi Ambient

a) Expedients d’activitats recollits en la normativa sectorial de prevenció i control ambiental de les activitats, d’espectacles públics i activitats recreatives i prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis no subjectes a intervenció urbanística.

5.- Protecció Civil

a) Aprovació dels plans de protecció civil dels edificis municipals.

6.- Urbanisme

a) Aprovació inicial dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi (se’n donarà compte al Ple).

b) Aprovació inicial dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris (se’n donarà compte al Ple).

c) Aprovació inicial de la constitució de les Juntes de Compensació i l’aprovació de les bases i estatuts de la Junta i l’aprovació inicial dels projectes de reparcel·lació i projectes d’expropiació.

d) L’atorgament de llicències d’Obres majors.

7.- Gestió Econòmica financera 

a) Autorització i disposició de despeses de conformitat amb les bases d’execució del pressupost i segons el procediment de gestió de la despesa aprovat i vigent.

b) Ordenament de despeses segons l’esmentat procediment.

c) Ingressos per rebut: l’aprovació dels padrons o matrícules de contribuents, amb indicació dels períodes de recaptació voluntària.

d) Ingressos directes: aprovació de les noves altes de padrons fiscals i les liquidacions provisionals, que s’entendran elevades a definitives si no hi ha reclamacions.

e) Baixes d’ingressos tributaris liquidats. Aquestes baixes hauran de venir proposades per la secció d’ingressos o per la recaptació municipal.

f) Aprovació del compte de recaptació de cada exercici.

g) Acceptació de subvencions i altres ajuts.

h) Autorització d’endossaments i cessions de crèdit.

i) Autorització d’avançaments de tresoreria.

j) Concessió de subvencions.

k) Donar compte de les modificacions de crèdit internes, segons disposen les bases d’execució del pressupost, a final d’exercici.

La resolució dels recursos de reposició serà competència de l’òrgan que hagi aprovat la liquidació o padró. Les correccions d’errades materials o de fet, les aritmètiques i les devolucions d’ingressos seran competència dels òrgans de gestió dels serveis econòmics. Els ajornaments i fraccionaments per deutes tributaris es gestionen des dels serveis de recaptació municipal, segons disposen les ordenances fiscals i el reglament aprovat i vigent.

Calendari de la Junta de Govern Local

 

La Junta de Govern Local es reuneix en sessió ordinària, a les 18:30 h, el segon i quart dilluns de cada mes, sempre que en aquest darrer cas no estigui previst la realització de ple ordinari pel següent dilluns, el cinquè del mes, supòsit en el que es faria coincidir de data la Junta de Govern Local i el Ple.

A causa de les vacances d’estiu i Nadal, a l’agost hi haurà una única junta de govern local el darrer dilluns del mes, i al desembre, es celebrarà també una única sessió ordinària el tercer dilluns del mes.

Si fos inhàbil algun dia en què s’hagi de celebrar sessió ordinària, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora.

Secretari

 
 • Sr. Josep Pomés Comas

Clica aquí per consultar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Besalú del 8 de juliol de 2019 on s’anuncia el carpitàs de l’Ajuntament de Besalú per la legislatura 2019-2023

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Lluís Guinó i Subirós

Lluís Guinó i Subirós

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto Josefina Surina i Gelis

Josefina Surina i Gelis

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto Vanessa Duran i Barceló

Vanessa Duran i Barceló

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto Daniel Balés i Juanola

Daniel Balés i Juanola

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

Competències de la Comissió Especial de Comptes

 
La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament de constitució obligatòria, composat per membres de tots els grups polítics amb representació a la corporació en proporció al seu pes, que es constitueix amb el cartipàs municipal.
 
La seva funció consisteix en l’examen i fiscalització municipal interna dels comptes anuals de l’Ajuntament, prèvia a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i per això es reuneix abans de l’u de juny.
 
Els comptes anuals de l’Ajuntament, un cop aprovats, es trameten a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que és l’òrgan de fiscalització externa dels comptes anuals abans del 15 d’octubre de cada any.

Calendari de la Comissió Especial de Comptes

 

Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

Actes de la Comissió Especial de Comptes

 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Lluís Guinó i Subirós

Lluís Guinó i Subirós

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto Josefina Surina i Gelis

Josefina Surina i Gelis

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto Ramon Brugada i Terradellas

Ramon Brugada i Terradellas

ERC-+B-AM (ERC-AM)

Veure fitxa