Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

22 - CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE BESALÚ EN MATÈRIA DE SANEJAMENT D’AIGÜES REIDUALS A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA.

Data de signatura 29-03-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 30-03-2022

Durada De conformitat amb l’article 27.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 49.h.1º de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’estableix una vigència de 4 anys a comptar des de l’endemà de la seva signatura, llevat que qualsevol de les parts procedeixi a denunciar-lo de forma expressa, amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què es pretengui la seva expiració. Així mateix, i d’acord amb l’art. 49.h.2º de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants podran acordar unànimement i de forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

Prorrogable No

Documents 220329 residuals

22 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER REALITZAR EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES EN DIFERENTS ESPAIS DEL MUNICIPI DE BESALÚ

Data de signatura 22-03-0022

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-0022

Durada Aquest conveni entrarà en vigor en la data en què se signi, però els seus efectes es retrauran fins a l'1 de gener de 2022, i la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2023

Prorrogable No

Documents 220322 excavacions

22 - “CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE LES ACTIVITATS, ESTABLIMENTS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS

Data de signatura 27-07-0022

Vigent

Data d'inici de vigència 27-07-0022

Durada El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix a partir de la seva signatura i fins als quatre anys següents, Així mateix, i en qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència, els signants podran acordar prorrogar-lo de forma expressa i unànime per un període de fins a quatre anys addicionals.

Prorrogable

Documents 220722 serveis municipals

22- Conveni Desplagament Programa GarrotxaDomus

Data de signatura 27-06-0022

Vigent

Prorrogable No

Documents 220627 domus

22- “CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA

Data de signatura 27-07-0022

Vigent

Data d'inici de vigència 27-07-0022

Durada El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix a partir de la seva signatura i fins als quatre anys següents. Així mateix, i en qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència, els signants podran acordar prorrogar-lo de forma expressa i unànime per un període de fins a quatre anys addicionals.

Prorrogable

Documents 220727 salut publica

21 - RATIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A L’ASSITÈNCIA TÈCNICA EN L’OBERTURA DE FRANGES DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS I SENYALITZACIÓ DE GUALS I PASSALLISSOS

Vigent

Prorrogable

Documents 210531 incendis

21 - “CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN SISTEMES D’INFORMACIÓ.

Vigent

Prorrogable

Documents 210721 sevei informatic

21 - Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’ajuntament de Besalú per a l’assistència tècnica en matèria d’urbanisme, de patrimoni municipal, d’obres locals, d’habitatge i de manteniment de la cartografia municipal.

Vigent

Prorrogable No

Documents 210408conveni encàrrec matèria urbanisme ccg-ajb

21 - Conveni entre el Consell Comarcal de La Garrotxa i l'ajuntament de Besalú per col·laborar en el desplegament d'un programa integral de rehabilitació d'habitatges al municipi

Vigent

Prorrogable

Documents 210119_reforma energetica

20 - Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per l'execució d'un projecte pilot en matèria de videovigilància

Vigent

Prorrogable

Documents 200422 Videivigilancia

20 - Conveni entre l'ajuntament de Besalú i el Besalú Club Natació per la realització d'activitats de promoció esportiva al municipi

Vigent

Prorrogable

Documents 201130 Club natació

20 - Conveni Plataforma Comerç Diputació

Vigent

Prorrogable

Documents 200622 Dipu Comerç

20 - Conveni del pla de serveis de Xaloc per la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic

Vigent No

Prorrogable No

Documents 200920 Xaloc

20 - Conveni Leader Ripollès GES Bisaura

Data de signatura 04-11-2020

Vigent

Prorrogable

Documents 201104 Conveni Leader Ripollès GES Bisaura

19 - Conveni Garantia Juvenil Consell Comarcal Garrotxa

Data de signatura 22-10-2019

Vigent No

Prorrogable No

Documents 191022 Conveni Garantia Juvenial Consell Comarcal Garrotxa

20 - Conveni excavacions arqueològiques Diputació de Girona

Data de signatura 27-10-2020

Vigent

Prorrogable

Documents 201027 Conveni excavacions arqueològiques Diputació de Girona

19 - Conveni Roba Amiga

Data de signatura 29-11-2019

Vigent

Prorrogable

Documents 191129 Conveni Roba Amiga

20 - Ràdio Besalú Consell Comarcal Garrotxa

Data de signatura 13-01-2020

Vigent

Prorrogable

Documents 200113 Ràdio Besalú Consell Comarcal Garrotxa

20 - Joves en pràctiques Consell Comarcal Garrotxa

Data de signatura 13-01-2020

Vigent No

Prorrogable No

Documents 200113 Joves amb pràctiques

20 - Conveni de pràctiques Universitat Oberta de Catalunya

Data de signatura 17-07-2020

Vigent No

Prorrogable No

Documents 200717_Conveni UB Anna

20 - Conveni servei de menjador

Data de signatura 22-09-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-09-2020

Prorrogable No

Documents 200922 Conveni menjador CCG

20 - Conveni de pràctiques Universitat de Barcelona

Data de signatura 06-07-2020

Vigent No

Prorrogable No

Documents 200907 Conveni UB

20 - Confinançament dels serveis d'ensenyament, cultura i esports 2020-2023

Data de signatura 24-07-2020

Vigent

Prorrogable No

Documents 200724 CONVENI COFINANÇAMENT SERVEIS ENSENYAMENT CULTURA I ESPORTS

20 - Projecte Futur

Data de signatura 06-05-2020

Vigent

Prorrogable

Documents 200707 projecte Futur

20 - Material de protecció covid-19 Consell Comarcal

Data de signatura 16-06-2020

Vigent

Prorrogable No

Documents 200616 Material Covid Consell Comarcal

20 - Recollida Animals Consell Comarcal

Data de signatura 19-06-2020

Vigent

Prorrogable

Documents 200619 Recollida Animals Consell Comarcal

20 - Joventut Consell Comarcal

Data de signatura 19-06-2020

Vigent

Prorrogable

Documents 200619 Joventut Consell Comarcal.pdf

20 - Olot Televisió

Data de signatura 20-06-2020

Vigent

Prorrogable No

Documents 200506 OlotTV.pdf

20 - App La Compra

Data de signatura 09-06-2020

Vigent

Prorrogable No

Documents 200609 LaCompra

20 - Localret

Data de signatura 04-05-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 04-05-2020

Prorrogable No

Documents 200601 Localred

19 - Recollida Selectiva (bosses i cubells)

Data de signatura 07-06-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 07-06-2019

Durada 31 de desembre del 2022

Prorrogable No

Documents 190607_BossesRecollidaSelectiva

19 - Serveis informàtics

Data de signatura 14-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 15-04-2019

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Documents 190516_Informàtica

19 - Pràctiques UdG

Data de signatura 08-04-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 13-04-2019

Durada 01/09/2019

Prorrogable No

Documents 190408_PractiquesUdG

19 - Piscina Promoció Esportiva

Data de signatura 29-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 29-03-2019

Durada temporada estiu

Prorrogable

Documents 190329_Piscina

19 - Excalibur

Data de signatura 27-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 27-03-2019

Durada 31 de desembre del 2020

Prorrogable No

Documents 190327_Excalibur

19 - Olot Televisió

Data de signatura 25-04-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 25-04-2019

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Documents 20190402 Conveni_OTV_Ajunt._BESALÚ_(signat) (1)

19 - Lector de matrícules

Data de signatura 04-02-2019

Vigent

Prorrogable

Documents CONVENI LECTOR MATRICULES

19 - Pla Local de Joventut 2018-2019

Data de signatura 15-04-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Prorrogable

Documents 06_1_Conv_Besalu- Pla local joventut 18-19

19 - Guifi

Data de signatura 26-11-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 26-11-2018

Prorrogable

Documents conveni guifi

18- Conveni Rocòdrom

Data de signatura 06-03-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 06-03-2018

Prorrogable No

Documents 18-Conveni Rocodrom

18- Conveni Xarxa Rescat

Data de signatura 11-07-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 11-07-2018

Prorrogable

Documents 18- Conveni Xarxa Rescat

18- Conveni Ensenyament NVila

Data de signatura 09-06-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 26-06-2018

Prorrogable No

Documents 18- Conveni Ensenyament NVila

18- Conveni Club Natacio Besalu

Data de signatura 28-05-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 28-05-2018

Prorrogable No

Documents 18- Conveni Club Natacio Besalu

18- Conveni Circuit d'Arts Txa Txan

Data de signatura 25-07-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Prorrogable No

Documents 18- Conveni Circuit d'Arts Txa Txan

18- Conveni Projecte Futur Mesures específiques d'atenció educativa

Data de signatura 01-09-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2016

Prorrogable No

Documents 18- Addenda ISalvador de Vilarrassa Projecte Futur

18- Conveni Excavacions Diputació

Data de signatura 27-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Documents 18- Conveni excavacions Diputació

18- Conveni pràctiques J.Andreu Pons

Data de signatura 13-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 13-01-2018

Durada 01/07/2018

Prorrogable No

Documents 18- Conveni pràctiques J.A.Pons

18- Conveni OTV

Data de signatura 17-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31/12/2018

Prorrogable No

Documents 18- Conveni OTV

18-Conveni F.Solà Morales- Can Llaudes

Data de signatura 01-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents 18- Conveni F.Solà Morales- Can Llaudes

17- Conveni projecte Clau -Cor de Maria- Ensenyament

Data de signatura 17-11-0017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2017

Durada 31/08/2019

Prorrogable No

Documents 17- Conveni Projecte Clau- Cor de Maria-Ensenyament

17- Conveni pràctiques Ferran Pages

Data de signatura 30-11-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 15-12-2017

Durada 22/04/2018

Prorrogable No

Documents 17-Conveni pràctiques Ferran Pagés

17- Conveni Bisbat Girona -St. Marti

Data de signatura 27-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 27-10-2017

Durada 40 anys a partir del 8-06-2013

Prorrogable No

Documents 17- Conveni Bisbat - st. Marti

17- Conveni pràctiques Mireia Reverter

Data de signatura 07-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 19-06-2017

Durada 20/07/2017

Prorrogable No

Documents 17-Conveni `pràctiques Mireia Reverter

17- Conveni pràctiques Claudia Sarola

Data de signatura 08-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 04-07-2017

Durada 14/07/2017

Prorrogable No

Documents 17-Conveni pràctiques Clàudia Sarola

17- Conveni CCG- Pla Joventut- contracte programa 16-19

Data de signatura 17-10-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-10-2017

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Documents 17- Conveni CCG-Pla Joventut

17- Conveni pràctiques Cristina Perez

Data de signatura 01-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-06-2017

Durada 11/09/2017

Prorrogable No

Documents 17- Conveni pràctiques Cristina Perez

17- Conveni Cicle Gaudi

Data de signatura 04-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 04-03-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents 1- Conveni Cicle Gaudi

17- Conveni CCG recollida animals

Data de signatura 04-04-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Documents 17- conveni animals

17- Conveni de Comodat Diputació de Girona

Data de signatura 27-03-2017

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable

Documents Conveni comodat Diputació

17-CONVENI ESPECIFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

Data de signatura 24-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-02-2017

Durada 9 mesos

Prorrogable No

Documents conveni pràctiques

17- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BESALÚ I OLOT TELEVISIÓ

Import 2900.0

Data de signatura 03-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 ANY

Prorrogable No

Documents CONVENI OLOT TV-17

17- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CCG I L'AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A LA PRESETACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR A L'IE SALVADOR VILARRASA

Data de signatura 19-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Documents CONVENI COL.LABORACIÓ CCG-AJUNTAMENT MENJADOR IE

17-CONVENI-TIPUS REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ D'INGRESSOS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Data de signatura 19-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 20-12-2016

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ D'INGRESSOS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Desfibril.ladors-Dipsalut

Data de signatura 10-11-2016

Vigent

Prorrogable No

Documents Desfibril.ladors

Conveni Educació - Projecte Futur

Data de signatura 01-09-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-08-2018

Prorrogable No

Documents Conveni educació- Projecte Futur

Conveni Ministerio- Corona d'Arago

Import 11.23

Data de signatura 31-08-2016

Vigent No

Prorrogable No

Documents Convenio ministerio

Conveni FITAG

Import 1000.0

Data de signatura 08-06-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 08-06-2016

Durada agost 2016

Prorrogable No

Documents conveni FITAG

Col.laboració amb OTV

Import 2800.0

Data de signatura 26-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 1any

Prorrogable No

Documents Conveni OTV

Col.laboració entre la Diputació de Girona i L'Ajuntament de Besalú per a la realització d'excavacions arqueològiques en diferents espais del municipi de Besalú

Import 40000.0

Data de signatura 25-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 30/11/2017

Prorrogable No

Documents Conveni excavacions 16-17

Coveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Besalú i l'Ajuntament de Beuda per encarregar als serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa la redacció d'una memòria valorada per realitzar un camí verd

Data de signatura 30-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 30-05-2016

Durada 31/12/216

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Besalú

Ajuntament de Beuda

 

Documents Conveni col.laboració per redacció memòria valorada per realitzar un camí verd

Projecte Pirineu de Ferro-Xarxa de municipis del ferro als Pirineus

Import 807.0

Data de signatura 19-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 19-05-2016

Durada 1 any

Prorrogable No

Dades dels signataris Ajuntament de Campdevànol, Ajuntament de Ripoll, Ajuntament de Besalú, Ajuntament d'Alins, Ajuntament d'Alpens, Ajuntament d'Arles Sur Tech, el Sindicat Mixt del Canigó, la comunitat de Comunes Pays d'Auzat et du Vicdessos, i la comunitat de comunes de Pays de Foix

Documents CV 11-2016 xarxa de ferro.pdf

Encàrrec al Consell Comarcal de la Garrotxa del Servei de Sistemes d'Informació i Administració electrònica

Data de signatura 26-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 26-01-2016

Prorrogable

Dades dels signataris Consell Comarcal de la Garrotxa/Ajuntament de Besalú

Documents Conveni per a la prestació dels serveis que s'ofereixen des del servei de sistemes d'informació i d'administració electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa..pdf

Espectacle "Liceu a la fresca", projecció òpera "La bohème", de G. Puccini, que es representa al Gran Teatre del Liceu

Data de signatura 29-03-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 29-03-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris Fundació del Gran Teatre Liceu/Ajuntament de Besalú

Documents Conveni de col.laboracio cultural entre la Fundacio Gran Teatre del Liceu i l'Ajuntament.pdf

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Besalú per al desenvolupament del Programa de Treball i Formació a la garrotxa 2015

Import 1900.0

Data de signatura 17-12-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 17-12-2015

Durada Des de la signatura fins al 15 de maig de 2016

Prorrogable No

Documents Conveni marc de col·laboració entre el Consell comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Besalú Programa de Treball i Formació a la Garrotxa 2015

Conveni de cooperació per al cofinançament dels serveis d'ensenyament, cultura i esports

Data de signatura 27-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable

Documents Conveni de cooperació per al cofinançament dels serveis d'ensenyament, cultura i esports

Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Besalú, per a la gestió i execució de les accions municipals en l'àmbit del Projecte la Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat-Fase II