Alta, modificació o baixa del registre d'entitats (TR040)

Aquest tràmit permet l’alta, la modificació o la baixa d'una entitat en el registre municipal d'entitats. El registre municipal d’entitats té per objecte facilitar el coneixement del número i la naturalesa de les entitats i associacions ciutadanes sense ànim de lucre que realitzen les seves activitats en el municipi, així com de les seves finalitats i la representativitat. La inscripció en aquest registre constitueix un requisit indispensable per a gaudir dels drets reconeguts a les entitats ciutadanes en el Reglament Orgànic Municipal.
En termini
Requisits previs
Les inscripcions es faran a petició de l’entitat interessada, presentada en el registre
general de l’Ajuntament.
S’hi poden inscriure totes les entitats i associacions ciutadanes sense ànim de lucre
que persegueixin la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o
sectorials dels veïns i les veïnes del municipi i tinguin el seu domicili social a Berga.
No obstant l’anterior, també es poden inscriure altres entitats d’àmbit autonòmic,
estatal o local, legalment constituïdes, encara que no tinguin el seu domicili en
aquest municipi, quan realitzin activitats en defensa, foment o millora dels
interessos generals o sectorials dels veïns.
Documentació a aportar

Les inscripcions es faran a petició de l’entitat interessada, presentada en el registre general de l’Ajuntament, a la qual s’acompanyaran els documents següents:

a) Estatuts reguladors de l’entitat i número d’inscripció en el registre general d’associacions corresponent, o en qualsevol altre que sigui preceptiu, o certificació de presentació de la sol·licitud d’inscripció en l’esmentat registre.

b) Nom, cognoms i DNI de les persones que integren la Junta de l’entitat o el seu òrgan de govern.

c) Domicili social de l’entitat.

d) Número de socis, amb especificació del número de residents a Berga.

e) Número d’Identificació Fiscal (NIF).

f) Pressupost anual de l’entitat.

g) Programa anual d’activitats de l’entitat.

Quan l’entitat o associació sol·licitant no hagués obtingut la seva inscripció en el corresponent registre general d’associacions, o en qualsevol altre que sigui preceptiu, la seva inscripció en el registre municipal d’entitats tindrà caràcter provisional per un període de sis mesos,  transcorreguts els quals passarà a tenir caràcter definitiu, si aporta la documentació acreditativa d’haver-se inscrit en el registre que sigui preceptiu. En cas contrari, causarà baixa definitiva en el registre municipal d’entitats.

Per a la baixa o modificació d’una entitat o associació en el registre:

a) La sol·licitud ha d'anar signada per tots els càrrecs directius de l'entitat o associació.

b) La baixa o modificació s'ha de formalitzar també en el registre general d’associacions corresponent.

Descripció
Aquest tràmit permet l’alta, la modificació o la baixa d'una entitat en el registre municipal d'entitats. El registre municipal d’entitats té per objecte facilitar el coneixement del número i la naturalesa de les entitats i associacions ciutadanes sense ànim de lucre que realitzen les seves activitats en el municipi, així com de les seves finalitats i la representativitat. La inscripció en aquest registre constitueix un requisit indispensable per a gaudir dels drets reconeguts a les entitats ciutadanes en el Reglament Orgànic Municipal.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Berga és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (berga@ajberga.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça de Sant Pere, 1, 8600, Berga, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 09/02/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.