Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats

Per acord de Ple en sessió de data 16.12.2021, es va aprovar inicialment l’expedient modificació de crèdits de transferències de crèdit del pressupost de l’exercici 2021 de l'Ajuntament de Benifallet.

 

D’acord amb allò que disposen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, s'exposa al públic per un termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a l'objecte que els interessats podran examinar l’expedient i interposar reclamacions.

 

Si no hi ha reclamacions l’acord inicial es considerà definitivament aprovat.