Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

Títol Descripció Documents Prioritat
Projecte d'Actuació Específica. Pol. 26 - Parc. 11 Projecte d'Actuació Específica. Rehabilitació d'un Mas existent per a destinar-lo a habitatge familiar i bassa de reg. Pol. 26 - Parc. 11. Partida "Aligas" - Benifallet. Acord
Projecte
Ampliació masia existent per a instal·lació fotovoltaica, que es pretén executar en terrenys situats al Pol. 18 - Parc. 19 Ampliació del Mas de Gargori situat a la parcel·la 28 del polígon 18 al terme municipal de Benifallet (Baix Ebre) 02_0345Biber_PB_anonim.pdf
03_0345Biber_EIP_anonim.pdf
Rehabilitar Masia Aligars de la Rosita d'Encarnació. Parc. 19 - Pol. 25 Per Resolució d’Alcaldia, núm. 2022-0000118, de data 02.08.2022, es va sotmetre a informació pública, per un termini d’un mes, el projecte d’actuació específica relatiu a a rehabilitar la masia coneguda com Aligars de la Rosita d'Encarnació i qualificats com a sòl no urbanitzable, que es pretén executar en terrenys situats a la parcel.la 19 del polígon 25 de Benifallet i qualificats com a sòl no urbanitzable, d’acord amb els articles 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i 51 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 02_0358Olivella_EIIP_signat.pdf
03_0358Olivella_PB_signat_compressed.pdf
05_Informe_tecnic.pdf
Plànol de Delimitació de les mesures de prevenció d'incendis forestals del municipi de Benifallet (Baix Ebre) Prevenció d'incendis forestals Acord Ple
Document acompanyament
Plànol Delimitació
Plànols
Llicència urbanística SNU: Adequació Masia Convertir-la en establiment rural Llicènica urbanística SNU: A l’adequació d’una masia per convertir-la en establiment de turisme rural, que es pretén executar en terrenys situats en el polígon 18, parcel.la 62 Projecte_basic_REV2_Vol_I_S_Anonimitzat.pdf
Projecte_basic_REV2_Vol_I_S_Anonimitzat.pdf
Llicència Urbanística SNU: Partida "Tapiats" Llicència urbanística sòl no urbanitzable; rehabilitació mas existent, situat a la partida Tapiats, polígon 28, parcel·la 19 de Benifallet. Llicència SNU Tapiats
Llicència urbanística SNU: "Mas de la Roia" Llicència urbanística sòl no urbanitzable; d’aprovació de projecte de reforma de la masia existent situada a la parcel·la 199 del polígon 19. La masia que es vol rehabilitar es conegut com el «Mas de la Roia», està ubicada a una zona coneguda com a Partida Raelles Project bàsic
Projecte impacte Mas de la Roia