Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS I DE BON GOVERN DE L'AJUNTAMENT BELLPUIG

El Ple de l'Ajuntament de Bellpuig, el 11/04/2018, ha aprovat definitvament el Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de l’Ajuntament de Bellpuig.

 

El seu contingut es el següent:

 

CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS I DE BON GOVERN

DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG

 

PREÀMBUL

 

La transparència és un dels valors emergents en el societats democràtiques, la qual cosa està íntimament relacionada amb un procés de regeneració de les institucions, tant públiques com privades, i de la reivindicació de la ciutadania de participar en l’elaboració i execució de les polítiques públiques.

 

En una democràcia representativa, la responsabilitat d'exercir un càrrec polític institucional deriva de la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes, tal com ho recull la mateixa Declaració Universal dels Drets Humans a l’article 21. En conseqüència, és a aquesta ciutadania a qui, des d'una perspectiva ètica, han de retre comptes els representants polítics i els alts càrrecs de tot govern, inclòs l’Ajuntament de Bellpuig.

 

La legislació vigent ja preveu amb detall quins són els deures i els drets de les persones que exerceixen aquests tipus de responsabilitats, així com els principis bàsics del funcionament del Govern i de l’Administració: la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, de 18 de desembre de 2000, la Resolució del parlament Europeu, de 6 de setembre de 2001, de Codi de Bona Conducta Administrativa, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, entre d’altres.

 

En aquest context, el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Bellpuig, s’emmarca en l’existència d’un nou marc jurídic integrat per la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i s’elabora en compliment del mandat legal previst a l’apartat 3 de l’article 55 de la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Els valors que articulen aquest Codi són l'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la prudència, la transparència, l'austeritat i el compromís efectiu amb la ciutadania de Bellpuig. Aquests valors només tenen un sentit ètic profund i socialment valuós quan són exercits des de l'exemplaritat.

 

El present Codi consta de cinc grans àmbits. El primer, delimita el seu objecte, d’acord amb les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre; el segon, estableix l’àmbit subjectiu d’aplicació; el tercer, remet a la relació de principis generals d’actuació de l’article 55.1 de la mateixa Llei; el quart, desenvolupa abastament les pautes de conducta que hauran d’adoptar els alts càrrecs i, finalment, el cinquè i darrer àmbit, determina el règim sancionador aplicable en cas d’incompliment de les disposicions del Codi.

 

I.- OBJECTE DEL CODI

 

1. El present Codi estableix els principis ètics i regles de conducta generals que hauran de respectar els alts càrrecs de l’Ajuntament de Bellpuig d’acord amb el mandat de l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

2. Tanmateix, el Codi determina les conseqüències de l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta que s’hi estableixen.

 

II.- ÀMBIT D’APLICACIÓ

 

1. El present Codi és d’aplicació als alts càrrecs al servei de l’Ajuntament de Bellpuig, d’acord amb el que estableix l’article 4.2.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre. 

2. Als efectes del que preveu aquest Codi, es consideraran alts càrrecs:

a) L’alcalde.

b) Els regidors.

c) Els titulars dels òrgans directius, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i funció pública.

 

III.- PRINCIPIS GENERALS D’ACTUACIÓ

 

1. Els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb els principis generals d’actuació establerts a l’article 55.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, que són els següents:

a) El respecte de les Lleis vigents i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d’interès.

d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.

e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut.

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.

h) L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats.

i) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.

 j) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l’interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

l) La bona fe.

m) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.

n) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.

o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici de llurs competències.

 

IV.- REGLES DE CONDUCTA

 

1. Els alts càrrecs de l’Ajuntament de Bellpuig han d’actuar d’acord amb les regles de conducta següents:

1.1. En relació amb el bon govern de l’Ajuntament.

a) Procurar el benestar dels ciutadans i la defensa dels seus interessos generals mitjançant l’ús adequat, eficient i responsable dels recursos públics que tenen sota la seva responsabilitat, i dirigir eficaçment les tasques específiques que els hi han estat assignades.

b) Assumir la responsabilitat en tot moment de les decisions i actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen, no podent derivar-la als seus subordinats sense causa objectiva, i sense perjudici d’altres que li foren exigibles legalment.

c) Respectar els drets fonamentals i llibertats públiques, i evitar qualsevol actuació que pugui produir discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o col·lectiva de tipus social, moral, econòmica, ideològica o política.

d) Fomentar els valors cívics, així com tenir una actitud pública exemplar i respectuosa en les seves intervencions i en el tracte amb els ciutadans.

e) Potenciar els mecanismes i instruments necessaris per garantir la participació ciutadana en el disseny de les polítiques públiques i en la seva avaluació.

f) Fer públics llur perfil i trajectòria professional, d’acord amb l’article 9.1.b)  de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

g) Fer públiques les declaracions d’activitats, de béns patrimonials i d’interessos, en els termes establerts per l’article 56 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre. 

h) Fer públiques les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes per l’exercici del seu càrrec.

i) Complir de forma estricta amb la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats, no permetent que els seus interessos personals entrin en conflicte amb les seves responsabilitats públiques.

j) Garantir la transparència de les actuacions i decisions de l’Ajuntament i respectar el dret de la ciutadania a una informació clara i suficient en tots els aquells assumptes que l’afectin.

k) Rendir comptes de forma periòdica de la gestió municipal i garantir la informació contínua sobre l’estat del municipi.

l) El règim de dedicació exclusiva i parcial, així com les demés retribucions dels representants locals es fixaran amb total respecte al límits establerts per la legislació de Règim Local, amb proporcionalitat i atenent a les característiques de l’entitat i funció a desenvolupar, tals com la població, pressupost, situació financera, competències i responsabilitats que exerciran.

 

1.2. En relació amb una bona administració de l’Ajuntament.

a) Impulsar la implantació d’una administració receptiva i accessible, mitjançant la utilització d’un llenguatge administratiu clar i comprensible per a totes les persones, la simplificació i l’agilització dels procediments administratius, l’accés electrònic als serveis i la millora de la qualitat de les normes i regulacions.

b) Garantir el dret de la ciutadania a la informació sobre aquelles matèries o assumptes que tingui dret a conèixer, i facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

c) Tenir una conducta prudent amb les qüestions internes i les informacions sensibles, i no fer servir la informació adquirida en l’exercici del càrrec, en benefici propi, ni d’interessos partidistes.

d) Garantir que la selecció i la carrera professional del personal de l’Ajuntament es fonamenti en els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.

 

1.3. En relació amb els serveis públics a la ciutadania.

a) Garantir i facilitar l’accessibilitat de la ciutadania als serveis municipals, amb una correcta identificació de les dependències municipals.

b) Fer públics els compromisos de qualitat amb la ciutadania, a través de cartes de servei i mitjançant el desenvolupament d’instruments que permetin la millora contínua dels serveis municipals.

c) Fomentar la representació de la ciutadania en espais i processos de participació.

 

1.4. En relació amb el món professional i empresarial.

a) Complir llur funció amb lleialtat institucional i en exclusiu benefici de l’interès públic, abstenint-se d’utilitzar les seves competències i prerrogatives institucionals amb la finalitat d’obtenir un benefici propi o el de persones interposades, en l’exercici de qualsevol activitat mercantil, professional o altra activitat lucrativa.

b) Ésser imparcials en la presa de decisions, tot garantint una actuació independent, per tal de servir amb la màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos generals de la ciutadania.

c) No influir en l’agilització o resolució d’un tràmit o procediment administratiu sense causa justa i, en cap cas, quan aquest fet comporti un privilegi en benefici propi o del seu entorn, o quan suposi un perjudici dels interessos de tercers o de l’interès general.

d) En cas d’existir conflicte d’interessos amb motiu de l’exercici de les seves funcions públiques, hauran d’abstenir-se d’intervenir en els casos que estableixi la normativa.

e) No prevaler-se de les responsabilitats públiques amb la intenció d’aconseguir posteriorment avantatges privats, un cop abandonat el servei públic.

f) En tot cas, hauran d’abstenir-se d’oferir o acceptar, de forma directa o indirecta, cap regal que sobrepassi els usos habituals –que en cap cas superarà els 150 euros-, i rebutjaran qualsevol tracte de favor o servei en condicions avantatjoses derivat de l’exercici de la seva activitat pública.

g) No rebre ni facilitar l’accés a l’agenda a qui, tenint la condició de grup d’interès, no s’hagi registrat en el Registre de grups d’interès de Catalunya, creat per Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya.

 

1.5. En relació amb les institucions, forces polítiques i altres organitzacions.

a) Delimitar les activitats institucionals d’aquelles que es puguin desenvolupar per raó de la seva vinculació a una determinada formació política, confessió religiosa o altres circumstàncies anàlogues.

 

1.6. En relació amb la contractació pública, l’activitat subvencional, de planejament, gestió urbanística, personal i altres.

a) Garantir la transparència en la contractació pública, l’execució pressupostària, el planejament i la gestió urbanística, la concessió de llicències, la selecció del personal i la resta de procediments administratius.

b) Vetllar perquè les meses de contractació actuïn d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat i lliure concurrència, tot respectant la imparcialitat tècnica d’aquestes.

c) Fomentar la creació d’instruments de control i seguiment de la contractació pública per a garantir als operadors econòmics un tracte igualitari i no discriminatori basat en la transparència.

d) Establir criteris objectius en la concessió de subvencions i ajuts municipals, així com posterior control en la seva execució, disponibilitat i justificació de les aportacions municipals, i publicar els procediments de subvencions i ajuts municipals en els termes establerts a l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a les previsions contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i resta de normativa aplicable.

 

V.- ADHESIÓ

 

1. Els alts càrrecs, en el moment del seu nomenament o designació, hauran de manifestar la seva l’adhesió expressa i individualitzada al contingut íntegre d’aquest Codi.

2. Tots els alts càrrecs que en el moment de la publicació del present Codi estiguin desenvolupant llurs funcions, quedaran sotmesos al mateix i s’entendrà que manifesten la seva adhesió.

3. L’adhesió implica l’obligació de desenvolupar llurs funcions d’acord amb els valors, principis generals d’actuació i pautes de conducta previstos en aquest Codi.

 

VI.- INCOMPLIMENT

 

1. Les persones subjectes a aquest Codi hauran de respectar els valors, els principis generals d’actuació i les regles de conducta que hi estan continguts.

2. L’incompliment de les disposicions establertes en aquest Codi determinarà l’aplicació del règim sancionador establert al Títol VII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i resta de normativa que resulti aplicable.

 

VII.- DIFUSIÓ

 

1. Aquest Codi estarà disponible a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Bellpuig.

2. Tanmateix, es podran dur a terme les actuacions que siguin necessàries per tal de difondre el seu contingut.

3. Quan es renovi la Corporació es lliurarà als nous regidors el Codi de Conducta, facilitant-los la formació necessària per tal que adquireixin un compromís real amb els principis, valors i regles del Codi de Conducta.

 

VIII.- COMITÈ DE COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA

 

Per al desplegament, seguiment i avaluació d’aquest Codi es crearà el Comitè de compliment del Codi de Conducta, configurant-se com un òrgan consultiu. Els seus informes i recomanacions no tindran caràcter vinculant. El Ple de l’Ajuntament determinarà la seva composició i funcionament.

 

IX. DISPOSICIÓ FINAL

Per tal de poder mesurar el compliment efectiu del Codi dins del sistema d’integritat institucional, es preveu la seva revisió quadriennal.

 

X.- ENTRADA EN VIGOR

 

1. El Codi de Conducta de l’Ajuntament de Bellpuig entrarà en vigor un cop aprovat pel Ple municipal i transcorregut el termini al que es refereix l’article 196.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 

Òrgan d'aprovació Ple

Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern Disponible a: Llei de transparència, articles 55, 77, 78 i 79

Òrgan d'aprovació