No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 02/2017

Data d'inici de la sessió 30-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20.00 hores

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.

 

 

2

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia [347/2016-068/2017].

 

 

3

Ratificació, si s’escau, de la concessió de diverses llicències d’obres [relació núm. 01/2017].

 

 

4

Aprovació, si s’escau, de la relació de factures de la corporació corresponents al període: 24 de desembre 2016-24 de març 2017.

 

 

5

Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) [codi de conveni número 79100015072015].

 

 

6

Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’article 24 del Reglament de funcionament i de règim intern de la Llar d’Infants pública “Sol Solet” ’de Bellcaire d’Urgell.

 

 

7

Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM): “Annex B11. Normativa específica per les activitats ramaderes amb finalitats industrials i comercials de les normes urbanístiques”.

 

 

8

Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Manifest de la Plataforma “Canal Viu”, en defensa de les arbredes del Canal d’Urgell i entorn.

 

 

9

Assumptes d’urgència, si n’hi ha.

 

 

10

Precs i preguntes.

PLE 01/2017

Data d'inici de la sessió 16-02-2017

Hora d'inici de la sessió 20.00 hores

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1

Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost general de l’Ajuntament de Bellcaire d'Urgell, així com de la seva plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2017.

 

 

2

Resolució de les al·legacions, si s’escau, i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora dels camins rurals de Bellcaire d’Urgell.

 

 

3

Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019.

 

 

4

Aprovació, si s’escau, del Conveni Marc de delegació de l’exercici de competències municipals entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell per a la gestió dels serveis de recollida selectiva, de transport, de valorització, de deposició i tractament del rebuig dels residus municipals, de recollida d’objectes voluminosos i de deixalleria.

 

 

5

Aprovació, si s’escau, de la Moció conjunta de tots els grups municipals d’Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.