Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Oficial 1a de la Brigada de manteniment 1 17-06-2021 31-07-2021 PER-2021-01 Concurs-oposició lliure Laboral fix Graduat escolar o equivalent Consultar les Bases aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament de Bassella, de data 2 de juny de 2021, i publicades íntegrament en el BOP de Lleida núm. 116, de data 17 de juny de 2021. Obert 13-09-2021 Ajuntament de Bassella BOP de Lleida núm. 116 de data 17/06/2021

El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 15 de juliol de 2021 (inclòs).

19/07/2021: Publicació de la resolució per la qual, entre altres, es declara aprovada provisionalment la llista d'admesos i exclosos (amb els motius d'exclusió), es nomena els membres del Tribunal qualificador, i s'atorga un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al tauler d’edictes de la Corporació del present decret, dins del qual els aspirants podran formular les reclamacions adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin produït per error o omissió (aquest termini finalitza el dia 2 d'agost de 2021, inclòs).

24/08/2021:Publicació de la resolució per la qual, entre altres, es declara aprovada definitivament la llista d'admesos i exclosos (amb els motius d'exclusió), i es convoquen les proves.

14/09/2021: Anunci resultat final del procés.

Annex1-DECLARAC_RESP_PER-2021-01.docx
Sol_licitud_proves selectives_PER-2021-01.docx
ANNEX_DECLARAC_RESP_MERITS_PER-2021-01.docx
BOP_116-17062021.pdf
DOGC núm. 8443 de data 25 de juny de 2021
Decret 76-2021_aprovació llista provisional d'admesos i exclosos
Decret 87-2021_aprovació llista definitiva d'admesos i exclosos, nomenament de Tribunal qualificador, i convocatòria de les provesi
Anunci resultat final del procés