Catàleg de tràmits i procediments Disponible a: Mapa d'administració electrònica. Consorci AOC

No saps on trobar la llista de tràmits que l'ens té a disposició de la ciutadania? Aquest és el lloc on els pots localitzar tots, així com també la informació necessària per dur-los a terme.

Nom del tràmit Descripció Organisme competent/responsable Àrea tramitadora Classificació temàtica Qui el pot demanar Canals de tramitació Període de l'any en què es pot demanar Termini de la sol·licitud Requisits previs Preu/taxa Mitjans de pagament Documentació a aportar Impresos del tràmit Normativa Termini de resolució Silenci administratiu Vies de reclamació Altra informació d'interès Prioritat
Sol·licitud de llicència d'obres La realització d'obres està subjecta a l'obtenció d'una llicència atorgada per l'Ajuntament. Són obres ordinàries: - Obres de primer establiment o de nova planta (que donen lloc a la creació/substitució d'un bé immoble). - Obres de gran rehabilitació o reparació quan afectin fonamentalment l'estructura resistent, la sustentació i la seguretat dels edificis i instal·lacions o suposin l'alteració del volum. - Obres de reforma (conjunt d'obres d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d'un bé immoble ja existent). - Obres de conservació i/o manteniment que tenen per objecte evitar o fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l'ús natural del bé (sempre que no siguin obres menors). Tindran consideració d'obres ordinàries les llicències d'obres que no siguin menors. Alcaldia Secretaria intervenció Urbanisme - La persona promotora de l'obra, ja sigui constructora, la propietària o llogatera de la finca. - Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada. - Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada. OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA Plaça de l'Església, 3 de Barbens o a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barbens: https://seu-e.cat/ca/web/barbens/seu-electronica En qualsevol moment La taxa que s'ha de pagar és en funció de l’expedient: (O.F. 10-b) Expedients obres majors 80 EUR. Expedients declaració de ruïna 160 EUR. Per la placa d’obres per la seva senyalització, obra major 45 EUR. L'ICIO és del 2,6% del pressupost de l'obra. (O.F. 49) Transferència bancària, targeta bancària, efectiu. - Còpia oficial de plànol de senyalització d'alineacions i rasant. - Cèdula urbanística. - Projecte tècnic per duplicat. - Quan procedeixi, escriptura de mancomunitat de patis, inscrita en el Registre de la Propietat. - Document de pagament de taxa/preu públic municipal. Un cop concedida la llicència es notifica la liquidació definitiva. Si tot i ser obra ordinària, l'estructura no queda afectada, (només tira envans) i no és al Barri Vell, caldrà portar: · Certificat tècnic conforme allò que modifica no és estructural · Plànol de distribució abans i desprès de l'obra · Pressupost total · Document de pagament de taxes http://habitatge.gencat.cat/web/.content/Temes/Professionals_empreses/711_questionari.pdf Decret Legislatiu 1 / 2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme Reglament d'obres, activitats i serveis de les Entitats Locals. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. Ordenances d'edificació. Ordenances fiscals. 2 mesos - La validesa de les llicències d'obres majors és d'un a tres anys. - Existeixen uns beneficis fiscals que es poden consultar a l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i a la corresponent taxa. - Resolució 2 mesos.