En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.

L'alcalde i els regidors/regidores de la Corporació Municipal, en compliment de les obligacions (1) com a càrrecs electes locals, han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament de Barbens. Aquest Registre és de caràcter públic, està sota la custòdia de la secretària interventora, i els càrrecs electes hi han de dipositar les declaracions a l'inici del mandat corporatiu i modificar-ne les dades quan s'hi hagin produït variacions.

Per consultar les dades d'aquest registre, cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 973 580460

(1) D'acord amb l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.