Convocatòries de sessions del Ple Disponible a: Mapa d'administració electrònica. Consorci AOC

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

CONVOCATÒRIA PLE 1-2016

D’acord amb allò que preveu l’article l'art. 95 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb l’article 80 del ROF, es fa públic pel general coneixement la convocatòria de SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper divendres dia 29 de gener de 2016, a les 19:00h a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 DE DESEMBRE DE 2015.
 2. PROPOSTA APROVACIÓ CALENDARI DE COBRANÇA EXERCICI 2016
 3. DACIÓ COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE CANVI DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS REGIDORS.
 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 2015.
 5. PROPOSTA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT, CÀRITAS DIOCESANA D’URGELL I NOUGRAPATS.
 6. INFORME D’ALCALDIA.

 

L’Alcalde,                                                                                         

Jose Luis Plaza Tolosa

Barbens, 27 de gener de 2016

 

CONVOCATÒRIA PLE 2-2016

De conformitat amb allò establert en l'art. 95 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’art. 80 del ROF, us convoco a la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dia 14 de març de 2016, a les 19:45 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE GENER DE 2016.
 1. DACIÓ COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.
 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS 2017.
 1. PROPOSTA APROVACIÓ PROGRAMA LLAR D’INFANTS PER A POBLES PETITS I REMITIR L’ACORD A LA DIRECCIÓ DELS ST D’ENSENYAMENT A LLEIDA.
 1. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA 3A PRÓRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA.
 1. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA MOCIÓ PER DEMANAR TOTS ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS, QUE ESTUDIÏN MODIFICAR EL CODI PENAL AUGMENTANT LES PENES ALS ROBATORIS QUE AFECTEN LES INFRAESTRUCTURES DELS SERVEIS PÚBLICS.
 1. INFORME D’ALCALDIA.
 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.
 1. ALTRES TEMES D’URGÈNCIA.
 1. PRECS I PREGUNTES.

L’Alcalde,                                                                                     

José Luis Plaza Tolosa

Barbens, 10 de març de 2016

 

CONVOCATÒRIA PLE 3-2016
 

De conformitat amb allò establert en l'art. 95 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’art. 80 del ROF, us convoco a la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dia 12 d’abril de 2016, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 14 DE MARÇ DE 2016.
 1. INFORME DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2015.
 1. INFORMES SECRETARIA-INTERVENCIÓ.
 1. PROPOSTA RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.
 1. PROPOSTA INICI EXPEDIENT PER ALINEAR PUNT C/URGELL.
 1. PROPOSTA CONTRACTACIÓ PER L’ESTUDI I ORIGEN DELS HABITANTS I FAMILIES DE BARBENS AL LLARG DE LA SEVA HISTÒRIA, LA SEVA RELACIÓ TEMPLARIA, HOSPITALARIA, JUEVA I LA SEVA CONNOTACIÓ MAÇÒNICA. HÀBITS ALIMENTARIS I D’HIGIENE.
 1. PROPOSTA CONTESTACIÓ EXPEDIENT ACA.
 1. PROPOSTA ACORD DE SUPORT A LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LES ARBREDES DEL CANAL D’URGELL I EL SEU ENTORN.
 1. INFORMES D’ALCALDIA.

 

L’Alcalde,                                                                              

José Luis Plaza Tolosa

Barbens, 8 d’abril de 2016

 

CONVOCATÒRIA PLE 4-2016

De conformitat amb allò establert en l'art. 95 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’art. 80 del ROF, us convoco a la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dia 12 d’abril de 2016, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 14 DE MARÇ DE 2016.
 1. INFORME DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2015.
 1. INFORMES SECRETARIA-INTERVENCIÓ.
 1. PROPOSTA RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.
 1. PROPOSTA INICI EXPEDIENT PER ALINEAR PUNT C/URGELL.
 1. PROPOSTA CONTRACTACIÓ PER L’ESTUDI I ORIGEN DELS HABITANTS I FAMILIES DE BARBENS AL LLARG DE LA SEVA HISTÒRIA, LA SEVA RELACIÓ TEMPLARIA, HOSPITALARIA, JUEVA I LA SEVA CONNOTACIÓ MAÇÒNICA. HÀBITS ALIMENTARIS I D’HIGIENE.
 1. PROPOSTA CONTESTACIÓ EXPEDIENT ACA.
 1. PROPOSTA ACORD DE SUPORT A LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LES ARBREDES DEL CANAL D’URGELL I EL SEU ENTORN.
 1. INFORMES D’ALCALDIA.

 

L’Alcalde,                                                                                     

José Luis Plaza Tolosa

Barbens, 8 d’abril de 2016

CONVOCATÒRIA PLE 5-2016

De conformitat amb allò establert en l'art. 95 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’art. 80 del ROF, us convoco a la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dia 5 de juliol de 2016, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 12 D’ABRIL I DE 30 DE MAIG DE 2016.
 1. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP CiU I ERC-AM DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL CONTRA LA REVISIÓ CADASTRAL DE LES CONSTRUCCIONS AGROPECUÀRIES.
 1. INFORME D’ALCALDIA.
 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.
 1. PRECS I PREGUNTES.

         L’Alcalde,                                                                                           

José Luis Plaza Tolosa

Barbens, 30 de juny de 2016

 

CONVOCATÒRIA PLE 6-2016

De conformitat amb allò establert en l'art. 95 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’art. 80 del ROF, us convoco a la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dia 22 de setembre de 2016, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 5 DE JULIOL DE 2016.
 1. APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2015.
 1. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A DESPESES DE REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2016-2017.
 1. APROVACIÓ DEL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES.
 1. PROPOSTA ACORD MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2-16
 1. INFORME D’ALCALDIA.
 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.
 1. PRECS I PREGUNTES.

L’Alcalde,                                                                                           

José Luis Plaza Tolosa

Barbens, 20 de setembre de 2016

 

CONVOCATÒRIA PLE 7-2016

De conformitat amb allò establert en l'art. 95 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’art. 80 del ROF, us convoco a la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dia 3 de novembre de 2016, a les 19:30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 22 DE SETEMBRE DE 2016.
 1. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2017.
 1. INFORME D’ALCALDIA.
 1. PRECS I PREGUNTES.

L’Alcalde,                                                                                           

José Luis Plaza Tolosa

Barbens, 31 d’octubre de 2016