La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

0 Registres carregats

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL 2022 A L'AJUNTAMENT DE BANYOLES

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL 2022 A L'AJUNTAMENT DE BANYOLES

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL

MODIFICACIÓ DEL NOMBRE DE LLOCS RESERVATS AL PERSONAL EVENTUAL PER AL MANDAT 2019-2023

 

APARTAT DEL PERSONAL EVENTUAL DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES:

TOTAL: 3.

1. Denominació: Coordinador de Patrimoni Cultural.

Àrea: Àrea de Serveis a les Persones. CULTURA I PATRIMONI CULTURAL

Nom i cognoms: Lluís Figueras Casademont.

Dedicació: completa. 37,5 hores/setmana

Retribució bruta anual: 31.914,03 € anuals a percebre en 14 mensualitats (grup A-1)

Funcions:
L’assessorament municipal en la gestió del recursos patrimonials i museístics de l’Ajuntament de Banyoles d’acord amb els següents objectius, entre d’altres que marqui la Corporació:
- Consolidar un sistema territorial de protecció, estudi, conservació i difusió del patrimoni cultural
- Potenciar polítiques municipals coherents, solides i integrals en relació al patrimoni cultural local.
- Establir mesures i propostes per a la seva protecció i conservació...
- Promoure la presa de decisions en benefici del patrimoni cultural en relació al planejament urbanístic municipal
- Assessorar i donar un servei tècnic arqueològic d’urgència al municipi
 

1. Denominació: Adjunt a Alcaldia

Àrea: ALCALDIA

Nom i cognoms: Diego Rodríguez Canti.

Dedicació: completa. 37,5 hores/setmana

Retribució bruta anual:  22.460,34 € anuals a percebre en 14 mensualitats (grup C-2)

Funcions: 

Assistència a la confecció de l’ Agenda de l’Alcalde i Regidors en funcions de representació de l’Alcalde.

- Suport a la tramitació administrativa i pressupostària del departament.

- Assistència a l’Alcalde en el desenvolupament de la seva activitat.

- Acompanyament a actes o esdeveniments que ho requereixi.

- Suport a la gestió ordinària dels assumptes que afectin a l’Alcaldia.

- Control de l’entrada de correspondència dirigida a l’Alcalde i redistribució a les regidories o serveis. 

 

1. Denominació del lloc: Assessor tècnic de serveis socials, acció comunitària, polítiques d'iguatat i salut

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES

NOM: No coberta

Dedicació: completa. 37,5 hores/setmana

Retribucions: 52.488,28 € anuals a percebre en 14 mensualitats

Atribucions/ funcions: assessorament especial en l'àmbit de serveis socials, acció comunitària, polítiques d'iguatat i salut.

 

LA INFORMACIÓ SOBRE EL LLOC DE TREBALL EVENTUAL DE COORDINADOR DE PATRIMONI CULTURAL

APROVACIÓ PEL PLE DEL LLOC DE TREBALL EVENTUAL D'ADJUNT D'ALCALDIA

APROVACIÓ PEL PLE DEL LLOC DE TREBALL EVENTUAL D'ASSESSOR TÈCNIC EN SERVEIS SOCIALS 

 

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS PER A PESONAL EVENTUAL (GENER DEL 2022)