No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la información pública tant a títol individual com en representació d’una persona jurídica constituïda legalment. Es pot exercir a partir dels 16 anys.

La sol.licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, indicant la informació sol.licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions.

No és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, però si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu, aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d’edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’ interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

https://balaguer.eadministracio.cat/info.0