Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

L'Ajuntament té creats diferents espais de participació adreçats a les associacions i a la població en general. Trobem:

Consell municipal de serveis socials

És l'òrgan consultiu, de deliberació i de participació comunitària sectorial que té com a objectius:

 • Crear un espai ampli i estable de reflexió, deliberació i consens sobre temes estratègics per al benestar social en matèria de serveis socials. Ha de ser prioritari tractar de les situacions de necessitat social.
 • Fomentar l'associacionisme i la interrelació ciutadana, i propiciar la participació i representació del teixit associatiu i dels ciutadans i ciutadanes.
 • Assessorar i donar elements per a la validació dels programes de les Administracions públiques al municipi en l'àmbit dels serveis socials.
 • Promoure la complementarietat i la sinèrgia entre les administracions públiques, les entitats privades, de caràcter social i mercantil, que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de serveis socials per tal que es donin respostes efectives a les necessitats i demandes dels ciutadans i ciutadanes.
 • Promoure l'ajuda mútua i la solidaritat.
 • Fomentar el compromís de la ciudania i afavorir la seva participació en la comunitat.
 • Promoure i reforçar les xarxes socials per afavorir la cohesió social.
 • Promoure la comunicació i la informació referent a les actuacions dels serveis socials.

 

Es composa de:

 • President/a, que correspon a l'Alcaldessa o al regidor/a en qui delegui.
 • Secretari, que serà el tècnic/a de serveis socials.
 • Vocals, que seran:
  • un representant designat per cada grup polític amb representació a l'Ajuntament, prèvia sol·licitud de participació.
  • un representant d'entitats o associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, prèvia sol·licitud de participació.
  • persones que vulguin participar a títol individual, prèvia sol·licitud de participació.

També son convidats al Consell: els responsables tècnics o càrrecs de l'Ajuntament dels àmbits d'educació, igualtat, joventut, infància i adolescència, diversitat i ciutadania, salut i hàbits saludables, seguretat ciutadana, pla de desenvolupament comunitari i habitatge.

 

Actualment, aquest consell no està actiu com a tal, però si que es celebren comissions que depenen d'ell.

 

Consell municipal d'Educació

És l'organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins de l'àmbit municipal i amb les competències que la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars. Es reuneix, com a mínim, trimestralment, però si es dona la necessitat es pot convocar un d'extraordinari. 

Els objectius d'aquest Consell son:

 • Disposar d'un espai de trobada de la comunitat educativa de Badia que li permeti tractar tots els temes d'importància relatius a l'educació al municipi.
 • Facilitar informació a tota la comunitat sobre les intervencions educatives al territori.
 • Vetllar per una correcta planificació educativa que respongui a les necessitats de la ciutat.

Està composat per:

 • Un representant de cada força política amb representació al consistori.
 • 7 membres del sector de Directors/res de Centres Educatius de primer cicle d'educació infantil i primària i d'Educació Secundària Obligatòria.
 • AFAs
 • 1 representant del Centre de formació d'adults
 • 1 representant del servei educatiu
 • 1 representant de l'EAP
 • L'inspector/a de zona
 • El tècnic/a LIC
 • 1 educador/a d'infància
 • 1 educador/a d'adolescència
 • 1 tècnic/a de l'àmbit d'educació 
 • 1 representant dels sindicats del sector d'ensenyament
 • Fins a 4 entitats del municipi, representades per un membre, que hagin demanat per instància participar al consell.
 • Fins a 4 ciutadans/es que hagin demanat per instància participar al consell.