En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

 

El Ple Municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la vila. A Badia del Vallès està integrat per 17 regidors i regidores i presidit per l'alcaldessa.

 

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

De forma ordinària, el Ple celebra les seves sessions el darrer dimarts de cada mes, a les 18:30h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.  Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l'alcaldessa o ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors i regidores.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania i també es pot seguir al Canal Plens municipal, al següent enllaç.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eva Menor Cantador

Eva Menor Cantador

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Josep Martínez Valencia

Josep Martínez Valencia

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Maria del Mar Bayona García

Maria del Mar Bayona García

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Iván Sanz Pérez

Iván Sanz Pérez

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mercedes Gibaja Pastor

Mercedes Gibaja Pastor

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Rafael Moya Camarón

Rafael Moya Camarón

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mª Encarnación Rodrigo Morales

Mª Encarnación Rodrigo Morales

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Samuel Aranda Horno

Samuel Aranda Horno

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mª José Infante Guadamuro

Mª José Infante Guadamuro

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Antonio García Barba

Antonio García Barba

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Isabel Negro García

Isabel Negro García

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Nerea García Guerrero

Nerea García Guerrero

Grup municipal Totes fem Badia

Veure fitxa
Foto Ana Maria Luque Martos

Ana Maria Luque Martos

Grup municipal Totes fem Badia

Veure fitxa
Foto Joana Robles Navarro

Joana Robles Navarro

Grup municipal VOX

Veure fitxa
Foto Miguel Ruiz Navarro

Miguel Ruiz Navarro

Grup municipal VOX

Veure fitxa
Foto Jaime Ridao Villalón

Jaime Ridao Villalón

Grup municipal Popular

Veure fitxa
Foto Roberto Castillo Ureña

Roberto Castillo Ureña

Grup municipal ERC

Veure fitxa
Funcions:

 

L'alcaldessa és la primera autoritat del municipi. També és la Presidenta de la Corporació i la Cap de l'administració municipal, i, com a tal, exerceix unes atribucions i competències regulades en el Reglament Orgànic Municipal. Hi ha algunes atribucions i competències de l'Alcaldessa que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori, però hi ha d'alters que no es poden delegar.

Son competències indelegables les següents: 

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Dictar bans.
 • Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercitar les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
 • Nomenar els/les tinents/es d'alcalde
 • Efectuar delegacions de les seves atribucions.
 • Designar els membres de la Junta de Govern Local

 

I son delegables:

 • Representar l'Ajuntament. Convocar i presidir les sessions de qualsevol òrgan municipal diferent del Ple i de la Comissió de Govern.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els ser­veis i obres municipals.
 • Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d'execució dels Pressupostos.
 • Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com els nomenaments i sancions del fun­cionariat que porti armes.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
 • Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni del 50 % del límit general aplicable a la contractació directa de conformitat amb el procediment legalment establert.
 • Atorgar les llicències.
 • Acomiadar el personal laboral, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament, a efectes de la seva ratificació.
 • Les que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals. 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eva Menor Cantador

Eva Menor Cantador

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Funcions:

 

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de govern municipal que, sota la presidència de l'alcaldessa, està integrat per un número de regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcaldessa, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

 • L'assistència a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l'alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui i les que li atribueixin les lleis. Les podeu trobar aquí.

Les sessions de la Junta de Govern Local es celebren cada dimecres a les 10h i no son públiques.

 

Si voleu conèixer les convocatòries i les actes de la Junta de Govern Local, cliqueu aquí

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eva Menor Cantador

Eva Menor Cantador

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Josep Martínez Valencia

Josep Martínez Valencia

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Maria del Mar Bayona García

Maria del Mar Bayona García

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Iván Sanz Pérez

Iván Sanz Pérez

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Rafael Moya Camarón

Rafael Moya Camarón

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mª Encarnación Rodrigo Morales

Mª Encarnación Rodrigo Morales

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Funcions:

Són  òrgans  unipersonals,  nomenats  i  cessats  lliurement  per  l'alcaldessa d'entre els membres de la Junta de Govern. El seu número no podrà excedir el dels membres d'aquesta.

A l'Ajuntament de Badia tenim 5 Tinents d'alcaldessa. El primer tinent d'alcaldessa te encomanada la coordinació del govern municipal mentre que les funcions dels altres quatre tinents i tinentes d'alcaldessa son la direcció, inspecció i impuls de cadascuna de les àrees organitzatives en què està estructurat aquest Ajuntament.

Així mateix, també substituiran a l'alcaldessa  en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta ( a la resolució 2023-0889, de 21 de juny, s'estableix l'ordre de prelació entre ells).

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Josep Martínez Valencia

Josep Martínez Valencia

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Maria del Mar Bayona García

Maria del Mar Bayona García

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Iván Sanz Pérez

Iván Sanz Pérez

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Rafael Moya Camarón

Rafael Moya Camarón

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mª Encarnación Rodrigo Morales

Mª Encarnación Rodrigo Morales

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Funcions:

Les comissions informatives, creades per acord de Ple de 5 de juliol de 2023, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics municipals i es reuneixen, com a mínim, una vegada al mes. Les presideix l'Alcaldessa, o el membre de la Corporació en qui delegui, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

També es convida a una representant de l'associació de veïns.

Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent serán l'estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia; en aquests dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent li sol·liciti dictamen.

La Comissió Informativa d'Economia i Serveis Centrals assumirà les competències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 212 del Reial Decret Legislatiu  2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova la Refosa de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, atribueixi a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions, com a Comissió Especial de Comptes.

A Badia, aquesta la Comissió de Serveis centrals es reuneix els dimarts de la setmana anterior al Ple, a les 17:00 hores, i les seves sessions no son obertes al públic.

Els àmbits que té assignats aquesta Comissió son els següents:

 • Promoció econòmica i ocupació.
 • Seguretat i convivència.
 • Hisenda i Serveis econòmics.
 • Gestió del patrimoni.
 • Comerç local.
 • Contractació i compres.
 • Recursos humans.
 • Informàtica i noves tecnologies de la informació.
 • Serveis generals i serveis jurídics. 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Josep Martínez Valencia

Josep Martínez Valencia

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mercedes Gibaja Pastor

Mercedes Gibaja Pastor

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Rafael Moya Camarón

Rafael Moya Camarón

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mª Encarnación Rodrigo Morales

Mª Encarnación Rodrigo Morales

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Antonio García Barba

Antonio García Barba

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Isabel Negro García

Isabel Negro García

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Nerea García Guerrero

Nerea García Guerrero

Grup municipal Totes fem Badia

Veure fitxa
Foto Miguel Ruiz Navarro

Miguel Ruiz Navarro

Grup municipal VOX

Veure fitxa
Foto Jaime Ridao Villalón

Jaime Ridao Villalón

Grup municipal Popular

Veure fitxa
Foto Roberto Castillo Ureña

Roberto Castillo Ureña

Grup municipal ERC

Veure fitxa
Funcions:

Les comissions informatives, creades per acord de Ple de 5 de juliol de 2023, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics municipals i es reuneixen, com a mínim, una vegada al mes. Les presideix l'Alcaldessa, o el membre de la Corporació en qui delegui, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

També es convida a una representant de l'associació de veïns.

Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent serán l'estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia; en aquests dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent li sol·liciti dictamen.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals assumirà, així mateix, les competències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 212 del Reial Decret Legislatiu  2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova la Refosa de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, atribueixi a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions, com a Comissió Especial de Comptes.

A Badia, aquesta Comissió es reuneix els dimarts de la setmana anterior al Ple, a les 17:30 hores, i les seves sessions no son obertes al públic.

Els àmbits que té assignats aquesta Comissió son els següents:

 • Promoció de la ciutat.
 • Planificació estratègia i agenda urbana.
 • Promoció cultural i festes locals.
 • Comunicació i imatge corporativa.
 • Protocol i relacions institucionals.
 • Transparència i bon govern.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
 • Oficina Municipal d'Informació a les persones Consumidores (OMIC).
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Josep Martínez Valencia

Josep Martínez Valencia

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Maria del Mar Bayona García

Maria del Mar Bayona García

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mercedes Gibaja Pastor

Mercedes Gibaja Pastor

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Rafael Moya Camarón

Rafael Moya Camarón

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Antonio García Barba

Antonio García Barba

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Isabel Negro García

Isabel Negro García

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Nerea García Guerrero

Nerea García Guerrero

Grup municipal Totes fem Badia

Veure fitxa
Foto Miguel Ruiz Navarro

Miguel Ruiz Navarro

Grup municipal VOX

Veure fitxa
Foto Jaime Ridao Villalón

Jaime Ridao Villalón

Grup municipal Popular

Veure fitxa
Foto Roberto Castillo Ureña

Roberto Castillo Ureña

Grup municipal ERC

Veure fitxa
Funcions:

Les comissions informatives, creades per acord de Ple de 5 de juliol de 2023, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics municipals i es reuneixen, com a mínim, una vegada al mes. Les presideix l'Alcaldessa, o el membre de la Corporació en qui delegui, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

També es convida a una representant de l'associació de veïns.

Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent serán l'estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia; en aquests dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent li sol·liciti dictamen.

 

A Badia, aquesta Comissió es reuneix els dimarts de la setmana anterior al Ple, a les 18:30 hores, i les seves sessions no son obertes al públic.

Els àmbits que té assignats aquesta Comissió son els següents:

 • Planificació i desenvolupament urbanístic
 • Regeneració urbana
 • Oficina local d'habitatge.
 • Transició ecològica i benestar animal.
 • Espai públic, serveis urbans i manteniment d'equipaments.
 • Merca públic.
 • Mobilitat i ciutat accessible.
 • Salut pública.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Josep Martínez Valencia

Josep Martínez Valencia

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mercedes Gibaja Pastor

Mercedes Gibaja Pastor

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Rafael Moya Camarón

Rafael Moya Camarón

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mª Encarnación Rodrigo Morales

Mª Encarnación Rodrigo Morales

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Antonio García Barba

Antonio García Barba

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Isabel Negro García

Isabel Negro García

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Ana Maria Luque Martos

Ana Maria Luque Martos

Grup municipal Totes fem Badia

Veure fitxa
Foto Joana Robles Navarro

Joana Robles Navarro

Grup municipal VOX

Veure fitxa
Foto Jaime Ridao Villalón

Jaime Ridao Villalón

Grup municipal Popular

Veure fitxa
Foto Roberto Castillo Ureña

Roberto Castillo Ureña

Grup municipal ERC

Veure fitxa
Funcions:

Les comissions informatives, creades per acord de Ple de 5 de juliol de 2023, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics municipals i es reuneixen, com a mínim, una vegada al mes. Les presideix l'Alcaldessa, o el membre de la Corporació en qui delegui, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

També es convida a una representant de l'associació de veïns.

Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent serán l'estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia; en aquests dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent li sol·liciti dictamen.

A Badia, aquesta Comissió es reuneix els dimarts de la setmana anterior al Ple, a les 18:00 hores, i les seves sessions no son obertes al públic.

Els àmbits que té assignats aquesta Comissió son els següents:

 • Benestar social.
 • Igualtat i drets civils.
 • Gent gran i dependència.
 • Intervenció socioeducativa.
 • Promoció de l'èxit escolar i Pla educatiu d'entorn.
 • Cicles de vida.
 • Participació ciutadana i Acció comunitària inclusiva.
 • Promoció de l'activitat física esportiva, hàbits saludables i envelliment actiu.
 • Inclusió social i accessibilitat universal.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Iván Sanz Pérez

Iván Sanz Pérez

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mercedes Gibaja Pastor

Mercedes Gibaja Pastor

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Rafael Moya Camarón

Rafael Moya Camarón

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Samuel Aranda Horno

Samuel Aranda Horno

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Mª José Infante Guadamuro

Mª José Infante Guadamuro

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Isabel Negro García

Isabel Negro García

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Ana Maria Luque Martos

Ana Maria Luque Martos

Grup municipal Totes fem Badia

Veure fitxa
Foto Joana Robles Navarro

Joana Robles Navarro

Grup municipal VOX

Veure fitxa
Foto Jaime Ridao Villalón

Jaime Ridao Villalón

Grup municipal Popular

Veure fitxa
Foto Roberto Castillo Ureña

Roberto Castillo Ureña

Grup municipal ERC

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Portaveus és un òrgan integrat pels portaveus designats per cada grup polític amb representació municipal.

 

Les seves funcions son les següents:

 • Assessorar l'alcaldessa, quan s'hagin d'adoptar decisions de caràcter institucional.
 • Conèixer abans de la celebració dels Plens, les mocions o interpel·lacions que els grups municipals hagin preparat i no estiguin específicament recollides a l'ordre del dia.
 • Conèixer les preguntes orals i escrites que es formulin durant el desenvolupament del Ple.
 • Consensuar temes confrontats sobre els quals seria bo obtenir unanimitat de vot.

De manera ordinària es reuneix el dijous anterior a la celebració del ple, a les 17h.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eva Menor Cantador

Eva Menor Cantador

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Rafael Moya Camarón

Rafael Moya Camarón

Grup Municipal Socialista de Badia - Candidatura de Progrés

Veure fitxa
Foto Nerea García Guerrero

Nerea García Guerrero

Grup municipal Totes fem Badia

Veure fitxa
Foto Joana Robles Navarro

Joana Robles Navarro

Grup municipal VOX

Veure fitxa
Foto Jaime Ridao Villalón

Jaime Ridao Villalón

Grup municipal Popular

Veure fitxa
Foto Roberto Castillo Ureña

Roberto Castillo Ureña

Grup municipal ERC

Veure fitxa