Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

 

Ens indica l'endeutada que està la Corporació, en relació amb els seus ingressos corrents. En aquest sentit, la Llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2013 (prorrogada de forma indefinida per a exercicis posteriors), estableix un límit màxim d'endeutament fixat en els següents barems:

- Límit sense autorització: fins al 75% dels seus ingressos corrents.

- Límit amb autorització: fins al 110% dels seus ingressos corrents.

 

Ajuntament de Badia del Vallès
  2019 2020 2021
Deute a llarg termini Valor Valor Valor
Ingressos corrents 13.236.239,04 12.790.235,56 13.155.362,08
Deute viu 166.762,00 134.505,00 95.957,00
% Deute viu / Ingressos corrents 1,26% 1,05% 0,73%
Límit legal (110%) 14.559.862,94 14.069.259,12 14.470.898,29
% Marge límit legal 108,74% 108,95% 109,27%

 

 

Evolució de l'endeutament