La FUE és l'espai físic i virtual des d'on podeu fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de l'Administració responsable.

Canal Empresa
Cerca guiada de tràmits

Consultar la cerca guiada de tràmits

Iniciar la tramitació electrònica dels tràmits següents:
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables.
Comunicació prèvia d'obertura
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Consulta prèvia de classificació de l'activitat
Declaració responsable d'obertura
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial
Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Llicència ambiental (Annex II)
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats