En aquest apartat trobareu una relació actualitzada de les dades i documents de què pot disposar el vostre ens i dels que podeu obtenir per mitjans electrònics d’altres administracions.

Catàleg municipal de dades i documents interoperables

El Catàleg Municipal de Dades i Documents Interoperables identifica aquelles dades i documents d'altres administracions públiques, les quals l’Ajuntament podrà consultar electrònicament i, en conseqüència, no caldrà que les persones físiques i jurídiques els aportin en les tramitacions amb l’Ajuntament.

L’Ajuntament, sempre que existeixi habilitació legal, consultarà aquestes dades, excepte que hi consti l’oposició expressa per part de la persona interessada durant la tramitació del procediment concret.

El Catàleg Municipal s’anirà ampliant de forma progressva, tant pel que fa a la incorporació de noves consultes de dades i documents, com en la seva concreta aplicació en la tramitació administrativa.

Id.
DDI

Tràmit / procediment

Dades o documents interoperables

Organisme cedent

Producte - modalitat de dades a consultar

Finalitat legitimada

Codi formulari

1

Modificació cens d’animals de companyia per canvi de domicili

Dades canvi de domilici

Ajuntament de Badalona

Domicili empadronament

Gestió de registres

 

F0003

 

2

Contractació pública

Deutes TGSS

Tresoreria General de la Seguretat Social

Situació del deute

 

Contractació pública

 

 

3

Contractació pública

Deutes AEAT

Agència Estatal de l'Administració Tributària

Obligacions tributàries per a contractació amb les administracions públiques

Contractació pública

 

 

4

Registre Municipal Associacions

Dades estatuts

Departament de Justícia (GENCAT)

Dades d'estatuts

Gestió de registres

 

F0099

 

5

Registre Municipal Associacions

Dades entitats

Departament de Justícia (GENCAT)

Dades de l'entitat

 

Gestió de registres

 

F0099

 

6

Registre Municipal Associacions

Dades inscripció

Departament de Justícia (GENCAT)

Dades d'inscripció

Gestió de registres

 

F0099

 

7

Bonificació de l’IBI per a famílies nombroses

Títol família nombrosa

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (GENCAT)

Títol de família nombrosa

 

Gestió i recaptació d'ingressos públics en període voluntari

F0083

 

8

Bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica

Dades vehicle

Dirección General de Tráfico

Consulta al registre de Vehicles / Dades primera matriculació / Fitxa tècnica del vehicle

Gestió i recaptació d'ingressos públics en període voluntari

F0078

 

9

Bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica: vehicle històric o matriculat fa més de 25 anys

Dades vehicle

Dirección General de Tráfico

Consulta al registre de Vehicles / Dades primera matriculació / Fitxa tècnica del vehicle

Gestió i recaptació d'ingressos públics en període voluntari

F0080

 

10

Exempció per discapacitat: IVTM

Grau de discapacitat

 

Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal – SISPAP

Discapacitats (SISPAP)

 

Gestió i recaptació en període voluntari

 

F0082

 

11

Pre-inscripció llars d’infants públiques

 

Grau de discapacitat

Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal – SISPAP

Discapacitats (SISPAP)

 

Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats

 

F0090

 

12

Pre-inscripció llars d’infants públiques

 

Títol família monoparental

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (GENCAT)

Títol de família monoparental

 

Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats

 

F0090

 

13

Pre-inscripció llars d’infants públiques

 

Títol família nombrosa

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (GENCAT)

Títol de família nombrosa

 

Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats

 

F0090

 

14

Llicència per la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos

 

Inexistència d’antecedents penals

Ministerio de Justícia

Inexistència d’antecedents penals

Autoritzacions i llicències

 

F0005

15

Renovació de l'autorització de la parada d'encants

Deutes TGSS

Tresoreria General de la Seguretat Social

Situació del deute

 

Autoritzacions i llicències

 

16

Renovació de l'autorització de la parada d'encants

Deutes AEAT

Agència Estatal de l'Administració Tributàri

Obligacions tributàries per a contractació amb les administracions públiques

Autoritzacions i llicències

 

 

17

Targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució

 

Grau de discapacitat

 

Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal – SISPAP

Discapacitats (SISPAP)

 

Prestacions socials

 

F0098

 

18

Prestacions socials

 

Dades cadastrals

 

Dirección General del Cadastro

Cadastre

 

Prestacions socials

 

 

19

Prestacions socials

Depedència

Dependència (IMSERSO)

Nivell i grau de dependència

Prestacions socials

 

20

Prestacions socials

Alta Laboral

 

Tresoreria General de la Seguretat Social

Alta laboral a data concreta

Prestacions socials

 

21

Prestacions socials

Grau de discapacitat

 

Discapacitats (SISPAP)

Discapacitat

Prestacions socials

 

22

Prestacions socials

Dades identitat

Dirección General de la Policia

Identitat (sense dades de residència)

Prestacions socials

 

23

Prestacions socials

Prestacions per desocupació

Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

Prestacions per desocupació (SEPE)

Prestacions socials

 

24

Prestacions socials

Prestacions socials públiques

 

Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

Prestacions socials públiques (INSS)

 

Prestacions socials

 

25

Prestacions socials

Defuncions

Registre Civil

 

Consulta de defuncions

Prestacions socials

 

26

Prestacions socials

Matrimonis

Registre Civil

Consulta de matrimonis

Prestacions socials

 

27

Prestacions socials

Naixements

Registre Civil

Consulta de naixements

Prestacions socials

 

28

Prestacions socials

Renda (AEAT)

 

Agència Estatal de l'Administració Tributària

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Prestacions socials

 

29

Prestacions socials

Renda (AEAT)

 

Agència Estatal de l'Administració Tributària

Certificat de renda per a prestacions socials

Prestacions socials

 

30

Prestacions socials

TGSS – Vida laboral

 

Tresoreria General de la Seguretat Social

Vida laboral

Prestacions socials

 

31

Processos selectius Guàrdia Urbana

Inexistència d’antecedents penals

Ministerio de Justícia

Antecedents penals

Processos selectius