Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

TÍTOL SEGON DE L’ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

Article 8.- Codi ètic dels membres de la Corporació

8.1. L’alcalde o l’alcaldessa i els regidors i les regidores treballaran en estreta col·laboració amb tot el personal de l’Ajuntament i els seus organismes per tal de garantir la defensa de l’interès públic, la qualitat dels serveis, l’impuls de la modernització de l’administració municipal i la correcció de les desigualtats socials existents i dels desequilibris entre els barris.

8.2. L’alcalde o l’alcaldessa s’esforçarà per complir lleialment els compromisos inclosos en el Pla de Govern, i estarà obligat a informar del nivell d’execució a l’acabament del mandat. Aquest Pla de Govern no pot estar en contradicció amb el programa electoral que es va presentar als electors, en cas contrari, hauran d’explicar a l’inici del mandat els motius dels canvis substancials de criteris i projectes que s’hagin produït.

8.3. Les relacions entre els components del Govern municipal es regiran pels principis de lleialtat, solidaritat i respecte a les decisions adoptades, mantenint la discreció sobre les deliberacions que es produeixin.

8.4. Els membres de la Corporació municipal evitaran els insults i les desqualificacions personals cap a qualsevol regidor de la Corporació i cap a la ciutadania en general, i utilitzaran un to respectuós i responsable en les seves intervencions i declaracions. En el desenvolupament de les seves funcions, hauran d’utilitzar i aportar dades rigoroses que avalin les seves posicions.

8.5.. Per tal de respectar la decisió dels votants i com actitud de rebuig al transfugisme, els membres de la Corporació mantindran, durant el mandat, la seva pertinença al grup  municipal format per la llista en la qual van resultar electes.

8.6. Els membres de la Corporació no participaran en l’adopció de mesures o acords que els concedeixin un avantatge personal o professional, tant pel que fa a l’Ajuntament i les  entitats públiques, com en aquelles entitats o societats en les quals es participi com a membres de la Corporació o existeixin relacions contractuals.

8.7. No s’acceptaran regals de caràcter significatiu que vagin més enllà dels usos socials habituals, ni compensacions o favors que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions.

Article 9.- Exigència de responsabilitat:

9.1. Els membres de la Corporació no ostentaran cap fur especial, i les seves responsabilitats els seran exigides davant els Tribunals de Justícia competents i pel procediment ordinari aplicable.

A aquests efectes, i sense perjudici d’altres responsabilitats amb les quals poguessin incórrer, els membres de la Corporació seran responsables dels acords dels òrgans col·legiats que haguessin votat a favor, així com dels actes i omissions realitzats en l’exercici del càrrec, susceptibles de generar responsabilitat administrativa, civil o penal.

9.2. L’Ajuntament, mitjançant acord plenari, i prèvia instrucció del procediment legalment establert, podrà exigir d’ofici, dels seus membres corporatius, la responsabilitat en la qual haguessin incorregut per dol, culpa o negligència greus, quan com a conseqüència d’això s’haguessin vist obligat a indemnitzar als lesionats. També podrà l’Ajuntament exigir aquesta responsabilitat dels membres de la Corporació, seguint per això, idèntic procediment, pels danys i perjudicis que aquests causessin als béns o drets de titularitat municipal, quan concorreguessin les mateixes circumstàncies de dol, o culpa o negligència greus.

9.3. El disposat en els paràgrafs anteriors, s’entén sense perjudici de passar, quan procedeixi, el tant de culpa corresponent als Tribunals competent.