Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Data Títol Descripció Documents
19-03-2015 Auditoria de Reactivació Badalona, S.A. - 2014 Informe d'auditoria independent de comptes anuals Auditoria_Comptes_14_Rebasa
28-03-2014 Auditoria Marina Badalona SA Informe d'auditoria independent, comptes anuals abreujats i informe de gestió 2014 Auditoria_Comptes_14_Marina
25-04-2015 Auditoria 2014 ENGESTUR S.A. Informe d'auditoria, comptes de comptes anuals i informe de gestió del 2014 d'ENGESTUR Auditoria_Comptes_14_Engestur
19-04-2015 Auditoria 2014 de Badalona Serveis Assistencials SA Informe auditoria 2014 de Badalona Serveis Assistencials SA Auditoria_Comptes_14_BSA
16-01-2015 Auditoria 2014 Badalona Comunicació SA Informe auditoria i comtpes anuals abreujats a 31/12/14 Auditoria_Comptes_14_Badalona_Comunicacio
14-04-2015 Auditoria 2014 Badalona Cultura SL Informe d'auditoria dels comptes anuals que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2014, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis de patrimoni net, l'estat de flusos d'efectiu i memories Auditoria_Comptes_14_Badalona_Cultura