Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

29-03-2017 89/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona

Tipus Contra la desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pels reclamants a conseqüència dels perjudicis derivats dels sorolls i vibracions emeses per les activitats del Local del Casal d'Avis de (...).

Documents Sentencia_89-17.pdf

29-02-2016 56/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 Barcelona

Tipus Desestimació el recurs de reposició formulat pel recurrent i es confirma la sanció imposada, per import de 201 euros, per una infracció de l’Ordenança de Civisme per penjat cartells a les parets de l'Avinguda Martí Pujol de Badalona el dia 13/06/2013.

Documents Sentencia_56-2016.pdf

08-07-2015 198/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 17 Barcelona

Tipus Desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial

Documents Sentencia_198-2015.pdf

11-01-2016 5/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 13 - Barcelona

Tipus Desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pel reclamant pels danys que va patir el dia 29/12/2011 a la carretera N-II direcció Mataró en un accident amb bicicleta.

Documents Sentencia_5-2016.pdf

19-02-2016 48/16

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 Barcelona

Tipus Desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la sanció per infracció de circulació de data 19/12/2013, per estacionar en un pas per a minusvàlids al carrer Alfons XII amb Juli Galvez Brusson.

Documents Sentencia_48-16.pdf

10-11-2016 232/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona

Tipus Desestimació presumpta per silenci administratiu negatiu de la sol·licitud d’indemnització en procediment de responsabilitat patrimonial per vulneració de l’Ordenament Comunitari.

Documents Sentencia_232-2016.pdf

11-02-2016 22/16

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 Barcelona

Tipus Desestimació reclamació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada per la reclamant.

Documents Sentencia_22-2016.pdf

26-01-2016 65

Òrgan Tribunal Superior de Justicia de Catalunya . Sala Contenciós Administrativa. Secció 1

Tipus Desestimatòria del recurs de reposició interposat contra les liquidacions corresponents al primer, segon, tercer i quart trimestre de l'exercici 2012 de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic municipal a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament.

Documents Sentencia_65.pdf

18-12-2014 313/2014

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 11 Barcelona

Tipus El certificat de l'interventor de l'Ajuntament de Badalona pel que es refusa la sol·licitud de certificat individual de reconeixement d'obligacions pendents de pagament per import total de 462.026,51 euros

Documents Sentència 313

08-07-2015 166/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 3 Barcelona

Tipus El Sr sol·licita en la seva demanda la devolució de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana ...i l’anul·lació de la sanció corresponent .... Pujol amb Conflent.

Documents Sentència 166-2015

24-01-2019 2019/17

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona

Tipus GENERALI ESPAÑA, S.A contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a la vivenda situada al carrer (...) a resultes de l'embussament que en data 02.05.2016 es va produir provinent de la conducció de la xarxa pública.

Documents Sentencia_17-19.pdf

19-01-2017 13/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona

Tipus L'acte administratiu presumpte negatiu en relació als danys i perjudicis com a conseqüència de la caiguda que va tenir la reclamant el dia 13-2-2013 produïda per introduir el peu esquerre en el forat de subministrament d'aigua existent a la vorera del carrer Guifré número 869.

Documents Sentencia_13-2017-JCA2.pdf

16-02-2016 51/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona

Tipus L'Ajuntament de Badalona en reclamació de la suma de 5000 euros per la responsabilitat patrimonial amb motiu de les lesions sofertes pel fill menor de la reclamant quan el dia 17.08.2010, a la confluència dels carrers de Cáceres i Simancas de Badalona, li va caure la copa d'un arbre a sobre.

Documents Sentencia_51-2016.pdf

08-02-2016 127

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciós Administrativa. Secció 1

Tipus L'Ordenança Fiscal número 24 reguladora de la "Taxa per us privatiu del vol, sòl i subsòl del domini públic a favor de les empreses explotadores de subministrament" exercici 2014 publicada al BOPB en data 31 de desembre de 2013.

Documents Sentencia_127.pdf

09-03-2016 68/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 Barcelona

Tipus La denegació presumpta, per silenci administratiu, de la sol·licitud de nul·litat de les sancions interposades per l´Ajuntament de Badalona al rebre, el demandant, una inspecció sanitària a la carnisseria de la seva propietat.

Documents Sentecnia 68_2016

20-10-2017 220/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona

Tipus La desestimació del recurs de reposició formulat pel reclamant contra la liquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, rebut amb clau ORGT 01316043-6365, que grava la transmissió de la finca situada al carrer (...), amb referència cadastral (...).

Documents Sentencia_220-17.pdf

22-12-2015 304/2015

Òrgan Jutjat contenció administratiu 14 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de la caiguda que va patir el dia 16/04/2013 al pas de vianants situat a la confluència de l'Avinguda Mònaco amb Torrent d'en Grau.

Documents Sentencia 304_2015

15-12-2015 249/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 4 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de l'accident de motocicleta que va patir el dia 23/12/12 quan circulava per la Plaça Salvador Dalí de Badalona.

Documents Sentencia 249_14

07-06-2016 175/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu num. 2 - Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant pels danys i perjudicis soferts al caure de la seva motocicleta el dia 6 d'abril de 2014

Documents Sentència 175-16

11-07-2018 293/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de la caiguda que va patir, el dia 28.10.2013, davant la parròquia de Sant Roc, a la confluència del carrer Córdoba amb carrer Jumilla, degut al mal estat de la pavimentació.

Documents Sentencia_293-18.pdf

16-02-2016 41/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir la filla dels reclamants, menor d'edat, en l'accident ocorregut el dia 10.05.2013 en les festes de maig de Badalona quan a la menor li va caure a sobre una bola de foc que li va causar cremades de consideració a la mà dreta i a la cara.

Documents Sentencia_41-2016.pdf

21-09-2015 225/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 10 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pel reclamant com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en l'accident ocorregut amb el seu vehicle matrícula, quan el dia 19 de juliol de 2006, circulant per la Plaça Medicina de Badalona va col·lisionar contra un sortint de la vorera, provisional, i que no estava senyalitzat.

Documents ST_225_15

02-10-2015 250/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 3 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició presentat davant la desestimació per acte presumpte de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 16/05/2012 pels danys que va patir el vehicle del Sr. quan en data 24/12/2011 una pilona mòbil, existent en la confluència del carrer Enginyer Deulofeu amb Av. Alfons III, no funcionava correctament i es va aixecar impactant amb els baixos del cotxe del reclamant.

Documents Sentència 250_2015

20-07-2015 198/2015

Òrgan Jutjat conteciós administratiu 17 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels reclamants pels danys ocasionats al Peugeot matrícula, propietat de, i al Peugeot 306 matrícula, propietat en aquell moment de, en data 20 d'octubre de 2012, a l'Avinguda Puigfred de Badalona, per la caiguda d'un fanal degut al mal estat de la base del mateix.

Documents Sentència 198_2015

10-08-2016 164/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació patrimonial presentada el 25 d'octubre de 2010 pels danys i perjudicis derivats de la caiguda soferta el dia 19 de gener de 2010 al carrer Rafael Casanova núm. 1 de Badalona.

Documents Sentencia_164-2016.pdf

04-02-2016 230/2014-3

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada per la reclamant pels danys soferts a conseqüència de la caiguda soferta el dia 4 d'octubre de 2012 a l'alçada, aproximadament del número 2 del carrer Verdi de Badalona, degut al mal estat de la vorera. La caiguda li va provocar esquinçament al turmell i contusió al genoll

Documents Sentencia 230_2014-3

04-02-2016 27/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada per la reclamant pels danys soferts a conseqüència de la caiguda soferta el dia 4 d'octubre de 2012 a l'alçada, aproximadament del número 2 del carrer Verdi de Badalona, degut al mal estat de la vorera. La caiguda li va provocar esquinçament al turmell i contusió al genoll.

Documents Sentencia_27-2016.pdf

17-06-2015 149/2015

Òrgan Jutjat concenciós Administratiu 5 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la reclamant pels danys soferts a conseqüència de la caiguda que va patir en data 27/06/2007 a l'alçada del número 103 de l'Av. Marquès de St.Mori

Documents Setència 149_2015

14-07-2015 172/2015

Òrgan Jutjat contenció 5 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació presentada per la demandant pels danys soferts en caure a la zona ajardinada de la Carretera Antiga de València amb C/ Provença el dia 1 d'agost de 2008.

Documents Sentencia 172_2015

25-05-2016 88/16

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu del recurs de reposició interposat per la recurrent contra la resolució de 09/12/2013 d’assignació de retribucions.

Documents Sentencia_88-16.pdf

21-11-2017 259/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta a les al·legacions formulades pel reclamant a la imposició de sanció de circulació per estacionar a una zona senyalitzada amb marca groga longitudinal continua, el dia 02/02/2016 al carrer Molí de la Torre número 117 de Badalona

Documents Sentencia_259-17.pdf

29-07-2015 173/2015

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra la desestimació del recurs de reposició en matèria de policia administrativa d'àmbit local per incompliment de l'ordenança de civisme.

Documents Sentencia_173-2015.pdf

27-06-2016 221/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 12 Barcelona

Tipus La desestimació presumpta del recurs de reposició interposat la contra la desestimació de devolució de les quantitats ingressades de més, en les liquidacions de l´Impost sobre Béns Immobles dels exercicis 2010-2013, de la finca del carrer XXX, de Badalona (referència cadastral XXX) ja que la finca estava valorada amb un import superior al que li correspondria pels metres quadrats de superfície.

Documents Sentència 221_16

23-02-2016 54/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 Barcelona

Tipus La desestimació presumpta del recurs de reposició presentat contra l'acord de l'Ajuntament ple de data 30/09/2014 de modificació del número i característiques del personal eventual i especial assessorament i el número i característiques del personal directiu.

Documents ST_54_2016

09-05-2016 153/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 12 Bracelona

Tipus La desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació patrimonial formulada pels danys físics patits per la reclamant i pels danys que va patir el seu ciclomotor matrícula XXX quan en data 18/01/2013

Documents Sentencia 153-16

12-02-2018 34/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels problemes d'humitats que afecten al local de la seva propietat, concretament degut a l'enjardinament d'una part del Carrer Progrés, 7 de Badalona.

Documents Sentencia_34-18.pdf

25-09-2018 232/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la petició formulada pel reclamant en data 16.10.2017 per la qual se li denega el gaudi dels dies 18 a 22 d'octubre com a permís retribuït per ingrés hospitalari de familiar de primer grau (mare).

Documents Sentencia_232-18.pdf

27-09-2018 172/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Tipus la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys causats a la seva motocicleta matrícula (...) quan el dia 19.12.16 li va caure un arbre a sobre.

Documents Sentencia_172-18.pdf

13-02-2018 28/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts el dia 23.05.16 quan, circulant amb la motocicleta matrícula (...), va patir una caiguda a la Riera Canyadó de Badalona.

Documents Sentencia_ 28-18.pdf

26-09-2017 166/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts per causa de la caiguda que va tenir el dia 16/11/15 amb la motocicleta de la seva propietat quan circulava pel carrer Anselm Clavé de Badalona.

Documents Sentencia_166-17.pdf

26-01-2018 20/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Axa Seguros Generales, S.A., a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a la vivenda d’un assegurat quan el dia 30/01/2015 va caure un arbre sobre el terrat del seu habitatge situat a (...).

Documents Sentencia_ 20-18.pdf

26-02-2018 29/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per CATALANA OCCIDENTE a conseqüència dels danys i perjudicis soferts el dia 08.02.16 a l'edifici de la Comunitat de Propietaris del carrer (...) quan a la via pública es va produir una cremada de contenidors que va afectar a la façana provocant trencament de vidres i conducte de l'aire condicionat.

Documents Sentencia_29-18.pdf

14-12-2017 243/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Comunitat de Propietaris (...), a resultes del sinistre de gener de 2015 (retrocés d'aigües provinents dels desaigües de la zona enjardinada central) que va ocasionar danys a les parets i a les rampes d'accés del pàrquing de la comunitat.

Documents Sentencia_243-17.pdf

12-02-2018 19/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a causa de la caiguda que va patir el dia 27.10.15 al carrer Francesc Layret a l'alçada de l'edifici "El Viver" de l'Ajuntament de Badalona.

Documents Sentencia_19-18.pdf

08-05-2018 75/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a resultes de la caiguda que va patir el 05/06/15 a l'alçada del número 66 del carrer Anna Tugas, de Badalona.

Documents Sentencia_75-18.pdf

13-12-2017 317/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a resultes de la caiguda que va patir el 13/05/16 a l'alçada del nº 49 de la Rambla St. Joan de Badalona.

Documents Sentencia_317-17.pdf

15-05-2018 81/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a resultes de la caiguda que va patir el 21/12/12 al carrer Progrés cantonada amb carrer Sant Ignasi de Loiola, de Badalona.

Documents Sentencia_81-18.pdf

03-10-2018 209/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys que va patir el vehicle Opel Astra matrícula (...) quan, el dia 14.05.15, estant estacionat davant dels números 79-81 del carrer Saragossa li va caure a sobre una branca de grans dimensions.

Documents Sentencia_209-18.pdf

08-07-2015 206/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 17 Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació patrimonial interposada per la reclamant pels danys i perjudicis conseqüència de la caiguda soferta el dia 14 de maig de 2008 al carrer Mina.

Documents Sentència 206-15

01-09-2016 178/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en l'accident ocorregut el dia 19/12/2014 amb el vehicle matrícula XXX al carrer Cerdanya de Badalona.

Documents Sentencia_178-2016.pdf

22-10-2018 203/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir la finca situada a l'Avinguda Lloreda,95 quan el dia 20.12.16, degut al fort vent que bufava, va caure un arbre sobre la façana del primer pis.

Documents Sentencia_203-18.pdf

21-01-2019 2019/15

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts en l'accident de motocicleta matrícula (...) que va patir el dia 19.04.16 a l'alçada del número 62 del carrer Porvenir de Badalona.

Documents Sentencia_15-19.pdf

11-10-2018 219/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts per la caiguda que va patir el dia 26.09.15 a l'Avda. Conflent de Badalona.

Documents Sentencia_219-18.pdf

08-02-2019 2019/26

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pels danys que va patir el vehicle matrícula (...), assegurat per Axa Seguros Generales S.A de Seguros y Reaseguros, quan el dia 22.03.2017, circulant pel carrer Ciència de Badalona, davant del número 11, va passar per sobre d'una tapa de clavegueram que estava fracturada i el vehicle esmentat va patir danys a un pneumàtic.

Documents Sentencia_26-19.pdf

17-01-2018 36/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per GENERALI ESPAÑA, S.A pels danys i perjudicis soferts al local (...) el dia 06/02/2015 a conseqüència de la cremada d'un contenidor situat davant de l'edifici (...).

Documents Sentencia_36-18.pdf

18-12-2018 249/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per GENERALI ESPAÑA, S.A pels danys i perjudicis soferts el dia 25.12.16 al local del negoci (...) situat al Centre Comercial Màgic Badalona, per causa de la inundació provocada per una obturació en una conducció de desguàs, propietat de l'Ajuntament de Badalona.

Documents Sentencia_249-18.pdf

31-10-2016 276/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys que es van produir als vidres de l'aparador de la seva botiga, a causa dels focs artificials i pirotècnica utilitzats durant el correfoc de les festes de maig de l'any 2015.

Documents Sentencia_276-2016.pdf

20-04-2018 82/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en la caiguda soferta el dia 27/07/2013 al Parc de Montigalà de Badalona.

Documents Sentencia_82-18.pdf

16-03-2018 116/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a resultes de la caiguda que va patir el dia 28.06.2016 al Passatge de St. Elías de Badalona, al costat de la part del darrera de l'escola Mare de Déu de l'Assumpció.

Documents Sentencia_116-18.pdf

23-11-2018 263/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts per la caiguda que va patir el dia 12.02.17 al carrer Salvador Espriu de Badalona.

Documents Sentencia_263-18.pdf

25-02-2019 51/2019

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts per una caiguda que va patir el dia 24.11.2016 a l'alçada del número 55 del c/ Provença de Badalona.

Documents Sentencia_51-19.pdf

25-01-2017 30/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant pels danys i perjudicis que el dia 29/11/2010 va patir la seva mare quan va caure al carrer Sant Lluc de Badalona degut al mal estat de la via pública.

Documents Sentencia_30-2017.pdf

18-06-2018 135/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant pels danys i perjudicis soferts per causa de la caiguda que va patir el dia 10.12.2016 al Passeig Olof Palme de Badalona.

Documents Sentencia_135-18.pdf

09-11-2015 193/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 1 Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pel reclamant pels danys i perjudicis conseqüència de l'accident patit amb la seva motocicleta el dia 15 de març de 2012 a l'Avinguda Martí Pujol amb Conflent.

Documents Sentencia 193_2015

11-07-2016 212/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir, amb la seva motocicleta, el dia 21/01/14 a la carretera de Can Ruti de Badalona.

Documents Sentencia_212-2016.pdf

29-12-2017 285/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la responsabilitat patrimonial formulada pel recorrent a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a causa de la caiguda que va tenir el dia 22 de desembre del 2015 a la Plaça Vaixell Maria Assumpta de Badalona.

Documents Sentencia_285-17.pdf

10-01-2017 13/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys soferts per la demandant en caure el 22 de febrer de 2009 al carrer Vidal i Barraquer a causa del mal estat de la calçada.

Documents Sentencia_13-2017 JCA16.pdf

02-07-2018 168/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, del recurs de reposició formulat per la reclamant contra la Resolució del regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica, de data 13.01.17, per la qual es resol adscriure a la recorrent, pel sistema extraordinari de mobilitat del lloc, al Departament de Serveis Territorials del Servei Cultura i Ciutadania de l'Ajuntament de Badalona, amb efectes del dia 15 de gener de 2017.

Documents Sentencia_168-18.pdf

24-01-2019 22/2019

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona

Tipus La desestimació tàcita de la petició formulada per l'actor en data 05.09.2016 per tal que es retornés, per indeguda, la liquidació de la taxa de retirada del vehicle matrícula (...) girada en data 16.03.16.

Documents Sentencia_22-19.pdf

19-07-2018 176/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant pels danys ocasionats, el dia 16/09/2015, al vehicle matrícula (...) quan circulava pel carrer Cadaqués i a l'arribar a l'alçada del carrer Diagonal de la Costa Brava no va poder evitar passar per sobre d'un embornal que es trobava en mal estat.

Documents Sentencia_176-18.pdf

05-02-2018 28/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu negatiu, de la reclamació d'abonament de danys personals en servei actiu dels funcionaris de la policia local de Badalona, amb TIP 386 i 399.

Documents Sentencia_28-18.pdf

04-07-2017 138/17

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu negatiu, del recurs extraordinari de revisió, presentat el 24/07/2015, contra la resolució de la regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans de l'Ajuntament de Badalona, de data 17/11/2014.

Documents Sentencia_138-17.pdf

04-05-2016 90/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 4 - Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir el Sr. XXX en l'accident que va tenir amb el seu vehicle matrícula XXX, el dia 11 de juliol de 2014

Documents Sentencia 90-16

14-06-2016 202/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant com a conseqüència dels danys que va patir el vehicle matrícula XXX el dia 15/12/13 al carrer Ramon Llull amb Enginyer Deulofeu.

Documents Sentencia_202-2016.pdf

08-03-2017 64/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant amb motiu dels perjudicis soferts a causa de les obres que s'estaven realitzant el dia 10/06/15 al carrer Montalegre i a conseqüència de les quals la façana del seu habitatge va patir una sèrie de danys.

Documents Sentencia_64-2017.pdf

19-05-2016 128/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en la caiguda soferta el dia 29/05/2013 davant del número 563 de l'avinguda Alfons XIII de Badalona.

Documents Sentencia_128-2016.pdf

28-06-2016 169/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 7 Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en la caiguda soferta el dia 30/06/2010

Documents Sentencia 169_16

17-02-2017 48/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Badalona per danys i perjudicis de data 30/12/2014 (no reconeixement i/o aplicació de l’IPC en la prestació de servei de consergeria d'instal·lacions esportives del municipi de Badalona prorrogat obligatòriament per l'Ajuntament de Badalona).

Documents Sentencia_48-2017.pdf

18-07-2016 201/2016

Òrgan Jutjat contenciós núm. 8 Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pels reclamants a conseqüència dels danys i perjudicis derivats de l'accident sofert pel Sr. XXX, amb la motocicleta matrícula XXX, el dia 12/02/2015 al carrer XXX a l'alçada del carrer XXX.

Documents Sentència 201-16

24-01-2017 13/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis derivats de l'accident que va patir el dia 01/12/2013 a l'alçada del número 45 del carrer del Mar de Badalona.

Documents Sentencia_13-2017.pdf

17-11-2017 278/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a causa de la caiguda que va tenir el dia 01/07/15 a l'alçada del número 167 del carrer Progrés de Badalona

Documents Sentencia_278-17.pdf

19-06-2017 111/17

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a causa de la caiguda que va tenir el dia 04/11/2015 a l'alçada del número 71-73 de l'Avda. Dr. Bassols de Badalona.

Documents Sentencia_111-17 (JCA4).pdf

18-07-2016 199/2016

Òrgan Jutjat concenciós administratiu núm. 8 Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. XXX el dia 07/01/2015 a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir pel presumpte anormal funcionament del Serveis Públics d'aquesta Administració ja que arran dels expedients sancionadors P130662987i P130662988, d'imposició de sanció en matèria de trànst que finalment es van revocar, la Sra. XXX sosté que va patir trastorns d'angoixa per la seva situació d'indefensió.

Documents Sentencia 199_16

19-09-2017 157/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada per la reclamant pels danys i perjudicis conseqüència d'una caiguda soferta en data 05.12.07 a l'alçada del número 10 del carrer Dr. Trueta.

Documents Sentencia_157-17.pdf

15-10-2015 185/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 1 Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada per la recorrent pels danys i prejudicis a causa de la caiguda soferta el dia 15 de març de 2008 a l'Avinguda St. Salvador.

Documents Sentència 185_2015

20-11-2015 309/2015

Òrgan Jutjat contenció administratiu 13 Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en data 14/10/14 pels danys patits al pàrquing de la comunitat a conseqüència de filtracions de manera continuada des d'unes arquetes de recollida d'aigües pluvials instal·lades per l'Ajuntament de Badalona.

Documents Sentència 390_15_JC13

12-12-2016 283/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant com a conseqüència dels danys patits per la caiguda que va tenir el dia 05/04/2011 al carrer Nàpols de Badalona.

Documents Sentencia_283-2016.pdf

29-01-2016 28/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona

Tipus La inactivitat de l'Ajuntament de Badalona a resultes del requeriment de 17 de setembre de 2013, notificat a l'Àrea d'Urbanisme i Territori, en que es sol·licitava la urgent reparació de la plaça pública situada en el terrat de l'aparcament que es troba en la confluència del carrer Sant Joan de la Creu i passatge Milà i Fontanals, coneguda com la plaça 3 d'Abril, i de la qual es desprenen filtracions d'aigües i humitats al pàrquing de la comunitat a causa de la mala conservació i defectuosa urbanització de la via. La reparació ja va ser instada al recurs contenciós administratiu número 126-2012-B1 del Jutjat Contenciós Administratiu número 16 i que va donar lloc a sentència de data 17 de juny de 2013 que estimava parcialment la reclamació patrimonial interposada.

Documents Sentencia_28-2016.pdf

02-03-2018 186/2018

Òrgan TSJC. Sala del Contenciós Administratiu. Secció 5a

Tipus La interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 14 en data 14.10.2016, per la qual s’acorda el manteniment de la mesura cautelar adoptada per mitjà de la Interlocutòria de data 11.10.2016 en el recurs mesures cautelaríssimes 360/2016 interposat (...) contra l’actuació administrativa de l’Ajuntament de Badalona, consistent en l’apertura dels seus locals i dependències, tant al públic com als empleats públics de l’Ajuntament, i en deixar a aquests últims la possibilitat d’assistir o no a treballar durant el dia 12 d’octubre de 2016.

Documents Sentencia_186-18.pdf

27-07-2018 179/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona

Tipus La resolució d'imposició de denúncia número 612-066740 (2), de data 02.12.2016, per la infracció de circulació comesa per la reclamant el dia 25.11.2016, concretament per estacionar el vehicle matrícula (...) en un pas de vianants del Grup Verge la Salud, número 2.

Documents Sentencia_179-18.pdf

18-01-2017 11/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona

Tipus La resolució d'imposició de sanció de data 06/11/15 per la qual es desestimen les al·legacions presentades en el marc de l'expedient sancionador instruït a conseqüència de la infracció de l'ordenança municipal de circulació comesa pel reclamant en data 04/07/2015 per estacionar en una zona per als vianants ubicada al carrer Cervantes amb Passeig Marítim.

Documents Sentencia_11-2017.pdf

11-10-2018 212/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona

Tipus La Resolució de 05.10.15 per la qual es desestimen les prèvies al·legacions efectuades pel reclamant contra l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del polígon 1 del Pla Especial entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent de Badalona

Documents Sentencia_212-18.pdf

11-12-2017 213/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus La resolució de 20.06.16 dictada en l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant pels danys soferts en caure el dia 02.09.13 a l'alçada del número 587 del carrer Alfons XII, i per la qual es declara la prescripció.

Documents Sentencia_213-17.pdf

08-05-2018 131/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Tipus La resolució de 20/10/2016 per la qual es desestima el recurs de reposició formulat per la reclamant amb motiu de la imposició d’una sanció administrativa en matèria de trànsit.

Documents Sentencia_131-18.pdf

03-12-2018 239/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona

Tipus La resolució de 24.11.17 del tinent d'alcalde i regidor de Badalona Democràtica per la qual es desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pels danys i perjudicis soferts per la reclamant a conseqüència de la caiguda que va patir el dia 13.07.11 a l'alçada dels núm.5-6-7 de l'Avda. Àfrica.

Documents Sentencia_239-18.pdf

21-06-2018 143/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona

Tipus La resolució de data 05/11/15 per la qual es declara la prescripció de l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant.

Documents Sentencia_143-18.pdf

04-05-2017 109/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona

Tipus La resolució de data 06/06/2016 dictada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en l'expedient número 0020310947 en virtut de la qual es desestima el recurs de reposició interposat per la reclamant contra la resolució de data 16/02/2016 d'imposició de sanció per estacionar, en data 07/01/2016, el vehicle matrícula (...) en una zona peatonal.

Documents Sentencia_109-17.pdf

14-05-2018 112/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona

Tipus La resolució de data 07.06.2016, dictada pel regidor de Badalona Habitable de l'Ajuntament de Badalona per la qual es ratifica allò ordenat a través de resolució de data 12.04.2016, d'orde de clausura de l'activitat de (...).

Documents Sentencia_112-18.pdf

24-10-2017 218/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona

Tipus La resolució de data 18/05/2015 per la qual es desestima el recurs d'alçada interposat per la reclamant contra les decisions del Tribunal de Valoració en relació al Concurs específic de lloc de treball de cap d'Unitat d'Animació Comercial, Via Pública i Oci, convocada per l'Ajuntament de Badalona.

Documents Sentencia_218-17.pdf

20-03-2017 198/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona

Tipus La resolució de data 19/11/13 de la regidora de Govern i Recursos Humans per la que es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de 06/09/2013.

Documents Sentencia_198-2017.pdf

26-01-2016 65

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus La resolució de data 20/07/2012 desestimatòria del recurs de reposició interposat contra les liquidacions corresponents al primer, segon, tercer i quart trimestre de l'exercici 2012 de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic municipal a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament

Documents Sentència 65 TSC

06-06-2018 141/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona

Tipus La resolució de data 22/11/16 per la qual es ratifica allò ordenat en el Decret de 10/03/16 en quant a la restauració de la realitat física i jurídica alterada consistent en la construcció d'un cobert al pati interior de ventilació, en l'ampliació de l'obertura d'accés al mateix i en la construcció d'un afegit a la façana d'interior d'illa d'un metre per l'amplada de la façana de la finca situada al carrer (...), atorgant un termini d'un mes per donar compliment a l'ordenat i imposant una tercera multa coercitiva per import de 3.000 euros.

Documents Sentencia_141-18.pdf

26-03-2018 78/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Tipus La resolució de data 24/02/16 que desestima el recurs de reposició interposat contra resolució de 09/12/15 ratificant ordre de clausura de l'activitat de fabricació d'envasos de vidre i plàstic, que està desenvolupant sense el preceptiu títol habilitant al carrer (...).

Documents Sentencia_78-18.pdf

04-02-2016 39/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona

Tipus La resolució de data 28 de març de 2014 que acorda inadmetre a tràmit l'acció de nul·litat instada pel recurrent en relació a la resolució de l’alcalde, de data 22 de novembre de 2011, d’actualització de l’assessoria jurídica de l’Ajuntament de Badalona.

Documents Sentencia_39-2016.pdf

03-05-2017 123/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona

Tipus La resolució de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, de data 27/05/16, per la qual es denega el recurs de reposició presentat en data 01/04/2016 contra la multa del nostre Ajuntament, de data 28/01/2016, imposada al reclamant per infracció en matèria de circulació, en concret per estacionar el vehicle sense ticket de control horari en una zona d'estacionament limitat al carrer Guifré número 164 de Badalona.

Documents Sentencia_123-17.pdf

31-07-2015 174/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 12 Barcelona

Tipus La resolució de la regidora de l'Àrea de Govern i lecursos Humans de data 05/12/2014, desestimatòria parcial del recurs de reposició interposat  (integrant del CEPAB) i de la desestimació per silenci administratiu de la resta d'al·legacions formulades en l'esmentat recurs (491/MRLLT-1/14).

Documents Sentència 174_2015

20-11-2015 888/2015

Òrgan Tribunal Superior de Justícia sala de lo contenciós administratiu secció 4a.

Tipus La resolució de la Regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans, actuant per delegació de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, denegant la sol·licitud de rehabilitació com a funcionari públic del Sr. en el cos de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Badalona.

Documents Sentencia_888_15

21-12-2015 334/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 11 Barcelona

Tipus La resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de data 05/12/2014, que desestima parcialment el recurs de reposició formulat pel Col·lectiu d’empleats públics de l’Ajuntament de Badalona contra l’anunci de publicació al DOGC, de data 08/10/2014, en relació a la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, impugnant així mateix l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 22/07/2014, d’aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 491/MRLLT-1/14).

Documents Sentencia_334_15

22-12-2015 309/2015

Òrgan Jutjat contenció administratiu 14 Barcelona

Tipus La resolució de l´Ajuntament de Badalona de data de 21/10/2014 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat per l´actora contra resolució sancionadora de data 03/09/2014

Documents Sentencia 309_15

09-01-2018 7/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus La resolució de l´Alcalde de Badalona de data 29.04.2010, per la qual es denega la llicència d´obres sol·licitada per a la legalització de les obres executades a la vivenda aïllada ubicada al carrer (...); i la resolució de data 14.10.2010, ratificada per resolució d’11.04.2011, que ordena l´enderroc de les obres amb imposició de una primera multa coercitiva de 500 euros.

Documents Sentencia_7-18.pdf

15-05-2017 151/17

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Tipus La resolució de l’alcalde, de data 23 de juliol de 2013, en virtut de la qual es deixa sense efectes a partir de l’1 de setembre de 2013 les funcions de direcció i coordinació de l’Assessoria Jurídica Municipal que tenia encarregades el reclamant en virtut del decret de 16 de novembre de 2007.

Documents Sentencia_151-17.pdf

26-09-2017 230/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona

Tipus La resolució del nostre Ajuntament, de data 16/01/2017, per la qual es desestima el recurs de reposició formulat pel reclamant contra dos autoliquidacions de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que graven la transmissió de les finques situades al carrer (...) i carrer (...), de Badalona.

Documents Sentencia_230-17.pdf

12-12-2017 288/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona

Tipus La resolució del nostre Ajuntament, de data 19/10/2016, desestimatòria del recurs de reposició formulat contra les liquidacions de l'impost sobre l'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (expedient 1127/REPLU-27/15).

Documents Sentencia_288-17.pdf

30-04-2018 92/18

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona

Tipus La Resolució del regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica, de data 13.01.17, per la qual es desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant com a conseqüència de la caiguda que va patir el dia 07.01.08 sortint d'una botiga situada a la cruïlla del Carrer Guifré amb General Weyler de Badalona.

Documents Sentencia_92-18.pdf

15-05-2017 111/17

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona

Tipus La resolució desestimatòria de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a causa de la caiguda que va tenir el dia 15/06/12 al carrer Pomar de Baix de Badalona.

Documents Sentencia_111-17.pdf

11-04-2017 85/17

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona

Tipus La resolució desestimatòria del recurs de reposició formulat pel reclamant contra la resolució dictada en data 08/06/2015 pel regidor responsable de l'Àmbit d'Economia i Hisenda per la qual es desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada com a conseqüència de la caiguda que el reclamant va patir el dia 14/07/2012 a l'alçada de les empreses Alberch i Oliver Batlle situades a la Carretera de Mataró al pas per la nostra ciutat.

Documents Sentencia_85-17.pdf

07-06-2016 178/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 2 Barcelona

Tipus La resolució desestimatòria dictada pel regidor de l'Àmbit d'Economia i Hisenda, en data 8 d'abril de 2015, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis patits per la reclamant com a conseqüència de la caiguda que va tenir amb la seva bicicleta el dia 29/02/2012

Documents Sentencia 178_16

13-11-2017 209/17

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona

Tipus La resolució desestimatòria, per silenci administratiu, del recurs de reposició formulat pel reclamant contra la desestimació per silenci administratiu de la petició formulada en data 23/11/2015 de ser indemnitzat en la quantitat de 1.029,86 euros pels danys soferts durant el seu servei com agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Badalona i que no han estat abonats pel penat per ser aquest insolvent.

Documents Sentencia_ 209-17.pdf

14-06-2017 132/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona

Tipus La resolució dictada per l´alcalde en data 01.09.2014 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució d’alcaldia de 28.04.2014 en virtut de la qual es desestimen les al.legacions presentades i es ratifica l´ordre d´enderroc de les obres declarades il.legals realitzades al carrer (...).

Documents Sentencia_132-17.pdf

06-02-2018 60/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus La resolució dictada, en data 19/11/2014, pel regidor de l'Àmbit d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Badalona per la qual es desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la reclamant pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la caiguda que va patir el dia 03/03/2006 quan es disposava a creuar el semàfor de la intersecció entre els carrers Juli Galve i Brussons amb Marquès de Montroig.

Documents Sentencia_60-18.pdf

19-05-2016 130/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 14 Barcelona

Tipus La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada per la reclamant.

Documents Sentència 130_16

14-09-2016 220/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona

Tipus La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI formulada per la reclamant.

Documents Sentencia_220-2016.pdf

27-09-2016 299/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona

Tipus La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI formulada per la reclamant.

Documents Sentencia_299-2016.pdf

03-09-2018 192/2018

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona

Tipus La resolució sancionadora dictada el 22.03.18 i per la qual s'imposava al reclamant una sanció de 80€ per estacionar el vehicle matrícula (...), el dia 17.12.2017, sobre la vorera del carrer de la Platja número 3 de Badalona.

Documents Sentencia_192-18.pdf

20-12-2016 263/16

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Tipus La resolució, de 20/03/2014 dictada pel regidor de l'Àmbit d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Badalona, per la qual es desestima la sol·licitud de divisió de la quota de l'IBI i gual d'exercicis anteriors, formulada per QUALITAT DE CONSTRUCCIÓ, S.L.

Documents Sentencia_263-16.pdf

08-06-2018 488/2018

Òrgan TSJC. Sala del Contenciós Administratiu. Secció 5a

Tipus La sentència desestimatòria amb costes al reclamant dictada, en data 20.01.2015, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17, en el recurs 288/2012-F1 interposat contra la resolució d’Alcaldia de data 26.04.2012 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat pel reclamant contra la resolució de data 27.02.2012 dictada en l’expedient sancionador 897/SA-2/11 que imposava una multa de 15.001 euros i confirmava les mesures cautelars adoptades en el sentit de mantenir la prohibició d’utilitzar l’establiment de Bar anomenat (...) situat al carrer (...) de Badalona.

Documents Sentencia_488-18.pdf

24-03-2017 163

Òrgan TSJC. Sala del Contenciós Administratiu. Secció 3a

Tipus La sentència desestimatòria de data 04.12.2014 dictada pel JCA 15 en el recurs 438/2012-F interposat per TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A contra la resolució de l´alcalde de data 05.09.2012 dictada en l´expedient número H12-0161IL, de restauració de la legalitat de l´activitat de telefonia fixa que ordenava la clausura de l´activitat esmentada al carrer (...), i la qual s´estava exercint sense el preceptiu títol habilitant.

Documents Sentencia_163.pdf

24-03-2017 160

Òrgan TSJC. Sala del Contenciós Administratiu. Secció 3a

Tipus La sentència desestimatòria dictada en data 04.03.2015 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17 en el recurs 520/2013-F1 interposat per l´entitat (...) contra la denegació expressa de data 10.10.2013 de la sol·licitud de canvi d’ús amb obres per a un centre de culte (exp: M-119-12), situat al carrer (...).

Documents Sentencia_160.pdf

14-12-2018 753/2018

Òrgan TSJC. Sala del Contenciós Administratiu. Secció 4a

Tipus La sentència d’inadmissibilitat, sense costes, dictada en data 27.02.2018 pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat 299/2016-Y interposat pel reclamant contra la desestimació presumpta del recurs de reposició formulat contra la Diligència del Tribunal Avaluador de data 10/10/2014 per la qual es varen fer públics els resultats definitius de la convocatòria d'un "procés de selecció per a proveir les 9 places de caporal de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal funcionari, pel torn de promoció interna, sistema concurs oposició" (exp. 462/COP-1/14).

Documents Sentencia_753-18.pdf

03-07-2017 452

Òrgan TSJC. Sala del Contenciós Administratiu. Secció 3a

Tipus La sentència estimatòria dictada en data 23.06.2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 en el recurs 209/2013-D interposat pels recurrents contra la resolució de l´alcalde de 12.03.2013, per la qual es desestima el recurs de reposició presentat contra l´aprovació del text del Conveni entre l´Ajuntament de Badalona i Serimpres S.L.(121/CCO-8/12).

Documents Sentencia_452.pdf

17-05-2018 451

Òrgan TSJC. Sala del Contenciós Administratiu. Secció 1a

Tipus La sentència estimatòria dictada, en data 18.12.2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11, en el recurs 29/2017-F interposat per FLOCH S.L. contra la resolució del nostre Ajuntament, de data 19.10.2016, desestimatòria del recurs de reposició formulat contra les liquidacions de l'impost sobre l'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (expedient 233/REPLU-2/16).

Documents Sentencia_451.pdf

29-12-2016 934/2016

Òrgan TSJC. Sala del Contenciós Administratiu. Secció 3a

Tipus La sentència estimatòria en part dictada en data 30.01.2015 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona en el recurs 489/2012-5 interposat pels reclamants contra la denegació presumpta de la sol·licitud presentada relativa a canvi de sistema d’execució urbanística a expropiació de la UA 21 del PERI Llefià de Badalona.

Documents Sentencia_934-16.pdf

08-11-2017 762/2017

Òrgan TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 4a

Tipus La sentència estimatòria, amb costes imposades a l’Ajuntament, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17, en data 20/12/2016, en el recurs 228/2015-M1 interposat contra la resolució dictada, en data 20/03/2015, pel regidor de l'Àmbit d'Economia i Hisenda per la qual es va desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de la caiguda que va patir el dia 08/11/2010 a l'alçada del número 222-224 de l'Avinguda Maresme, degut al mal estat del paviment de la vorera.

Documents Sentencia_762-17.pdf

21-07-2016 153/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona

Tipus Les sancions de trànsit de la Guàrdia Urbana de Badalona, de data 11 d’octubre de 2014, imposades a l’avinguda Salvador Espriu de Badalona.

Documents Sentencia_153-2016.pdf

19-12-2017 259/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona

Tipus LGM, S.A interposa recurs contenciós administratiu contra la desestimació expressa del recurs de reposició referit a una sèrie de liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana, exercici 2013.

Documents Sentencia_259-17 (JCA9).pdf

20-11-2015 888/2016

Òrgan Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala contenciosa administrativa Secció 4

Tipus Recurs interposat per l’actor contra la sentencia número 33/15 desestimatòria del Jujtat contenciós administratiu número 7 de data 26/01/2015.

Documents Sentencia_888-2016.pdf

14-01-2016 23/2016

Òrgan Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala Contenciós Adminsitrativa - Secció 4

Tipus Recurs interposat per l’actor contra la sentencia número 53/15 desestimatòria del Jujtat contenciós administratiu número 7 de data 30/01/2015.

Documents Sentencia_23-2016.pdf

07-05-2019 98/2019

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Tipus Resolució per la qual es desestimava la sol•licitud formulada pels demandants, de rectificació d’autoliquidacions de l’IVTNU i de devolució d’ingressos indeguts

Documents Sentencia 98-2019

10-04-2019 2019/106

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona

Tipus Sentència desestimatoria contra la desestimació del recurs de reposició formulat per la mercantil contra la resolució del regidor de Badalona Habitable de data 15.12.2015 per la qual es ratifica l'ordre de clausura

Documents Sentència 106-2019.pdf

04-07-2019 2019/208

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número17 de Barcelona

Tipus Sentència desestimatoria contra la desestimació presumpta del recurs de reposició formulat contra la resolució de data 18.07.2016 d'imposició de multa coercitiva

18-03-2019 2019/58

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona

Tipus Sentència desestimatoria contra la resolució de data 16.07.2018 per la qual es desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial

Documents Sentència 58-2019.pdf

25-06-2019 2019/188

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número17 de Barcelona

Tipus Sentència desestimatoria contra les resolucions del regidor de Badalona Habitable, de data 20.09.17 i 23.10.17, en relació a la legalitat urbanística r

Documents Sentència 188-2019.pdf

22-05-2019 2019/147

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona

Tipus sentència desestimatoria ontra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació, de 2 de novembre de 2016, per la qual es va sol·licitar la resolució parcial del conveni urbanístic,

Documents Sentència 147-2019.pdf

08-10-0019 2019/184

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona

Tipus Sentència desestimatoria ontra la resolució de data 07.05.2018 per la qual es desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial

06-05-2019 2019/117

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus Sentència desestimatoria. Gestió i Control Ingressos Dret Públic. Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Documents Sentència 117-2019.pdf

30-04-2019 2019/103

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus Sentència desestimatoria. Gestió i Control Ingressos Dret Públic. Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Documents Sentència 103-2019.pdf

31-10-2019 2019/261

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona

Tipus Sentència desestimatòria contra la resolució de data 05.08.2018 per la qual es desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial

Documents Sentència 261-2019.pdf

17-10-2019 2019/218

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus Sentència Desestimatòria. Contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial

Documents Sentència 218-2019.pdf

02-04-2019 2019/85

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona

Tipus Sentència en part estimatoria contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonia

Documents Sentència 85-2019.pdf

30-04-2019 2019/114

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona

Tipus Sentència estimatoria contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial

Documents Sentència 114-2019..pdf

12-06-2019 2019/172

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona

Tipus Sentència estimatoria contra la desestimació, per silenci administratiu, del recurs de reposició

Documents Sentència 172-2019.pdf

29-01-2019 2019/26

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona

Tipus Sentència estimatoria en part contra la resolució de l'Ajuntament de Badalona, de data 16.12.2016, per la qual es desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial

Documents Sentència 26-2019.pdf

07-05-2019 2019/98

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Tipus Sentència estimatoria. Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic. Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

28-06-0019 2019/181

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona

Tipus Sentència estimatòria contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimoni

Documents Sentència 181-2019.pdf

08-07-2019 2019/160

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Tipus Sentència estimatòria contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial

Documents Sentència 160-2019.pdf

17-01-0019 2019/21

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Tipus Sentència estimatòria en part contra a desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial

Documents Sentència 21-2019.pdf