Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

29-02-2016 56/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 Barcelona

Tipus Desestimació el recurs de reposició formulat pel recurrent i es confirma la sanció imposada, per import de 201 euros, per una infracció de l’Ordenança de Civisme per penjat cartells a les parets de l'Avinguda Martí Pujol de Badalona el dia 13/06/2013.

Documents Sentencia_56-2016.pdf

08-07-2015 198/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 17 Barcelona

Tipus Desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial

Documents Sentencia_198-2015.pdf

11-01-2016 5/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 13 - Barcelona

Tipus Desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pel reclamant pels danys que va patir el dia 29/12/2011 a la carretera N-II direcció Mataró en un accident amb bicicleta.

Documents Sentencia_5-2016.pdf

19-02-2016 48/16

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 Barcelona

Tipus Desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la sanció per infracció de circulació de data 19/12/2013, per estacionar en un pas per a minusvàlids al carrer Alfons XII amb Juli Galvez Brusson.

Documents Sentencia_48-16.pdf

10-11-2016 232/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona

Tipus Desestimació presumpta per silenci administratiu negatiu de la sol·licitud d’indemnització en procediment de responsabilitat patrimonial per vulneració de l’Ordenament Comunitari.

Documents Sentencia_232-2016.pdf

11-02-2016 22/16

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 Barcelona

Tipus Desestimació reclamació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada per la reclamant.

Documents Sentencia_22-2016.pdf

26-01-2016 65

Òrgan Tribunal Superior de Justicia de Catalunya . Sala Contenciós Administrativa. Secció 1

Tipus Desestimatòria del recurs de reposició interposat contra les liquidacions corresponents al primer, segon, tercer i quart trimestre de l'exercici 2012 de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic municipal a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament.

Documents Sentencia_65.pdf

18-12-2014 313/2014

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 11 Barcelona

Tipus El certificat de l'interventor de l'Ajuntament de Badalona pel que es refusa la sol·licitud de certificat individual de reconeixement d'obligacions pendents de pagament per import total de 462.026,51 euros

Documents Sentència 313

08-07-2015 166/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 3 Barcelona

Tipus El Sr sol·licita en la seva demanda la devolució de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana ...i l’anul·lació de la sanció corresponent .... Pujol amb Conflent.

Documents Sentència 166-2015

19-01-2017 13/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona

Tipus L'acte administratiu presumpte negatiu en relació als danys i perjudicis com a conseqüència de la caiguda que va tenir la reclamant el dia 13-2-2013 produïda per introduir el peu esquerre en el forat de subministrament d'aigua existent a la vorera del carrer Guifré número 869.

Documents Sentencia_13-2017-JCA2.pdf

16-02-2016 51/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona

Tipus L'Ajuntament de Badalona en reclamació de la suma de 5000 euros per la responsabilitat patrimonial amb motiu de les lesions sofertes pel fill menor de la reclamant quan el dia 17.08.2010, a la confluència dels carrers de Cáceres i Simancas de Badalona, li va caure la copa d'un arbre a sobre.

Documents Sentencia_51-2016.pdf

08-02-2016 127

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciós Administrativa. Secció 1

Tipus L'Ordenança Fiscal número 24 reguladora de la "Taxa per us privatiu del vol, sòl i subsòl del domini públic a favor de les empreses explotadores de subministrament" exercici 2014 publicada al BOPB en data 31 de desembre de 2013.

Documents Sentencia_127.pdf

09-03-2016 68/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 Barcelona

Tipus La denegació presumpta, per silenci administratiu, de la sol·licitud de nul·litat de les sancions interposades per l´Ajuntament de Badalona al rebre, el demandant, una inspecció sanitària a la carnisseria de la seva propietat.

Documents Sentecnia 68_2016

22-12-2015 304/2015

Òrgan Jutjat contenció administratiu 14 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de la caiguda que va patir el dia 16/04/2013 al pas de vianants situat a la confluència de l'Avinguda Mònaco amb Torrent d'en Grau.

Documents Sentencia 304_2015

15-12-2015 249/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 4 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de l'accident de motocicleta que va patir el dia 23/12/12 quan circulava per la Plaça Salvador Dalí de Badalona.

Documents Sentencia 249_14

07-06-2016 175/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu num. 2 - Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant pels danys i perjudicis soferts al caure de la seva motocicleta el dia 6 d'abril de 2014

Documents Sentència 175-16

16-02-2016 41/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir la filla dels reclamants, menor d'edat, en l'accident ocorregut el dia 10.05.2013 en les festes de maig de Badalona quan a la menor li va caure a sobre una bola de foc que li va causar cremades de consideració a la mà dreta i a la cara.

Documents Sentencia_41-2016.pdf

21-09-2015 225/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 10 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pel reclamant com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en l'accident ocorregut amb el seu vehicle matrícula, quan el dia 19 de juliol de 2006, circulant per la Plaça Medicina de Badalona va col·lisionar contra un sortint de la vorera, provisional, i que no estava senyalitzat.

Documents ST_225_15

02-10-2015 250/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 3 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició presentat davant la desestimació per acte presumpte de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 16/05/2012 pels danys que va patir el vehicle del Sr. quan en data 24/12/2011 una pilona mòbil, existent en la confluència del carrer Enginyer Deulofeu amb Av. Alfons III, no funcionava correctament i es va aixecar impactant amb els baixos del cotxe del reclamant.

Documents Sentència 250_2015

20-07-2015 198/2015

Òrgan Jutjat conteciós administratiu 17 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels reclamants pels danys ocasionats al Peugeot matrícula, propietat de, i al Peugeot 306 matrícula, propietat en aquell moment de, en data 20 d'octubre de 2012, a l'Avinguda Puigfred de Badalona, per la caiguda d'un fanal degut al mal estat de la base del mateix.

Documents Sentència 198_2015

10-08-2016 164/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació patrimonial presentada el 25 d'octubre de 2010 pels danys i perjudicis derivats de la caiguda soferta el dia 19 de gener de 2010 al carrer Rafael Casanova núm. 1 de Badalona.

Documents Sentencia_164-2016.pdf

04-02-2016 230/2014-3

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada per la reclamant pels danys soferts a conseqüència de la caiguda soferta el dia 4 d'octubre de 2012 a l'alçada, aproximadament del número 2 del carrer Verdi de Badalona, degut al mal estat de la vorera. La caiguda li va provocar esquinçament al turmell i contusió al genoll

Documents Sentencia 230_2014-3

04-02-2016 27/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada per la reclamant pels danys soferts a conseqüència de la caiguda soferta el dia 4 d'octubre de 2012 a l'alçada, aproximadament del número 2 del carrer Verdi de Badalona, degut al mal estat de la vorera. La caiguda li va provocar esquinçament al turmell i contusió al genoll.

Documents Sentencia_27-2016.pdf

17-06-2015 149/2015

Òrgan Jutjat concenciós Administratiu 5 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la reclamant pels danys soferts a conseqüència de la caiguda que va patir en data 27/06/2007 a l'alçada del número 103 de l'Av. Marquès de St.Mori

Documents Setència 149_2015

14-07-2015 172/2015

Òrgan Jutjat contenció 5 Barcelona

Tipus La desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació presentada per la demandant pels danys soferts en caure a la zona ajardinada de la Carretera Antiga de València amb C/ Provença el dia 1 d'agost de 2008.

Documents Sentencia 172_2015

29-07-2015 173/2015

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra la desestimació del recurs de reposició en matèria de policia administrativa d'àmbit local per incompliment de l'ordenança de civisme.

Documents Sentencia_173-2015.pdf

27-06-2016 221/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 12 Barcelona

Tipus La desestimació presumpta del recurs de reposició interposat la contra la desestimació de devolució de les quantitats ingressades de més, en les liquidacions de l´Impost sobre Béns Immobles dels exercicis 2010-2013, de la finca del carrer XXX, de Badalona (referència cadastral XXX) ja que la finca estava valorada amb un import superior al que li correspondria pels metres quadrats de superfície.

Documents Sentència 221_16

23-02-2016 54/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 Barcelona

Tipus La desestimació presumpta del recurs de reposició presentat contra l'acord de l'Ajuntament ple de data 30/09/2014 de modificació del número i característiques del personal eventual i especial assessorament i el número i característiques del personal directiu.

Documents ST_54_2016

09-05-2016 153/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 12 Bracelona

Tipus La desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació patrimonial formulada pels danys físics patits per la reclamant i pels danys que va patir el seu ciclomotor matrícula XXX quan en data 18/01/2013

Documents Sentencia 153-16

08-07-2015 206/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 17 Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació patrimonial interposada per la reclamant pels danys i perjudicis conseqüència de la caiguda soferta el dia 14 de maig de 2008 al carrer Mina.

Documents Sentència 206-15

01-09-2016 178/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en l'accident ocorregut el dia 19/12/2014 amb el vehicle matrícula XXX al carrer Cerdanya de Badalona.

Documents Sentencia_178-2016.pdf

31-10-2016 276/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys que es van produir als vidres de l'aparador de la seva botiga, a causa dels focs artificials i pirotècnica utilitzats durant el correfoc de les festes de maig de l'any 2015.

Documents Sentencia_276-2016.pdf

25-01-2017 30/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant pels danys i perjudicis que el dia 29/11/2010 va patir la seva mare quan va caure al carrer Sant Lluc de Badalona degut al mal estat de la via pública.

Documents Sentencia_30-2017.pdf

09-11-2015 193/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 1 Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pel reclamant pels danys i perjudicis conseqüència de l'accident patit amb la seva motocicleta el dia 15 de març de 2012 a l'Avinguda Martí Pujol amb Conflent.

Documents Sentencia 193_2015

11-07-2016 212/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir, amb la seva motocicleta, el dia 21/01/14 a la carretera de Can Ruti de Badalona.

Documents Sentencia_212-2016.pdf

10-01-2017 13/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona

Tipus La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys soferts per la demandant en caure el 22 de febrer de 2009 al carrer Vidal i Barraquer a causa del mal estat de la calçada.

Documents Sentencia_13-2017 JCA16.pdf

04-05-2016 90/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 4 - Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir el Sr. XXX en l'accident que va tenir amb el seu vehicle matrícula XXX, el dia 11 de juliol de 2014

Documents Sentencia 90-16

14-06-2016 202/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant com a conseqüència dels danys que va patir el vehicle matrícula XXX el dia 15/12/13 al carrer Ramon Llull amb Enginyer Deulofeu.

Documents Sentencia_202-2016.pdf

08-03-2017 64/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant amb motiu dels perjudicis soferts a causa de les obres que s'estaven realitzant el dia 10/06/15 al carrer Montalegre i a conseqüència de les quals la façana del seu habitatge va patir una sèrie de danys.

Documents Sentencia_64-2017.pdf

19-05-2016 128/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en la caiguda soferta el dia 29/05/2013 davant del número 563 de l'avinguda Alfons XIII de Badalona.

Documents Sentencia_128-2016.pdf

28-06-2016 169/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 7 Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en la caiguda soferta el dia 30/06/2010

Documents Sentencia 169_16

17-02-2017 48/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Badalona per danys i perjudicis de data 30/12/2014 (no reconeixement i/o aplicació de l’IPC en la prestació de servei de consergeria d'instal·lacions esportives del municipi de Badalona prorrogat obligatòriament per l'Ajuntament de Badalona).

Documents Sentencia_48-2017.pdf

18-07-2016 201/2016

Òrgan Jutjat contenciós núm. 8 Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pels reclamants a conseqüència dels danys i perjudicis derivats de l'accident sofert pel Sr. XXX, amb la motocicleta matrícula XXX, el dia 12/02/2015 al carrer XXX a l'alçada del carrer XXX.

Documents Sentència 201-16

24-01-2017 13/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis derivats de l'accident que va patir el dia 01/12/2013 a l'alçada del número 45 del carrer del Mar de Badalona.

Documents Sentencia_13-2017.pdf

18-07-2016 199/2016

Òrgan Jutjat concenciós administratiu núm. 8 Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. XXX el dia 07/01/2015 a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir pel presumpte anormal funcionament del Serveis Públics d'aquesta Administració ja que arran dels expedients sancionadors P130662987i P130662988, d'imposició de sanció en matèria de trànst que finalment es van revocar, la Sra. XXX sosté que va patir trastorns d'angoixa per la seva situació d'indefensió.

Documents Sentencia 199_16

15-10-2015 185/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 1 Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada per la recorrent pels danys i prejudicis a causa de la caiguda soferta el dia 15 de març de 2008 a l'Avinguda St. Salvador.

Documents Sentència 185_2015

20-11-2015 309/2015

Òrgan Jutjat contenció administratiu 13 Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en data 14/10/14 pels danys patits al pàrquing de la comunitat a conseqüència de filtracions de manera continuada des d'unes arquetes de recollida d'aigües pluvials instal·lades per l'Ajuntament de Badalona.

Documents Sentència 390_15_JC13

12-12-2016 283/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona

Tipus La desestimació, per silenci, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant com a conseqüència dels danys patits per la caiguda que va tenir el dia 05/04/2011 al carrer Nàpols de Badalona.

Documents Sentencia_283-2016.pdf

29-01-2016 28/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona

Tipus La inactivitat de l'Ajuntament de Badalona a resultes del requeriment de 17 de setembre de 2013, notificat a l'Àrea d'Urbanisme i Territori, en que es sol·licitava la urgent reparació de la plaça pública situada en el terrat de l'aparcament que es troba en la confluència del carrer Sant Joan de la Creu i passatge Milà i Fontanals, coneguda com la plaça 3 d'Abril, i de la qual es desprenen filtracions d'aigües i humitats al pàrquing de la comunitat a causa de la mala conservació i defectuosa urbanització de la via. La reparació ja va ser instada al recurs contenciós administratiu número 126-2012-B1 del Jutjat Contenciós Administratiu número 16 i que va donar lloc a sentència de data 17 de juny de 2013 que estimava parcialment la reclamació patrimonial interposada.

Documents Sentencia_28-2016.pdf

18-01-2017 11/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona

Tipus La resolució d'imposició de sanció de data 06/11/15 per la qual es desestimen les al·legacions presentades en el marc de l'expedient sancionador instruït a conseqüència de la infracció de l'ordenança municipal de circulació comesa pel reclamant en data 04/07/2015 per estacionar en una zona per als vianants ubicada al carrer Cervantes amb Passeig Marítim.

Documents Sentencia_11-2017.pdf

20-03-2017 198/2017

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona

Tipus La resolució de data 19/11/13 de la regidora de Govern i Recursos Humans per la que es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de 06/09/2013.

Documents Sentencia_198-2017.pdf

26-01-2016 65

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus La resolució de data 20/07/2012 desestimatòria del recurs de reposició interposat contra les liquidacions corresponents al primer, segon, tercer i quart trimestre de l'exercici 2012 de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic municipal a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament

Documents Sentència 65 TSC

04-02-2016 39/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona

Tipus La resolució de data 28 de març de 2014 que acorda inadmetre a tràmit l'acció de nul·litat instada pel recurrent en relació a la resolució de l’alcalde, de data 22 de novembre de 2011, d’actualització de l’assessoria jurídica de l’Ajuntament de Badalona.

Documents Sentencia_39-2016.pdf

31-07-2015 174/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 12 Barcelona

Tipus La resolució de la regidora de l'Àrea de Govern i lecursos Humans de data 05/12/2014, desestimatòria parcial del recurs de reposició interposat  (integrant del CEPAB) i de la desestimació per silenci administratiu de la resta d'al·legacions formulades en l'esmentat recurs (491/MRLLT-1/14).

Documents Sentència 174_2015

20-11-2015 888/2015

Òrgan Tribunal Superior de Justícia sala de lo contenciós administratiu secció 4a.

Tipus La resolució de la Regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans, actuant per delegació de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, denegant la sol·licitud de rehabilitació com a funcionari públic del Sr. en el cos de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Badalona.

Documents Sentencia_888_15

21-12-2015 334/2015

Òrgan Jutjat contenciós administratiu 11 Barcelona

Tipus La resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de data 05/12/2014, que desestima parcialment el recurs de reposició formulat pel Col·lectiu d’empleats públics de l’Ajuntament de Badalona contra l’anunci de publicació al DOGC, de data 08/10/2014, en relació a la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, impugnant així mateix l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 22/07/2014, d’aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 491/MRLLT-1/14).

Documents Sentencia_334_15

22-12-2015 309/2015

Òrgan Jutjat contenció administratiu 14 Barcelona

Tipus La resolució de l´Ajuntament de Badalona de data de 21/10/2014 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat per l´actora contra resolució sancionadora de data 03/09/2014

Documents Sentencia 309_15

07-06-2016 178/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 2 Barcelona

Tipus La resolució desestimatòria dictada pel regidor de l'Àmbit d'Economia i Hisenda, en data 8 d'abril de 2015, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis patits per la reclamant com a conseqüència de la caiguda que va tenir amb la seva bicicleta el dia 29/02/2012

Documents Sentencia 178_16

19-05-2016 130/2016

Òrgan Jutjat contenciós administratiu núm. 14 Barcelona

Tipus La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada per la reclamant.

Documents Sentència 130_16

14-09-2016 220/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona

Tipus La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI formulada per la reclamant.

Documents Sentencia_220-2016.pdf

27-09-2016 299/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona

Tipus La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI formulada per la reclamant.

Documents Sentencia_299-2016.pdf

21-07-2016 153/2016

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona

Tipus Les sancions de trànsit de la Guàrdia Urbana de Badalona, de data 11 d’octubre de 2014, imposades a l’avinguda Salvador Espriu de Badalona.

Documents Sentencia_153-2016.pdf

20-11-2015 888/2016

Òrgan Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala contenciosa administrativa Secció 4

Tipus Recurs interposat per l’actor contra la sentencia número 33/15 desestimatòria del Jujtat contenciós administratiu número 7 de data 26/01/2015.

Documents Sentencia_888-2016.pdf

14-01-2016 23/2016

Òrgan Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala Contenciós Adminsitrativa - Secció 4

Tipus Recurs interposat per l’actor contra la sentencia número 53/15 desestimatòria del Jujtat contenciós administratiu número 7 de data 30/01/2015.

Documents Sentencia_23-2016.pdf